0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy sklepu zoologicznego - czy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kasa fiskalna jest urządzeniem służącym do ewidencjonowania obrotu dokonywanego na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Problematyka kasy fiskalnej dotyczy różnych branży. W naszym artykule zastanowimy się, czy jest możliwe zwolnienie z kasy sklepu zoologicznego.

Zwolnienie z kasy sklepu zoologicznego a własna hodowla

W pierwszej kolejności wskażmy, że istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

W tym zakresie należy sięgnąć do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Przede wszystkim możemy wskazać, że zgodnie z par. 2 ww. rozporządzenia zwolnienie obejmuje czynności wymienione w załączniku. Tam też w poz. 46 załącznika wymieniono dostawę produktów rolnych i świadczenie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT.

Trzeba przy tym podkreślić, że ww. zwolnienie dotyczy rolników ryczałtowych, czyli podmiotów dokonujących dostaw z własnej działalności rolniczej.

W myśl natomiast art. 2 pkt 15 ustawy VAT przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Zauważmy, że zakres powyższej definicji jest bardzo szeroki i może obejmować też hodowlę zwierząt sprzedawanych w sklepach zoologicznych, takich jak np. ryby akwariowe.

Tak przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z 12 sierpnia 2021 roku (nr 0113-KDIPT1-3.4012.369.2021.4.JM) stwierdza, że w zakresie, w jakim podatnik zajmuje się hodowlą jaszczurek i planuje założyć własną hodowlę wysokiej jakości zwierząt z przeznaczeniem do sprzedaży podczas targów terrarystycznych w Polsce oraz za granicą, a także online, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT jako rolnik ryczałtowy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT.

Przykład 1.

Podatnik hoduje ryby akwariowe, które następnie sprzedaje osobom prywatnym. Taka aktywność stanowi działalność rolniczą, która jest jednym z rodzajów działalności gospodarczej, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnik może jednak w tym zakresie skorzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej na podstawie poz. 46 załącznika do rozporządzenia.

Hodowla własnych zwierząt zoologicznych i dokonywana sprzedaż może korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla rolnika ryczałtowego, co w dalszej kolejności uprawnia do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w zakresie dokonywanej sprzedaży.

Sprzedaż nabytych zwierząt w sklepie zoologicznym

Z zupełnie inną sytuacją będziemy mieli natomiast do czynienia, gdy podatnik nabywa zwierzęta w celu dalszej odsprzedaży. W takim przypadku nie można mówić o pochodzeniu towarów z własnej hodowli.

Powyższe powoduje, że nie można zastosować zwolnienia przewidzianego dla rolników ryczałtowych. To też oznacza, że nie jest możliwe skorzystanie z opisanego powyżej zwolnienia przewidzianego w zakresie stosowania kasy fiskalnej.

Możliwe jest natomiast zastosowanie innych rozwiązań.

W przypadku, gdy sklep zoologiczny prowadzi sprzedaż w formie online, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w poz. 36 załącznika do rozporządzenia, gdzie jako czynność zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Jak zatem widać, powyższe dotyczy sprzedaży dokonywanej w systemie wysyłkowym, a nie stacjonarnym. Jednakże przepisy stawiają dodatkowe warunki w tym zakresie:

  • cała zapłata musi nastąpić w formie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego;

  • z pozostałych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, jakiej dokładnie czynności dotyczy zapłata i na czyją rzecz została dokonana.

Przykład 2.

Podatnik prowadzący sklep zoologiczny nabywa towary w celu dalszej odsprzedaży. Są one sprzedawane online, a podatnik otrzymuje całość zapłaty w formie polecenia przelewu. Z tytułu przelewu jednoznacznie wynika, kto jest nabywcą i za jaki towar płaci. W takim przypadku sprzedawca nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej i wydawania paragonu.

Natomiast w odniesieniu do sprzedaży stacjonarnej warto wskazać na par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, gdzie podano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

W tym miejscu należy podkreślić, że do ww. limitu bierzemy pod uwagę każdą sprzedaż, a więc również i tę podlegającą innym zwolnieniom wymienionym w załączniku do rozporządzenia.

Przykład 3.

Podatnik prowadzący sklep zoologiczny dokonuje zarówno sprzedaży stacjonarnej, jak i online. Wartość sprzedaży stacjonarnej to 15 000 zł, natomiast wartość sprzedaży wysyłkowej to 10 000 zł. W takim przypadku suma sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekracza kwotę 20 000 zł, co oznacza, że nie jest możliwe skorzystanie dla sprzedaży stacjonarnej ze zwolnienia od obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w postaci sklepu zoologicznego może skorzystać zarówno ze zwolnień podmiotowych, jak i przedmiotowych określonych w rozporządzeniu.

Przechodząc do podsumowania, możemy wskazać, że w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jaką jest sklep zoologiczny, możliwe jest zastosowanie wielu różnych zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Konkretne zwolnienie wynikać będzie z profilu prowadzonej sprzedaży oraz systemu dostawy towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów