0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ekspozycja stojaka firmowego a koszty uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykonanie odpowiedniej ekspozycji towarów sprzedawanych w ramach prowadzonej działalności może przyczynić się do znacznego zwiększenia zysków. Reklama poprzez ekspozycję jest skuteczna, wyeksponowane produkty są lepiej widoczne, skupiają uwagę potencjalnych klientów i motywują ich do zakupu. Warto zatem przemyśleć, jakie towary i w jaki sposób zaprezentować w sklepie. W niniejszym artykule omówimy jak ekspozycja stojaka firmowego wpływa na podatki.

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co do zasady kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT i 16 ustawy o CIT. 

Tym samym do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy wszelkie wydatki pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem odpowiedniego ich udokumentowania i po wyłączeniu wydatków zastrzeżonych w ustawie jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Czy ekspozycja stojaka firmowego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Kosztami uzyskania przychodów są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Czy ekspozycja stojaka firmowego i wydatki z nim związane spełniają warunki do uznania ich za koszty podatkowe?

W celu odpowiedzi na to pytanie w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy tego typu wydatki nie zostały wyszczególnione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o PIT i art. 16 ustawy o CIT). W katalogu wydatków wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie wskazano wydatków na ekspozycję stojaka, należy zatem rozważyć, czy wydatek jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zakup stojaków lub regałów służących do ekspozycji towarów jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, celem poniesionego wydatku jest bowiem reklama sprzedawanych towarów, eksponowane na stojakach towary stanowią zachętę dla potencjalnych klientów do kupna, co w konsekwencji ma przyczynić się do zwiększenia sprzedaży. Wydatki na nabycie stojaków i regałów stanowią zatem koszty uzyskania przychodów. W razie, gdy ich wartość nie przekracza 10 000 zł netto, stanowią wyposażenie w działalności i mogą być ujmowane w kosztach na bieżąco, jeżeli ta wartość jest wyższa i w razie gdy przewidywany okres użytkowania przekracza 12 miesięcy, składnik majątku należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji. Zakupione stojaki służące do ekspozycji towarów warto oznaczać firmowym logo lub innymi elementami wartościującymi oferowane towary, np. adresem firmowej strony internetowej. Takie działanie stanowi dodatkowy element reklamy oraz potwierdza związek wydatku z prowadzoną działalnością. W razie ewentualnej kontroli można argumentować zasadność poniesionego kosztu i jego charakter reklamowy umieszczeniem na stojaku służącym do ekspozycji towarów logo firmy czy adresu firmowej strony internetowej.

Ekspozycja stojaka firmowego w kosztach – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej (nr 0111-KDIB1-2.4010.129.2021.4.BD) z 11 czerwca 2021 roku Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej odpowiedział na pytanie podatnika dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku z tytułu umowy dotyczącej ekspozycji stojaka firmowego.

Wnioskodawcą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca czynnym podatnikiem VAT i prowadząca działalność w zakresie produkcji i dystrybucji konserw rybnych. Spółka w celach reklamowych zawiera ze sklepami umowy dotyczące ekspozycji stojaków firmowych. W ich ramach sklepy udostępniają spółce lokalizację w obiekcie handlowym przeznaczoną na umieszczenie stojaka w celu sprzedaży produktów wnioskodawcy. Dodatkowo umowa dopuszcza organizację akcji promocyjnych produktów spółki. Na podstawie umowy sklepy są zobowiązane do eksponowania na stojaku firmowym wyłącznie produktów spółki, wypełniania stojaka odpowiednimi towarami oraz dbania o prawidłowe oznaczenie cenowe produktów na nim umieszczonych. Stojaki pozostają własnością wnioskodawcy, nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania stojakami z niego na sklepy.

Z tytułu ekspozycji i promowania produktów na podstawie zawartej umowy sklepy wystawiają faktury na rzecz spółki wnioskodawcy na ustaloną kwotę wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem VAT. Wnioskodawca spodziewa się, że reklama produktów wystawionych na stojaku firmowym przyczyni się do zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów spółki w danym obiekcie handlowym, a tym samym do zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności.

W związku z opisanym stanem faktycznym wnioskodawca zadał pytanie, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek z tytułu umowy dotyczącej ekspozycji stojaka firmowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy, uznając, że w zaistniałym stanie faktycznym ma on prawo zaliczenia wydatków związanych z ekspozycją stojaka firmowego do kosztów uzyskania przychodów.

„[…] zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Tym samym wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami […].

Podkreślić należy, że w rozpatrywanej sprawie zawarcie umów dotyczących ekspozycji stojaka firmowego ma na celu motywowanie Klientów do aktywnego zakupu Produktów Spółki. Natomiast zwiększenie ilości Produktów nabywanych przez Klientów powoduje/może powodować wzrost sprzedaży Spółki, a w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy.

Pomiędzy poniesionym kosztem a osiągniętym przychodem lub możliwością jego osiągnięcia istnieje zatem związek, o jakim mowa w art. 15 ust. 1 updop.

W tym miejscu należy podkreślić, że jednym z warunków koniecznych do spełnienia, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, jest jego właściwe udokumentowanie […].

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące ustalenia, czy wydatki z tytułu umowy dotyczącej ekspozycji stojaka firmowego stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki, jest prawidłowe”.

W jakiej dacie księgować wydatki na zakup towarów przeznaczonych na ekspozycję?

Wydatki poniesione na zakup towarów przeznaczonych na ekspozycję można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę na datę księgowania, która zależna jest od okresu eksponowania towarów.

Interpretacja indywidualna (nr 2461-IBPB-1-1.4510.33.2017.1.ZK) z 21 kwietnia 2017 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła spółki handlującej materiałami budowlanymi, w tym oknami i drzwiami. Firma miała nawiązać współpracę z nowym dostawcą okien oraz drzwi i wykonać w budynku stanowiącym własność wnioskodawcy ekspozycję przedmiotowych towarów. W tym celu firma zewnętrzna planowała wykonać prace budowlane o łącznej wartości przekraczającej 3500 zł netto polegające na szpachlowaniu, szlifowaniu i malowaniu ścian oraz wykonaniu dodatkowych ścianek, w których będą osadzone prezentowane drzwi i okna. Nakłady poniesione na wykonanie ekspozycji w budynku stanowiącym własność wnioskodawcy miały mieć charakter remontowy, a postawione ścianki ekspozycyjne miały służyć wyłącznie eksponowaniu towarów i nie powodować wzrostu wartości środka trwałego.

Wartość jednostkowa eksponowanych towarów była zróżnicowana – zarówno poniżej, jak i powyżej 3500 netto. Ekspozycja miała mieć charakter trwały, jednak ze względu na szybko zmieniające się trendy w budownictwie spółka nie była w stanie określić okresu prezentacji tych towarów, ale zakładała, że będzie on wynosił powyżej jednego roku. Eksponowane towary miały być zamontowane na stałe w postawionych ściankach i stanowić część składową ekspozycji. W przypadku zmiany wymontowane towary miały podlegać sprzedaży po obniżonej cenie.

Spółka zadała pytanie, czy zakup towarów przeznaczonych na ekspozycję będzie stanowił koszt firmy w momencie jego poniesienia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uzależnił moment zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych od wartości poszczególnych składników majątkowych i przewidywanego okresu użytkowania. 

Zdaniem organu podatkowego co do zasady składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania ponad rok powinny zostać uznane za środki trwałe. W razie przekroczenia wartości 3500 zł netto (aktualny limit zaliczenia składnika majątku do środków trwałych wynosi 10 000 zł netto) należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji. Składniki majątku o wartości poniżej 3500 zł netto (aktualny limit 10 000 zł netto) mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych w miesiącu oddania ich do używania. Z uwagi na to, że wnioskodawca z góry założył, iż składniki majątku zostaną po jakimś czasie zdemontowane z ekspozycji i sprzedane po obniżonej cenie, to w razie gdy okres eksponowania towarów nie będzie przekraczał jednego roku, wydatki powinny być traktowane jako wydatki na nabycie towarów handlowych, a tym samym powinny stanowić koszty podatkowe w dniu ich sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów