Poradnik Przedsiębiorcy

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2022

Ubezpieczeni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają zagwarantowaną minimalną kwotę wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, w oparciu o które wylicza się kwotę zasiłków jest co roku aktualizowane. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników - podstawa prawna

Kwestie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która w art. 45 gwarantuje pracownikom minimalną podstawę wymiaru zasiłku.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych wylicza się proporcjonalnie do czasu pracy.

Okres obowiązywania od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Okres obowiązywania

Kwota wynagrodzenia

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

2.597,33 zł