0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na abonament RTV – czy mogą stanowić koszt podatkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę salon kosmetyczny, w którym umieściłam telewizor, aby umilić czas klientkom podczas oczekiwania na wizytę. Czy w związku z tym będę mogła ująć w ewidencji poniesione wydatki na abonament RTV?

Karolina, Opole

 

Wydatki na abonament RTV nie mogą zostać ujęte w kosztach firmowych, jeśli będą uznawane za prywatne. Jednak w przypadku, gdy zarówno telewizor, jak i zakupiony do niego abonament RTV jest użytkowany na rzecz działalności, to wydatki te mogą zostać ujęte w kosztach firmowych, o ile będą spełniać definicję kosztu uzyskania przychodu.

Wydatek jest uznawany za koszt uzyskania przychodu, jeśli posiada związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością, czyli jego poniesienie ma na celu uzyskanie przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Przy czym nie może zostać wymieniony art. 23 ustawy o PIT.

Dodatkowo wydatek można ująć w ewidencji, jeśli jest odpowiednio udokumentowany dowodem księgowym. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów za dowód księgowy uważa się m.in. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty, jeśli zawierają:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy (jeżeli data dokonania operacji gospodarczej jest taka sama jak data wystawienia to wystarcza podanie jednej daty),
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Zgodnie z udostępnioną informacją o sposobie dokumentowania wydatków z tytułu opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV udostępnioną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji:
Dowody wpłaty opłaty abonamentowej (spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki, standardowe blankiety wpłat na rachunek bankowy, a także wydruki przelewów elektronicznych) są dowodami księgowymi wymaganymi do prowadzenia ewidencji kosztów.

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników rtv nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320). W związku z powyższym za wniesienie opłaty abonamentowej rtv placówki Poczty Polskiej nie wystawiają faktur VAT.

Wówczas wydatki na abonament RTV, który są udokumentowane potwierdzeniem płatności należy ująć na podstawie dokumentu wewnętrznego w KPiR w kolumnie 13 – pozostałe wydatki.

Wnioskując, nie ma przeszkód, aby wydatki na abonament RTV poniesione w celu udostępniania telewizji klientom mogły zostać uznane za koszt firmowy, pod warunkiem że zostaną one odpowiednio udokumentowane i nie będą nosiły znamion wydatku o charakterze prywatnym dla przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów