0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Statek powietrzny w działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Środkiem trwałym wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej może być każdy pojazd mechaniczny, w tym statek powietrzny w działalności. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy dopuszczalne jest amortyzowanie takiego składnika majątku i jak wygląda kwestia odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z samolotem.

Samolot jako środek trwały

Maszyny, urządzenia oraz środki transportu podlegają amortyzacji po spełnieniu następujących warunków:

 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
 • stanowią własność lub współwłasność podatnika;
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania (zgodnie z przeznaczeniem, ponadto sprawne technicznie i zalegalizowane prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie);
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok – to podatnik samodzielnie decyduje o tym, jak długo będzie używany dany składnik;
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu;
 • nie są wymienione w katalogu środków trwałych w art. 22c ww. ustawy.

Jak już wyżej zostało wskazane, środek trwały podlega amortyzacji w sytuacji, gdy w dniu przyjęcia do używania jest kompletny i zdatny do użytku.

Powyższe warunki znajdują zastosowanie również w przypadku statku powietrznego. Nie ma prawnych przeszkód, aby samolot stanowił środek trwały w firmie przedsiębiorcy, jeżeli zachowany jest związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warunkiem koniecznym dla uznania odpisów amortyzacyjnych od danego środka trwałego w postaci samolotu za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Tak też stanowi pismo z 29 października 2020 roku wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB1-1.4010.335.2020.2.NL), gdzie stwierdzono, że skoro samolot będzie stanowił środek trwały w prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej i będzie wykorzystywany w ramach tej działalności w celach reklamowych podczas publicznych pokazów i zawodów sportowych, za co podatnik będzie pobierał opłaty od reklamodawców, to od wartości początkowej ww. samolotu podatnik będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej różnych środków transportu osobowego, w tym także samolotu. Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków związanych z eksploatacją określonego składnika majątku, w tym przypadku samolotu, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Amortyzacja statku powietrznego

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zgodnie ze stawką przewidzianą w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

Samoloty klasyfikowane są do KŚT 780. Rodzaj ten obejmuje:

 • samoloty towarowe i transportowe;
 • samoloty pasażerskie;
 • samoloty rozpoznawcze, patrolowe, szturmowe, poszukiwania okrętów podwodnych, bombowe;
 • samoloty szkolno-treningowe;
 • samoloty sanitarne, ratownicze;
 • samoloty do obsługi rolnictwa;
 • samoloty do wykonywania fotografii, doświadczalne i inne.

Obiekt stanowi samolot wraz ze stałym wyposażeniem, normalnym oraz specjalnym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

 • spadochronów sklasyfikowanych w rodzaju 789;
 • hydroplanów, sterowców sklasyfikowanych w rodzaju 789.

Dla samolotów przewidziana jest 14% roczna stawka amortyzacyjna.

Jak wskazuje treść interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 13 grudnia 2012 roku (nr IPPB1/415-1301/12-2/AM), istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy planowanymi wydatkami na zakup samolotu a celem, czyli osiągnięciem przychodów. Tryb i charakter prowadzonej działalności gospodarczej wymaga szybkiego przemieszczania się z uwagi na obsługę inwestycji prowadzonych na terenie całego kraju. Koszt nabycia samolotu ultralekkiego jest porównywalny z kosztem nabycia nowego samochodu, a korzyści niewspółmierne. W przypadku awarii, nagłych zdarzeń losowych, tworzenia ofert i podobnych sytuacji zyskiwany będzie czas oraz zmniejszone straty.

Decyzja o zakupie samolotu została podyktowana specyfiką działalności oraz koniecznością usprawnienia logistyki. Będzie więc to wydatek celowy, usprawniający działalność firmy oraz przyczyni się do osiągnięcia przychodów.

Wszystkie ww. powody świadczą o braku przeciwwskazań, aby samolot ultralekki amortyzować wg 14% stawki w skali roku, oraz żeby odpisy te stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Kwestia wygląda analogicznie w przypadku kosztów eksploatacyjnych (jak. np. naprawy czy zakup paliwa). Również w tym przypadku podatnik ma prawo do ujęcia wydatku w pełnej wysokości. Ograniczenia wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT dotyczą wyłącznie środków transportu, jakimi są samochody osobowe.

Statek powietrzny stanowiący środek trwały podlega amortyzacji zgodnie z 14% roczną stawką amortyzacyjną obliczaną od wartości początkowej.

Statek powietrzny w działalności a odliczanie podatku VAT

W zakresie podatku VAT wskażmy, że niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezspornego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim działalność podatnika daje to prawo. Aby odliczenie podatku było dopuszczalne, transakcje powodujące naliczenie podatku powinny pozostawać w ścisłym związku z transakcjami, które rodzą prawo do odliczenia.

Jeżeli zatem samolot jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego

Podkreślenia wymaga, że chodzi tutaj zarówno o bezpośrednie, jak i pośrednie wykorzystywanie składnika majątku do czynności opodatkowanych.

Na problematykę tę zwrócił uwagę Dyrektor KIS w interpretacji z 19 sierpnia 2019 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.391.2019.1.KO), gdzie analizowano przypadek spółki, która wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz planuje nabycie samolotu (awionetka), który będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (celem jej usprawnienia).

Organ podatkowy stwierdził jednoznacznie, że spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących raty leasingowe oraz materiały eksploatacyjne i paliwo związane z eksploatacją samolotu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. 

Podkreślenia wymaga, że w stosunku do statków powietrznych nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 86a ustawy o VAT. Regulacja ta odnosi się bowiem wyłącznie do samochodów osobowych.

W zakresie wydatków związanych z nabyciem, eksploatacją bądź ratami leasingu związanymi ze statkiem powietrznym stanowiącym środek trwały podatnik ma możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych.

Na podstawie przedstawionej analizy możemy stwierdzić, że w przypadku środka trwałego, jakim jest statek powietrzny, nie mamy do czynienia z żadnymi limitami wynikającymi z przepisów podatkowych. Jeżeli taki samolot jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej, to podatnik ma prawo do pełnej amortyzacji oraz pełnego odliczenia wydatków, a także podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów