0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Revenue Share - jak rozliczać się z przychodów uzyskanych z programów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na przestrzeni ostatnich lat na popularności zyskują różnorodne formy zarabiania pieniędzy w internecie. Coraz więcej osób korzysta z ogólnodostępnych programów Revenue Share, na których szybko można zarobić, ale również bardzo łatwo stracić pieniądze. Rozważenie plusów i minusów uczestnictwa w tego typu programach pozostawiamy własnej ocenie, my natomiast omówimy kwestię rozliczenia przychodów z programów RevShare.

Czym są programamy Revenue Share?

Programy Revenue Share lub RevShare (podział zysków) polegają na tym, że firmy na określonych zasadach dzielą się swoimi zyskami z reklam lub innych źródeł przychodów z użytkownikami tych programów. Funkcjonowanie platform Revenue Share opiera się na systemie piramidalnym, co oznacza, że część wypłaty dla użytkowników programów pochodzi z wpłat nowych użytkowników, jednak pozyskiwanie nowych uczestników nie jest niezbędne do osiągania zysków z danego programu. Poza tym środki dla użytkowników wypłacane są również z innych źródeł, takich jak np.:

  • sprzedaż reklam,

  • inwestycje,

  • gadżety,

  • prowadzenie szkoleń.

Decydując się na zarabianie w internecie poprzez uczestnictwo w programach Revenue Share, trzeba mieć na uwadze, że żaden z tego typu programów nie daje 100% gwarancji zysków. Wiele razy zdarzało się bowiem, że platformy te stawały się nieopłacalne i nie wypłacano uczestnikom zarobionych pieniędzy ani nawet nie zwracano wpłaconych środków.

Użytkownicy programów Revenue Share mają obowiązek rozliczyć się z osiągniętych w ten sposób przychodów.

W jaki sposób rozliczyć przychody z Revenue Share?

Z uwagi na to, że programy RevShare są stosunkowo nowym zjawiskiem, organy podatkowe nie wypracowały jeszcze jednoznacznego stanowiska dotyczącego sposobu ich rozliczenia. W związku z brakiem jasnych uregulowań prawnych wielu użytkowników programów Revenue Share na przestrzeni ostatnich lat wystąpiło o wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie sposobu rozliczenia przychodów uzyskiwanych z tego typu programów. Wśród wydanych interpretacji przeważa stanowisko, że zyski z RevShare zakwalifikować należy jako przychody z innych źródeł.

Przykładem może być interpretacja indywidualna z 19 grudnia 2016 roku nr 2461-IBPB-2-2.4511.901.2016.1.BF, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Zapytanie dotyczyło sposobu opodatkowania uczestnictwa w programie internetowym typu RevShare przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w odpowiedzi pisze:

„(…) przychód (dochód) uzyskany z tytułu uczestnictwa w programach internetowych typu RevShare należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł (...)”.

„(...) ww. przychód (dochód) należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36. W trakcie roku podatkowego nie ciąży na Wnioskodawcy obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek należy wpłacić do 30 kwietnia roku następnego po roku, którego rozliczenie dotyczy (...)”.

Moment powstania przychodu z programów Revenue Share

Zgodnie z przytoczoną wcześniej interpretacją indywidualną, obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto w procesorze płatniczym, na kartę płatniczą lub konto bankowe.

Fragment interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.901.2016.1.BF, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

„(…) momentem powstania przychodu z tytułu uczestnictwa w programach internetowych typu Revenue Share jest moment wpłaty przez administratorów programów, środków pieniężnych na konto Wnioskodawcy w procesorze płatniczym lub na kartę płatniczą (...)”.

Revenue Share a koszty uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Dodatkowo wydatki zaliczane do kosztów podatkowych powinny być odpowiednio udokumentowane.

Kosztami uzyskania przychodów w przypadku przychodów z Revenue Share są dokonane wpłaty do programów, np. za zakup adpacków reklamowych, abonament czy opłacone prowizje.

Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach we wspomnianej w poprzednim paragrafie interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.901.2016.1.BF:

„(…) kosztem uzyskania ww. przychodu będzie odpowiednio udokumentowana kwota wpłacona do programów, o ile pozostaje w związku przyczynowym z przychodem z tytułu uczestnictwa w programach (…)”.

Rozliczenie przychodów z Revenue Share w działalności gospodarczej

Kwestia rozliczenia przychodów z programów RevShare w działalności gospodarczej poruszona została w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1701/15-4/KF, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Przychody z działalności reklamowej polegającej na uczestnictwie w programach typu RevShare należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przedsiębiorca uzyskujący przychody z programów Revenue Share opodatkowuje je skalą podatkową lub podatkiem liniowym.

Na gruncie postanowień ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu przychody z działalności reklamowej polegającej na uczestnictwie w programie typu Revenue Sharing, opierające się głównie na uzyskiwaniu przychodów z polecania usług reklamowych firmy amerykańskiej, opodatkowane są wyłącznie w Polsce na zasadach przewidzianych w polskim prawie podatkowym, chyba że działalność na terytorium Stanów Zjednoczonych prowadzona jest przez położony tam „zakład”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów