0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Utrata prawa do wspólnego rozliczania z małżonkiem w trakcie roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na mocy przepisów ustawy o PIT małżonkowie są uprawnieni do wspólnego rozliczenia rocznego. Okazuje się, że fakt wspólnego rozliczenia wpływa także na wysokość zaliczek pobieranych przez płatnika ze stosunku pracy. W konsekwencji warto przeanalizować to zagadnienie oraz zastanowić się, jakie skutki wywoła utrata prawa do wspólnego rozliczania z małżonkiem w trakcie roku.

Wspólne rozliczenie małżonków

Zasadą jest, że każdy podatnik rozlicza się samodzielnie. Wyjątek dotyczy małżonków, którzy zostali wyposażeni w prawo do rozliczenia wspólnego.

Jak stanowi art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

  1. przez cały rok podatkowy albo

  2. od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Powyższa zasada ma również zastosowanie, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Powyższe uprawnienie do wspólnego rozliczenia małżonkowie mogą utracić.

Przykład 1.

Osoby fizyczne zawarły związek małżeński w ustroju wspólności majątkowej 1 stycznia 2017 roku. W czerwcu 2021 roku zawarli intercyzę, czyli umowę rozdzielności małżeńskiej. To oznacza, że za lata 2017-2020 mogą rozliczać się wspólnie, natomiast za 2021 rok utracili taką możliwość.

Warunkiem wspólnego rozliczenia małżonków jest istnienie pomiędzy nimi ustroju wspólności małżeńskiej. Małżonkowie, którzy zawarli umowę rozdzielności, nie mogą skorzystać z tej opcji.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a zaliczki na podatek

Okoliczność planowanego rozliczenia się razem z drugim małżonkiem może mieć wpływ także na wysokość zaliczek na podatek pobieranych przez pracodawcę pełniącego funkcję płatnika.

W myśl art. 32 ust. 1a ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

  1. dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (120 000 zł), a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;

  2. dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (120 000 zł), a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Pracodawca pobiera zaliczki na ww. zasadach, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Przepisy nie określają wzoru takiego oświadczenia. Co ciekawe, pracownik w oświadczeniu ma obowiązek określić przewidywane w roku podatkowym dochody.

W komentarzu do ustawy o PIT z 2015 roku A. Bartosiewicz, R. Kubacki czytamy, że z uwagi na to, że w oświadczeniu mowa jest o przewidywanym stanie rzeczy, w zasadzie nie będzie można podatnikowi uczynić zarzutu, że podał dane nieprawdziwe, a raczej niezgodne ze swoim przekonaniem. Wydaje się zatem, że – w razie złożenia oświadczenia spełniającego wymogi określone w komentowanym przepisie – płatnik ma obowiązek obniżenia wysokości zaliczek, choćby z okoliczności faktycznych wynikało, że przewidywane okoliczności nie mają szans się ziścić.

Przykład 2.

Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę przekroczy w październiku próg podatkowy. W związku z tym we wrześniu musi złożyć do pracodawcy oświadczenie o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem, który nie uzyskuje żadnych dochodów. Gdyby podatnik takiego oświadczenia nie złożył, to od października pracodawca pobierałby zaliczki wg stawki 32%. Złożenie wspomnianego oświadczenia powoduje, że zaliczki pobierane będą wg stawki 17%.

Istotą wprowadzenia tego rozwiązania jest zapobieganie sytuacji kredytowania budżetu państwa. Jeżeli bowiem jeden z małżonków uzyskuje spore dochody, od których pobierane są zaliczki wg stawki 32% i następnie dochodzi do rozliczenia wspólnie z małżonkiem, który np. nie uzyskuje żadnych dochodów, to roczne wspólne rozliczenie podatku odbywać się będzie wg stawki 17%, zatem po stronie podatnika powstaje nadpłata.

Złożenie oświadczenia o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem do pracodawcy powoduje obniżenie kwoty zaliczki pobieranej przez płatnika od wypłacanego wynagrodzenia.

Utrata prawa do wspólnego rozliczania z małżonkiem w trakcie roku - skutki

Jak wskazaliśmy na wstępie, możliwa jest sytuacja, w której osoba fizyczna utraci w trakcie roku podatkowego prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem za ten rok podatkowy.

W związku z tym należy zastanowić się, jakie wywoła to skutki w kontekście oświadczenia złożonego pracodawcy.

Odpowiedzi trzeba szukać w treści art. 32 ust. 1c ustawy o PIT, który podaje, że w razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6 ust. 2 podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane wg zasad podstawowych.

Przykład 3.

W styczniu 2021 roku pracownik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. W czerwcu pracownik ten przekroczył próg podatkowy, jednakże pracodawca nadal pobierał zaliczki wg stawki 17%. We wrześniu pracownik podpisał z żoną intercyzę. To oznacza, że od października pracodawca powinien pobierać zaliczki na podatek wg stawki 32%.

W kontekście przywołanego przykładu warto wskazać, że utrata prawa do wspólnego rozliczania z małżonkiem nie wywołuje skutków wstecznych. Pracodawca nie ma obowiązku korygowania zaliczek za czerwiec-wrzesień. W stosunku do wynagrodzenia za te miesiące pozostaje stawka 17%.

Konsekwencje utraty prawa do wspólnego rozliczenia następują dopiero od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia zdarzeń faktycznych powodujących utratę.

Utrata prawa do wspólnego rozliczania z małżonkiem w trakcie roku podatkowego oznacza, że pracodawca pobiera zaliczki na zasadach ogólnych.

Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że możliwe jest złożenie oświadczenia do pracodawcy o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, co jest uwzględniane na etapie obliczania zaliczek. Pamiętajmy, że prawo do wspólnego rozliczenia może jednak zostać przez podatnika utracone.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów