0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta faktury na rzecz zagranicznego kontrahenta - jak jej dokonać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności faktycznych konieczne może być wystawienie korekty do faktury. Warto zastanowić się, czy takie same zasady obowiązują w przypadku, gdy miejsce ma korekta faktury na rzecz zagranicznego kontrahenta.

Zasady wystawiania faktury korygującej

W pierwszej kolejności należy określić, w jakich przypadkach trzeba wystawić korektę. W tym zakresie należy sięgnąć do treści art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, który podaje, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
  2. (uchylony),
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  5. stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca powinna zawierać numer kolejny oraz datę jej wystawienia, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą oraz prawidłową treść korygowanych pozycji.

Natomiast art. 106j ust. 2a ustawy o VAT stanowi, że faktura korygująca może zawierać (są to elementy fakultatywne, czyli nieobowiązkowe):

  1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”,
  2. przyczynę korekty.

Przedstawione regulacje nie różnicują, czy chodzi o faktury wystawione dla podmiotów krajowych, czy też podmiotów zagranicznych. W konsekwencji trzeba przyjąć, że obejmują one każdą fakturę.

Należy podkreślić, że zasady korygowania faktur dotyczą dokumentów wystawionych na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych nabywców.

Korekta faktury na rzecz zagranicznego kontrahenta dokumentującej sprzedaż usług

Jeżeli przedsiębiorca z Polski świadczy usługę na rzecz innego kontrahenta z zagranicy, to zastosowanie znajdzie zasada ogólna wyrażona w art. 28b ustawy o VAT. W myśl tego przepisu obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na usługobiorcy. 

To powoduje, że dla podatnika z Polski jest to transakcja neutralna podatkowo, co jednak nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury.

Trzeba przy tym pamiętać, że taka faktura nie zawiera ani stawki, ani kwoty podatku. Dodatkowo na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT na fakturze powinna znaleźć się adnotacja „odwrotne obciążenie”.

Przykład 1.

Podatnik z Polski świadczący usługi informatyczne na rzecz kontrahenta z Niemiec wystawił fakturę bez kwoty i bez stawki podatku. Podatnik zapomniał jednak dopisać adnotacji „reverse charge”. W takim przypadku podatnik ma prawo do wystawienia korekty faktury, która będzie zawierać wskazaną adnotację.

Korekta faktury na rzecz zagranicznego kontrahenta dokumentującej sprzedaż towarów

W przypadku zagranicznej sprzedaży towarów taką czynność będziemy w większości przypadków kwalifikować jako eksport towarów lub WDT.

Zarówno eksport, jak i WDT należy udokumentować fakturą VAT. Chociaż czynności te podlegają opodatkowaniu w kraju rozpoczęcia wysyłki, czyli na terytorium Polski, to przy założeniu spełnienia warunków ustawowych możliwe jest zastosowanie stawki 0% VAT.

Jeżeli taka faktura zawiera błędy, to analogicznie podatnik jest uprawniony do dokonania korekty faktury.

Korekta faktury do transakcji WNT i importu usług

W przypadku gdy podatnik z Polski dokonuje WNT, obowiązek podatkowy w zakresie rozliczenia podatku należnego spoczywa na nim zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Czynny podatnik VAT jest jednocześnie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej od sprzedawcy faktury.

Podobnie obowiązek rozliczenia podatku należnego spoczywa na importerze usług.

Zaznaczmy też, że korekta faktury może obejmować podstawę opodatkowania. W tym zakresie wskażmy, że zgodnie z art. 29a ust. 15a ustawy w przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Dodatkowo należy także wskazać, że w myśl art. 86 ust. 19c ustawy o VAT w przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust. 15a, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał korekty podstawy opodatkowania. 

Przykład 2.

Podatnik z Polski nabył towar od podatnika z Francji. Z tytułu WNT podatek należy rozliczyć w deklaracji za wrzesień. W tej samej deklaracji dokonał odliczenia podatku naliczonego. W październiku kontrahent z Francji poinformował, że błędnie ustalono cenę sprzedaży i w związku z tym wystawia korektę faktury. Przyczyna korekty zaistniała we wrześniu (błąd przy ustalaniu ceny), dlatego też podatnik z Polski powinien złożyć korektę deklaracji za wrzesień.

Korekta zmniejszająca podstawę opodatkowania przy WNT oraz imporcie usług powoduje zmianę podstawy w tym okresie, w którym zaistniała przyczyna korekty.

Korekta faktury in plus w przypadku WNT oraz importu usług

Możliwa jest także sytuacja, w której podatnik dokonujący WNT lub importu usług otrzymuje fakturę, która powoduje zwiększenie podstawy opodatkowania – tzw. korekta in plus.

W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Stanowi o tym art. 29a ust. 17 ustawy o VAT.

Zatem w przypadku gdy korekta jest spowodowana przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna. 

Jeśli korekta zwiększająca podstawę opodatkowania in plus z tytułu WNT jest spowodowana 

przyczyną, która istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to korektę WNT należy ująć w rozliczeniu, w którym została wykazana pierwotnie transakcja z tego tytułu.

Przykład 3.

Jeżeli przyczyna korekty faktury dokumentującej WNT zaistniała w listopadzie, ale podatnik otrzymał korektę faktury w grudniu, to mimo wszystko zwiększenia in plus trzeba dokonać w rozliczeniu podatku VAT za listopad.

Korekta WNT zwiększająca podstawę opodatkowania powstała na skutek zdarzeń zaistniałych po wystawieniu faktury pierwotnej, powinna być rozliczona w okresie wystąpienia tego zdarzenia.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT pozwalają na korygowanie faktur wystawionych dla zagranicznych odbiorców towarów i usług. Skutki podatkowe powstają również dla podatników z Polski, którzy otrzymują korekty z zagranicy wpływające na zmianę podstawy opodatkowania czynności podlegających VAT w Polsce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów