0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wycofanie pojazdu z firmy będącego towarem handlowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W zależności od profilu działalności pojazdy mogą stanowić nie tylko środki trwałe w firmie, ale również można je klasyfikować jako towary handlowe. W związku z taką kwalifikacją zastanowimy się, jakie skutki na gruncie podatku VAT oraz PIT wywołuje wycofanie pojazdu z firmy stanowiącego towar handlowy.

Wycofanie pojazdu z firmy stanowiącego towar na gruncie podatku PIT

Samochód przeznaczony do dalszej odsprzedaży nie jest kwalifikowany jako środek trwały, jeśli chodzi o podatek PIT. Nie można bowiem przyjąć, że jest to składnik majątku wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W takim przypadku pojazd stanowić będzie towar handlowy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KPiR towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym.

Wartość zakupionego towaru handlowego nie podlega zatem odpisom amortyzacyjnym, lecz jest ujmowana w kosztach prowadzonej działalności bezpośrednio oraz następnie uwzględniana przy sporządzaniu rocznego remanentu końcowego.

Sama czynność wycofania towaru z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie generuje przychodu podatkowego, natomiast wywołuje określone konsekwencje w kategorii kosztów.

Z uwagi na fakt, iż utracony zostanie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przychodami z działalności a kosztami podatkowymi, należy dokonać korekty kosztu o wartość pojazdu.

Na podstawie art. 22 ust. 7c ustawy PIT, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W konsekwencji w dacie wycofania towaru należy odnotować to zdarzenie w KPiR poprzez wyksięgowanie (wpisanie kwoty ujemnej) wartości towaru handlowego. To spowoduje, że dochód do opodatkowania zostanie zwiększony o korektę kosztów, ale zmniejszony o różnicę remanentową.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy PIT u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie handlu pojazdami samochodowymi. Jeden z nich, stanowiący towar handlowy o wartości 60 000 zł, postanowił wycofać z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne. W dacie wycofania w KPiR po stronie kosztów podatnik powinien dokonać zapisu – 60 000 zł. Zdarzenie to wpłynie również na różnice remanentowe na koniec roku, ponieważ wartość towaru nie będzie uwzględniona w spisie na koniec roku.

W przypadku gdy dochodzi do wycofania z działalności pojazdu stanowiącego towar handlowy, konieczne jest wyksięgowanie jego wartości z kosztów podatkowych poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w KPiR w dacie wycofania.

Wycofanie pojazdu z firmy stanowiącego towar na gruncie podatku VAT

W zakresie podatku VAT należy w pierwszej kolejności odnieść się do zagadnienia odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów.

Co do zasady podatnik ma prawo odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego. Pełne prawo do odliczenia przysługuje jedynie w przypadku, gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Za takowy uznajemy pojazd samochodowy przeznaczony wyłącznie do:

  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

W świetle powyższego w zakresie nabycia samochodu stanowiącego towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży podatnik ma prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego.

W momencie wycofania takiego pojazdu zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 2 ustawy VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, a także wszelkie inne darowizny, z którymi wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Stosownie zaś do art. 29a ust. 2 ustawy, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów.

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena, jaką podatnik uzyskałby za samochód w dniu jego nieodpłatnego przekazania na własne potrzeby, a nie cena, jaką zapłacił pierwotnie za zakup.

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami zakupił auto o wartości 100 000 zł i odliczył podatek VAT w wysokości 23 000 zł. Po dwóch latach postanowił wycofać pojazd z firmy i przekazać go na potrzeby prywatne. W momencie wycofania wartość pojazdu wynosiła 85 000 zł. W konsekwencji z tytułu dokonanej czynności nieodpłatnej podatnik powinien odprowadzić VAT w wysokości 19 550 zł. Czynność nieodpłatnego wycofania na własne potrzeby nie jest dokumentowana fakturą VAT.

W sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (zarówno w całości, jak i w części), to przy wycofaniu towaru handlowego na potrzeby prywatne dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT.

W sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (zarówno w całości, jak i w części), to przy wycofaniu towaru handlowego na potrzeby prywatne dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT.

Wycofanie pojazdu z firmy stanowiącego towar handlowy również wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi. Wskazać należy przede wszystkim na konieczność korekty całego kosztu podatkowego oraz obowiązek odprowadzenia podatku należnego VAT, jeżeli przy nabyciu podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów