0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja ewidencji wyposażenia – zmiany w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują zakupu różnego rodzaju sprzętów, które stanowią składniki majątku firmy. Do składników majątku zalicza się takie sprzęty jak: komputer, drukarka czy drobne wyposażenie typu odkurzacz. Do tej pory po spełnieniu określonych wymogów, kwalifikowały się one jako wyposażenie i podlegały ujęciu w ewidencji wyposażenia. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, od 2020 roku nastąpiła likwidacja ewidencji wyposażenia!

Ewidencja wyposażenia – zasady prowadzenia do końca 2019 roku

Wyposażeniem określane były rzeczowe składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym – do środków trwałych. Z kolei zakupione sprzęty, które wykorzystywane były w działalności poniżej 1 roku, a ich wartość przekraczała 1500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców), co do zasady należało wprowadzić do ewidencji wyposażenia.

Prowadzona ewidencja wyposażenia do końca 2019 roku, powinna zawierać następujące dane:

  • numer wpisu w ewidencji,
  • datę nabycia, likwidacji (sprzedaży lub darowizny),
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwę wyposażenia,
  • cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z zakupem wyposażenia,
  • oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się zryczałtowanym podatkiem dochodowym, od 1 stycznia 2019 roku, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia. Potwierdza to art. 15 ust. 3a oraz ust. 5-7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przykład 1.

Pan Paweł, w ramach prowadzonej działalności dokonał zakupu aparatu fotograficznego na kwotę 1800 zł netto. Zakupiony sprzęt, nie spełnia definicji środków trwałych, jego wartość nie przekracza 10 000 zł netto, a sprzęt wykorzystywany będzie w okresie krótszym niż rok.
W takiej sytuacji pan Jan, zakupiony aparat fotograficzny powinien wprowadzić do ewidencji wyposażenia.

Przykład 2.

Pani Katarzyna prowadzi sklep odzieżowy. Do użytku w działalności zakupiła drukarkę o wartości 1000 zł netto. Pani Katarzyna zakupioną drukarkę w firmie wykorzystywać będzie poniżej jednego roku.
W tym przypadku pani Katarzyna ma prawo ująć poniesiony wydatek bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, bez obowiązku wprowadzenia drukarki do ewidencji wyposażenia.

Do ewidencji wyposażenia należało wprowadzić składki majątku takie jak np. sprzęt biurowy, których wartość przekracza 1500 zł, a przewidywany okres użytkowania był krótszy niż rok. Natomiast zakupionych składników majątku o wartości poniżej 1500 zł netto nie trzeba było ujmować w prowadzonej ewidencji wyposażenia. W takiej sytuacji poniesiony wydatek podatnik miał prawo ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Likwidacja ewidencji wyposażenia – zmiany w prowadzeniu KPiR

Z 1 stycznia 2020 roku zostało wprowadzone nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Zgodnie z nim został zniesiony obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie regulacji i procedur, które mają odciążyć przedsiębiorców i ich pracowników od formalności administracyjnych.

Likwidacja ewidencji wyposażenia nie oznacza, że podatnik zostanie zwolniony z prowadzenia ewidencji środków trwałych.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy w dalszym ciągu zobowiązani są do sporządzenia wykazu składników majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład 3.

Pani Magda, dokonała w 2020 roku zakupu komputera o wartości 6000 zł netto, który wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności w okresie powyżej roku.
Ze względu na to, że zakupiony sprzęt nie spełnia definicji środka trwałego oraz od 2020 roku nastąpiła likwidacja ewidencji wyposażenia, Pani Magda poniesiony wydatek ma prawo ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Likwidacja ewidencji wyposażenia a księgowanie zakupu wyposażenia w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl użytkownik będzie mógł kontynuować prowadzenie zestawienia składników wyposażenia zarówno tych, które zostały już wprowadzone, jak i nowo zakupionych. W celu zaksięgowania faktury dokumentującej zakup wyposażenia w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT) » ZAKUP WYPOSAŻENIA. Po uzupełnieniu wymaganych pól zgodnie z posiadaną fakturą zakupu należy wprowadzić nazwę wyposażenia oraz datę wprowadzenia do ewidencji.

likwidacja ewidencji wyposażenia a system wfirma

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupów VAT (w przypadku czynnych podatników VAT posiadających fakturę VAT). Wyposażenie zostanie również automatycznie ujęte w ewidencji wyposażenia w zakładce: EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów