0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenia transakcji zagranicznych w JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października podatnicy muszą wypełniać nowy JPK. Powyższe oznacza nowe obowiązki i konieczność dostosowania do zmian. Podatnicy muszą dokonywać odpowiedniej kwalifikacji transakcji w nowym JPK. Jakie oznaczenia transakcji zagranicznych należy stosować w nowym JPK_V7?

Regulacje związane z nowym JPK

Jak już wspomnieliśmy, podatnicy od rozliczeń za 1 październik 2020 r. muszą składać nowy JPK. Obecnie nie mają już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zamiast deklaracji i pliku JPK_VAT muszą przesyłać organom podatkowym nowy plik JPK_V7. Powyższy plik zawiera w sobie zarówno ewidencję VAT (w rozszerzonej formie), jak i deklarację VAT. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne za październik będzie uzupełniana tylko część ewidencyjna.

Nowy plik JPK_V7 zastąpił deklaracje VAT-7 i VAT-7K wraz z ewidencjami prowadzonymi na potrzeby ich sporządzenia.

Jakie deklaracje nadal musimy składać?

Nie zostały zmienione zasady i terminy składania poniższych deklaracji: 

  • VAT-12, tj. deklaracje dotycząca usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem;

  • VAT-8 i VAT-9M, tj. deklaracje składane przez podatników zwolnionych z VAT w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych;

  • VAT-10, tj. deklaracja dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu;

  • VAT-14, tj. deklaracja dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

WNT i import usług – oznaczenie w nowym JPK

W przypadku WNT i importu usług to kupujący winien rozliczyć podatek należny. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że transakcje, które dotyczą importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli taki dokument został wystawiony.

Takich transakcji nie oznaczamy więc „WEW”. Przypomnijmy, że dotyczy ono m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Oczywiście nadal obliczenia podstawy opodatkowania i VAT należnego można dokonywać w dokumencie wewnętrznym. W ewidencji musimy jednak podać numer faktury od zagranicznego kontrahenta, gdy została wystawiona i jego dane.

Wykazując WNT lub import usług, podajemy literowy kod kraju, w którym dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W przypadku WNT i importu usług nie musimy dokonywać oznaczenia zakupów kodami GTU. W tym przypadku dochodzi bowiem do zakupu, a nie sprzedaży.

WDT a oznaczenie GTU

Nowe uregulowania w zakresie JPK zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W rozporządzeniu tym przewidziano dla ewidencji sprzedaży – kody GTU, transakcyjne, oznaczenie dowodów sprzedaży. 

Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku wprowadzenia w JPK_V7K transakcji:

  • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej;

  • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami;

  • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej;

  • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa, w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).

Tym samym w powyższym zestawieniu brak transakcji związanych z WDT. Kody GTU stosuje się więc również do transakcji WDT, jeśli towary spełniają wymogi ich oznaczenia.

Oznaczenia transakcji zagranicznych - sprzedaż wysyłkowa w nowym JPK

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług w nowej ewidencji VAT istnieje obowiązek oznaczania dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT, oznaczeniem „SW”.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o VAT pod pojęciem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

  • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju winni oznaczać je symbolem „SW”. 

Oznaczenia transakcji zagranicznych - transakcje łańcuchowe i trójstronne

W przypadku transakcji łańcuchowych nie musimy ich specjalnie oznaczać w  nowym JPK. Podatnicy dokonujący tych transakcji nie muszą więc na nie zwracać szczególnej uwagi. Odmienna sytuacja dotyczy transakcji trójstronnych. Podatnicy w sposób szczególny muszą oznaczać transakcje trójstronne uproszczone. W sytuacji, gdy podatnik jest  drugim podmiotem w „łańcuchu”, musi je oznaczać. W nowym JPK w części ewidencyjnej struktury JPK_V7 przy transakcji WNT oznaczamy ją symbolem „TT_WNT”. W przypadku, gdy dochodzi w ramach transakcji trójstronnej do WDT, oznaczamy ją symbolem „TT_D”.

Transakcje zagraniczne a TP

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenie „TP” dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym powyższe oznaczenie dotyczy nie tylko transakcji krajowych, lecz także zagranicznych. Dokonując więc transakcji z podmiotami powiązanymi, musimy je oznaczyć symbolem „TP”. 

Podsumowując, podatnicy dokonujący zarówno zakupów, jak i sprzedaży z podmiotami z zagranicy muszą również stosować specjalne oznaczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów