0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura VAT OSS a sprzedaż z zagranicznego magazynu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tytułowa procedura VAT OSS stanowi uproszczenie w zakresie rozliczania podatku VAT w kraju konsumenta. Warto przy tym zastanowić się, w jaki sposób można zastosować procedurę, jeśli ma miejsce VAT OSS a sprzedaż z zagranicznego magazynu. W artykule przeanalizujemy, w jaki sposób rozliczyć transakcje, jeśli procedura VAT OSS rozliczana jest w Polsce.

Procedura VAT OSS a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO)

Na potrzeby naszego artykułu przyjmijmy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorca z Polski dokonuje sprzedaży towarów na rzecz osób prywatnych z Czech, ale towar jest transportowany z magazynu zlokalizowanego na Słowacji.

Na gruncie podatku VAT w pierwszej kolejności należy dokonać prawidłowej identyfikacji takiej czynności.

W związku z tym odnieśmy się do treści art. 2 pkt 22a ustawy VAT, który to podaje, że ilekroć mowa jest o wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 1. podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 3. podmiotem niebędącym podatnikiem.

W świetle powyższego, jeżeli dochodzi do sprzedaży towarów na rzez konsumenta (B2C) i towary te są wysyłane z jednego kraju UE do innego kraju UE, to mamy do czynienia z WSTO. Warto przy tym podkreślić, że nie jest tu wymagane, aby towar był transportowany dokładnie z tego samego kraju, w którym sprzedawca ma siedzibę.

Sprzedaż towaru z zagranicznego magazynu na rzecz konsumenta z innego kraju UE jest kwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość.

Procedura VAT OSS a miejsce opodatkowania przy WSTO

W zakresie ustalenia miejsca opodatkowania WSTO należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy VAT jest to miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Zakładając, że w sprawie nie znajduje zastosowania wyłączenie określone w art. 22a ustawy VAT, miejscem opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT jest ten kraj, w którym kończy się wysyłka towarów. 

Jeżeli zatem podatnik z Polski sprzedaje towar na rzecz konsumenta z Czech i towar jest wysyłany z magazynu zlokalizowanego na Słowacji, to dostawa towaru podlega opodatkowaniu w Czechach.

Polski podatnik może w takim przypadku podjąć jeden z dwóch możliwych kroków:

 • może zarejestrować się w Czechach i rozliczać podatek VAT jako czeski podatnik lub
 • może zarejestrować się do procedury VAT OSS.

Reguła ogólna wyrażona w art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy VAT wskazuje, że miejscem opodatkowania WSTO jest kraj zakończenia wysyłki, czyli w przeważającej większości przypadków będzie to kraj miejsca zamieszkania konsumenta.

Procedura VAT OSS a sprzedaż z zagranicznego magazynu

Unijna procedura VAT OSS jest skierowana do podatników mających siedzibę w kraju UE, którzy jednocześnie nie są zarejestrowani ani też nie mają stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju zakończenia wysyłki towarów.

Przedsiębiorca, który ma zamiar skorzystać z procedury unijnej, musi zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji. Jest to państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. 

W Polsce zgłoszenia dokonuje się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT (VIU-DO) do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce.

Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Zawierają one:

 1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 2. dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny:
  1. całkowitą wartość, pomniejszoną o kwotę VAT, wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
  2. całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na transakcje, o których mowa w lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT,
  3. stawki VAT;
 3. kwotę podatku należnego ogółem.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się zarejestrować w procedurze unijnej, będzie zobowiązany rozliczać VAT należny od wszystkich czynności nią objętych wyłącznie w ramach tej procedury.

Przykład 1.

Polska spółka sprzedaje towary na rzecz osób fizycznych z Czech oraz z Polski. Towary są wysyłane z magazynu położonego na Słowacji. W jaki sposób spółka powinna rozliczyć podatek VAT?

Opisana sprzedaż stanowi WSTO. Spółka nie musi jednak rejestrować się w Czechach jako podatnik VAT, gdyż może skorzystać z procedury VAT OSS. W takim przypadku czeski podatek będzie opłacany poprzez VAT OSS. Jednocześnie, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na korzystanie z OSS, powinien również zadeklarować i opłacić VAT z tytułu WSTO za pośrednictwem OSS należny w Polsce.

W tym miejscu warto podkreślić, że ww. spółka nie ma obowiązku rejestrowania się na potrzeby słowackiego podatku VAT. Sam fakt zlokalizowania magazynu na terytorium Słowacji pozostaje bez wpływu na kwestie VAT w ramach WSTO. 

Sprzedaż towarów z magazynu zagranicznego położonego na terytorium UE może być rozliczana w ramach procedury VAT OSS. Dzięki temu podatnik mający siedzibę na terytorium kraju nie musi rejestrować się na potrzeby VAT w każdym kraju zakończenia wysyłki.

Podsumowując powyższe, możemy wskazać, że omawiana procedura VAT OSS stanowi znaczne ułatwienie w zakresie rozliczenia podatku z tytułu WSTO. Rejestracji do procedury VAT OSS dokonuje się poprzez formularz VIU-R składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów