Poradnik Przedsiębiorcy

Wykreślenie z VAT - możesz nie wiedzieć, że nie jesteś VAT-owcem!

Jeżeli podatnik nie składa deklaracji podatkowych, a urzędnicy nie mogą się z nim skontaktować - może wystąpić jego wykreślenie z VAT bez żadnego ostrzeżenia. To jednak nie jedyny powód. Sprawdź, jakie jeszcze przyczyny wykreślenia podatnika z VAT zostały zawarte w ustawie.

Kiedy możliwe jest wykreślenie z VAT?

Ustawa o VAT w określonych sytuacjach umożliwia US wykreślenie z VAT podatnika. Wykreślenie może nastąpić z urzędu, bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie podatnika w sytuacji, gdy:

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Powyższa zasada została uregulowana w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, przy czym jak stanowi ust. 9a wykreśleniu z urzędu jako podatnik VAT podlega również podatnik, który:

  • zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Przy czym jeżeli podatnik w okresie zawieszenia będzie wykonywał czynności opodatkowane, wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy (tj. odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz dostawa towarów), jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie urząd przed dniem dokonania zawieszenia lub rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia, wskazując przy tym okres, w jakim dokonywał tych czynności. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

  • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, podatnik nie złożył jej za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały. Przy czym wykreślenie nie nastąpi, jeśli w wyniku wezwania przez urząd skarbowy podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.

  • składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów bądź usług z kwotami podatku. Tutaj również wyjątek stanowi sytuacja, gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli podatnik złoży co do tego stosowne wyjaśnienia w urzędzie, wykreślenie nie będzie miało miejsca.

  • wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane. Przy czym wykreślenie nie będzie miało miejsca, jeśli wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

  • prowadząc działalność gospodarczą, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Wykreślenie z VAT danego podatnika w wyżej wymienionych sytuacjach jest czynnością materialno-techniczną, w związku z tym urząd skarbowy nie wydaje decyzji administracyjnej w tej sprawie. W efekcie podatnik wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT nie może odwołać się od decyzji urzędu. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zarejestrowanie się na nowo.

Wykreślenie z VAT - jak się przed tym uchronić?

Przedsiębiorca, aby uniknąć wykreślenia swojej firmy z listy czynnych podatników VAT, powinien przede wszystkim:

  • terminowo składać deklaracje VAT, nawet jeżeli nie uzyskał żadnego przychodu opodatkowanego podatkiem VAT w danym okresie rozliczeniowym,

  • w składanych deklaracjach VAT (wersja 17) podawać aktualny numer telefonu w polu numer 73 deklaracji VAT, pod którym urzędnicy będą mogli się bezpośrednio z nim skontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości,

  • zaktualizować w CEIDG adres korespondencyjny, aby korespondencja z urzędami  była odbierana na bieżąco.

Wykreślenie z VAT - jak sprawdzić siebie i kontrahenta?

Wykreślenie z VAT bez zawiadomienia o tym podatnika może przysporzyć wielu problemów, nie tylko wykreślonemu podatnikowi, lecz także jego kontrahentom. Wykreślenie z VAT wiąże się z tym, że podatnik traci prawo do odliczania podatku VAT od faktur zakupowych. Poza tym, jeżeli podatnik taki wystawia fakturę sprzedaży z VAT-em, to nabywca tych usług lub towarów nie ma prawa do odliczenia tego podatku w deklaracji VAT. Co za tym wszystkim idzie - składane deklaracje VAT będą błędne.

Jak w takim wypadku uniknąć tego typu sytuacji? Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw potrzebom podatników i uruchomiło serwis internetowy, dzięki któremu każda osoba na podstawie NIP-u może sprawdzić, czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.

Serwis ten działa również na urządzeniach mobilnych, więc tak naprawdę w każdym momencie można sprawdzić status kontrahenta przed przyjęciem lub wystawieniem faktury. Pozwoli to na uniknięcie nieprawidłowości w deklaracjach podatkowych.

Pomimo dużych możliwości urzędników względem wykreślenia danego podmiotu z rejestru czynnych podatników VAT, można się przed tym uchronić - wystarczy wywiązywać się z podatkowych obowiązków, a ta przykra procedura nie powinna dotyczyć danego podatnika.