0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaległości w ZUS płatne w ratach - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w ZUS mogą ubiegać się o rozłożenie długu na raty. W sytuacji, gdy trudna sytuacja finansowa firmy nie pozwala na spłatę długu jednorazowo, szansą na uniknięcie konsekwencji w związku z odkładaniem terminu spłaty jest wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o rozłożenie zobowiązania na raty.

Korzyści z rozłożenia zaległości w ZUS na raty

Główną korzyścią dla przedsiębiorcy są mniejsze koszty obsługi zadłużenia. Jeżeli ZUS zgodzi się na spłatę w ratach, wnioskodawca uniknie naliczania kolejnych odsetek za zwłokę. Wniosek należy złożyć jak najszybciej, ponieważ wstrzymanie naliczania odsetek następuje od dnia wpływu wniosku do ZUS.

Zgoda na rozłożenie zaległości na raty dodatkowo oznacza dla przedsiębiorcy zawieszenie prowadzonych już w stosunku do tego zadłużenia postępowań egzekucyjnych. Po zgodnej z umową z ZUS spłacie, postępowanie egzekucyjne ulegnie umorzeniu.

Jakie dodatkowe koszty takiego rozwiązania?

ZUS co prawda zobowiązuje się nie naliczać odsetek od zaległości, ale do każdej z rat stosuje tzw. opłatę prolongacyjną. Co ważne, jest ona niższa o połowę od ustawowych odsetek za zwłokę.

Właściciel firmy powinien więc pamiętać o dodatkowej opłacie podczas ustalania harmonogramu spłat.

Przedsiębiorca sam proponuje harmonogram spłat

Omawiane rozłożenie zaległości w ZUS na raty możliwe jest tylko i wyłącznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy. We wniosku tym należy zawrzeć informacje, o jakie zadłużenie chodzi (tytuł zadłużenia), o jego wartości oraz za jaki okres powstało. Konieczne jest również wskazanie przyczyny zaprzestania opłacania należności oraz przyczyny braku możliwości jednorazowej spłaty zaległości (bieżąca sytuacja finansowa).

Ponadto przedsiębiorca ma prawo do zaproponowania harmonogramu spłaty długu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, on sam, po przeanalizowaniu swojej sytuacji, może określić ilość i wysokość rat oraz zaproponować termin ich wpłaty.

Wniosek powinien dodatkowo zawierać informację o rodzaju pomocy publicznej, z której przedsiębiorca zamierza skorzystać. Należy tu uwzględnić:

  • pomoc de minimis,
  • pomoc indywidualna przeznaczona na restrukturyzację,
  • pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

W załącznikach do wniosku preferowane jest załączenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową firmy oraz historii korzystania z pomocy publicznej.

Nie każda zaległość może być rozłożona na raty

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, a zaległości wynikają z nieopłacania składek ZUS wyłącznie za siebie, może ubiegać się o rozbicie całego zadłużenia na raty pod warunkiem, że opłaci składki bieżące.

Jeżeli jednak płatnik zatrudnia pracowników, a powstałe zaległości dotyczą również nieopłacania składek za nich, nie będzie mógł przesunąć terminu spłaty zadłużenia dotyczącego składki emerytalnej oraz składki zdrowotnej. Te bowiem muszą zostać uregulowane bezwzględnie w pierwszej kolejności. Ich zapłata oraz opłacenie składek bieżących da dopiero możliwość rozbicia pozostałego zadłużenia na kolejne raty.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek w formie pisemnej przedsiębiorca może złożyć osobiście w placówce ZUS lub drogą pocztową. Można również skorzystać z elektronicznej wysyłki za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego lub platformy ePUAP.

Oczekiwanie na decyzję

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 14 dni od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy. Decyzja jest wydawana nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Jeżeli ZUS wyda pozytywną odpowiedź, z przedsiębiorcą podpisywana jest umowa cywilno-prawna, w której określony jest m.in. harmonogram spłaty zadłużenia z tytułu składek. Przedsiębiorca zobowiązany jest wówczas do bezwzględnego trzymania się wyznaczonych w umowie terminów. W razie naruszenia warunków umowy może dojść do jej zerwania, a to oznacza dla przedsiębiorcy, że zostanie on poddany egzekucyjnemu dochodzeniu niepłaconych należności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów