0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odszkodowanie za prywatny pojazd - czy się ujmuje w ewidencji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może wykorzystywać swój prywatny pojazd na potrzeby firmowe, jednocześnie nie ujmując samochodu w ewidencji środków trwałych. W takiej sytuacji pojawia się pytanie o sposób rozliczenia odszkodowania otrzymanego z tytułu uszkodzenia takiego pojazdu. W poniższym artykule prezentujemy omówienie czy odszkodowanie za prywatny pojazd będzie przychodem w firmie.

Otrzymane odszkodowanie za prywatny pojazd a przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej

Na początku zaznaczmy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy PIT przychodami z działalności gospodarczej są odszkodowania otrzymane za szkody dotyczące składników majątku związanych z tą prowadzoną działalnością.

Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy PIT przychód z działalności gospodarczej powstaje w dacie otrzymania odszkodowania. Istotne jest zatem, aby otrzymane odszkodowanie dotyczyło składnika majątkowego, który jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wspomniany „związek z działalnością” nie doczekał się ustawowego wyjaśnienia, jednakże możemy posiłkować się orzecznictwem sądowym.

Przykładowo, jak wskazał NSA w wyroku z 11 maja 2012 roku, II FSK 2169/10, dla przyjęcia „związania z działalnością” należy rozważyć całokształt okoliczności niniejszej sprawy, a nie tylko fakt wykorzystywania przedmiotowego samochodu w działalności gospodarczej. Poza stwierdzeniem, że podatnik nie wprowadził pojazdu do ewidencji środków trwałych, trzeba poddać ocenie, czy zaliczał do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne i czy cena nabycia samochodu została uwzględniona w ramach rozliczeń podatkowych.

W efekcie prywatny pojazd, który nie był rozliczony w kosztach podatkowych, nie jest związany z działalnością gospodarczą, a jedynie w niej używany. Odszkodowania OC i AC z tytułu jego zniszczeń należy więc rozliczyć poza działalnością gospodarczą, jako przychody zwolnione z podatku.

Podobnie też NSA w wyroku z 23 sierpnia 2007 roku, II FSK 935/06, wskazał, że pojęcie „wykorzystanie” i „związek” z działalnością nie oznaczają tego samego i nie mogą być utożsamiane. Należy podkreślić, że „wykorzystywanie” pojazdu jest tylko jednym z aspektów, ale nie jedyną przesłanką „związku” samochodu z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Dla przyjęcia „związania z działalnością” w rozumieniu powołanego przepisu trzeba rozważyć całokształt okoliczności, a nie tylko fakt wykorzystywania przedmiotowego samochodu w działalności gospodarczej.

Odszkodowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej tylko w sytuacji, gdy dotyczy składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 Odszkodowanie za prywatny pojazd jako zwolnione z PIT

Z wyroków wydawanych przez NSA płynie wniosek, że nie każdy pojazd prywatny używany w firmie stanowi składnik majątku związany z działalnością gospodarczą.

Wyrazem tego może być również art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT, gdzie wskazano, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku firmowego. Te wydatki i składki w wysokości 20% zostaną jednak kosztami uzyskania przychodów, pod warunkiem że samochód ten wykorzystuje się również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

W konsekwencji prywatny samochód może nie stanowić składnika majątku firmowego. W takim przypadku podatnik nie amortyzuje pojazdu, ale częściowo używa go na potrzeby działalności gospodarczej.

Jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem, to otrzymane odszkodowanie za szkodę w takim pojeździe nie powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W tym zakresie wskażmy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c;
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Zatem zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisie, nie obejmuje m.in. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Będą nimi zarówno środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak i wszelkie inne przedmioty, które w funkcjonalny sposób wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwłaszcza wszelkie przedmioty w niej wykorzystywane.

Jak wskazał Dyrektor IS w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2010 roku, nr IPPB1/415-32/10-5/KS, otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składnika majątku w postaci samochodu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 17 lutego 2015 roku, nr ILPB1/415-1397/14-2/AP, możemy przeczytać, że skoro przedmiotowy samochód w momencie wypadku drogowego nie był środkiem trwałym ani innym składnikiem majątku funkcjonalnie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie był w niej wykorzystywany, to wypłacone odszkodowanie nie stanowi przychodu z tej działalności, a w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład 1.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą używa na cele firmowe swojego prywatnego samochodu. Samochód nie stanowi środka trwałego w firmie. Podatnik zalicza do kosztów jedynie 20% wydatków związanych z jego eksploatacją. W jaki sposób rozliczyć odszkodowanie otrzymane za prywatny samochód używany częściowo na potrzeby firmowe?

W momencie uszkodzenia pojazdu i otrzymania odszkodowania nie powstaje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ nie jest to odszkodowanie za szkody dotyczące składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością. W tym przypadku będzie to przychód z innych źródeł, który jednak korzysta z całkowitego zwolnienia od podatku PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W opisanym przypadku podatnik nie dokonuje żadnych operacji księgowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem, nie ewidencjonuje przychodu z tego tytułu w KPiR.

Ponadto, z uwagi na zastosowanie całkowitego zwolnienia od podatku, nie ma konieczności wykazywania kwoty odszkodowania w żadnej deklaracji podatkowej na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odszkodowanie dotyczące prywatnego pojazdu niebędącego składnikiem majątku firmowego i niezwiązanego z działalnością nie jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej i w rezultacie korzysta z całkowitego zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT.

Reasumując, odszkodowanie niekoniecznie musi wygenerować po stronie przedsiębiorcy przychód podatkowy. Kluczowe znaczenie będzie mieć okoliczność związku pojazdu z działalnością gospodarczą.

Trzeba mieć przy tym na uwadze, że nie każde używanie pojazdu automatycznie stanowi o występowaniu związku składnika majątku z działalnością.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów