0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak stworzyć regulamin dla sklepu internetowego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sklepy internetowe stają się coraz większą konkurencją dla tradycyjnych punktów sprzedaży – i to nie tylko ze względu na klientów. Taka forma działalności jest coraz częściej wybierana przez podatników znajdujących się na początku kariery przedsiębiorcy. Jest to spowodowanie wieloma czynnikami, jak choćby mniejszą liczbą wymogów formalnych – nie potrzeba lokalu, szyldu, wyposażenia itp. Warto jednak wiedzieć, że sklep internetowy także może nałożyć dodatkowe formalności na właściciela – jedną z nich jest konieczność stworzenia takiego dokumentu jak regulamin dla sklepu internetowego.

Regulamin dla sklepu internetowego w przepisach

Regulaminy w wirtualnych sklepach to nie tylko narzędzie chroniące przedsiębiorcę i konsumenta – to także obowiązek. Konieczność stworzenia regulaminu wynika wprost z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.

Art. 8 ust. 1

Usługodawca:

1. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,

2. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Ust. 2

Usługobiorca nie jest zobowiązany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2.

Zatem sporządzenie regulaminu sklepu internetowego leży w gestii przedsiębiorcy. Niezbędne jest także udostępnienie go klientom w sposób jawny i niebudzący wątpliwości – nawet najlepiej przedstawiony regulamin na nic się nie zda, jeśli będzie głęboko schowany. Jeśli bowiem zdarzy się, że klient postąpi niezgodnie z przepisami, które wprawdzie istniały, ale do których nie miał on dostępu, to przedsiębiorca będzie na straconej pozycji.

Co zawrzeć w regulaminie e-sklepu?

Regulamin w sklepie internetowym jest zatem konieczny – to nie ulega wątpliwości. Ustawa oprócz tego, że narzuca na przedsiębiorcę ten obowiązek, wskazuje dodatkowo, jakie dane powinny znaleźć się w takim dokumencie.

W celu określenia niezbędnej zawartości regulaminu konieczne będzie odniesienie się do wskazanego już wcześniej art. 8 ustawy. W ust. 3 znajdziemy listę niezbędnych danych regulaminu. Są to zatem:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

  • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Warto także zwrócić uwagę, że nie tylko ustawa o usługach elektronicznych będzie miała znaczenie w przypadku sprzedaży w sklepie internetowym. Sprzedawcę, który dokonuje transakcji z osobami prywatnymi, obowiązują także przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także ustawy o prawach konsumenta.  

Zgodnie z przepisami wskazanych ustaw konsumenta należy poinformować o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;  
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;  
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;  
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;  
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobie i terminie zapłaty;  
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;  
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;  
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;  
 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;  
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;  
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;  
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;  
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;  
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;  
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;  
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;  
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;  
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Wydaje się, że elementów tych jest naprawdę sporo, jednak w praktyce zebranie ich w jednym regulaminie nie powinno być mocno problematyczne. Część z nich stanowią dane formalne sprzedawcy, część – informacje o samych produktach czy usługach. Tylko niewielki fragment zasad będzie tak naprawdę dotyczył samych praw. Warto natomiast zadbać o kompetentne i rzetelne sformułowanie regulaminu - dla bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i własnej firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów