Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Limit na rozliczenie gotówkowe należności za dostawę to 15 000

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jasno mówi o tym, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest drugi przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro przeliczanych na złote według średniego kursu NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Oznacza to, że gdy wartość transakcji nie przekracza równowartości 15.000 euro w przeliczeniu na złote polskie, przedsiębiorcy mogą regulować między sobą należności w formie gotówkowej.