0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dwóch nabywców na fakturze - czy możliwe jest odliczenie VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z innym przedsiębiorcą planuję wspólnie dokonać zakupu maszyny, która będzie wykorzystywana w prowadzonych przez nas działalnościach. Obaj jesteśmy czynnymi płatnikami podatku VAT. Czy na fakturze zakupu powinny zostać wskazane dane obu podatników? Jak w przypadku dwóch nabywców na fakturze będzie wyglądało rozliczenie podatku VAT, jeśli zapłaciliśmy po połowie? Czy każdemu z nas będzie przysługiwać odliczenie 50% VAT?

 

Mateusz, Łódź

 

Jak wynika z art. 106e ustawy o VAT wśród szczegółowych danych, jakie powinny znaleźć się na fakturze wymienia się m.in.:

  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Przy czym żaden z przepisów ustawy o VAT nie zawiera regulacji, które dotyczyłyby sytuacji, w której nabywcą jest więcej niż jeden podmiot. Oznacza to, że dopuszcza się możliwość, w której występuje dwóch nabywców na fakturze lub ich większa liczba. Jednocześnie należy pamiętać, by dane zawarte na fakturze pozwalały na jednoznaczną identyfikację zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy towaru lub usługi.

Ponadto w sytuacji, gdy jedna faktura wystawiana jest na dwóch nabywców, sprzedawca wystawia tylko jeden oryginał faktury. Natomiast każdy z nabywców zobowiązany jest do dołączenia faktury do swojej dokumentacji księgowej. Dlatego też muszą oni między sobą ustalić, kto będzie przechowywał oryginał, a kto kopie dokumentu. Jednocześnie wskazane jest, by przedsiębiorcy zawarli umowę pisemną lub ustną, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca, który posiada kopie faktury, będzie potrzebował jej oryginał, zostanie mu on udostępniony przez drugiego nabywcę. Oczywiście dla celów dowodowych wskazane jest, aby taka umowa miała postać pisemną.

Natomiast w kwestii odliczenia podatku VAT z faktury należy odnieść się do art. 86 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jeśli więc na fakturze zakupu zostaną umieszczone dane obu nabywców, to prawo do odliczenia podatku VAT będzie przysługiwało w wysokości uzależnionej od posiadanego udziału.

W związku z tym jeśli na fakturze zostało wymienionych dwóch nabywców i każdy zapłacił po połowie, to każdemu z nich przysługuje odliczenie 50% podatku VAT. Jeśli udziały byłyby inne, należałoby zastosować odpowiednią proporcję w stosunku do wniesionej opłaty.

Oczywiście odliczenie to możliwe jest jedynie wtedy, gdy zakup maszyny ma związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Przedsiębiorcy powinni również zawrzeć pomiędzy sobą umowę o tym, w jakiej części każdy z nich dokonuje odliczenia podatku VAT. Zalecane jest sporządzenie umowy w formie pisemnej.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 maja 2016 r. nr ITPP2/4512-256/16/AK, zgodnie z którą:

w przypadku nabycia tej samej rzeczy, czy też usługi przez kilku nabywców, na fakturze muszą być wpisanie imiona, nazwiska lub nazwy każdego nabywcy, oraz ich adresy, a ponadto numer NIP-u każdego nabywcy. Zatem wystawienie faktury na dwa podmioty, które nabyły wspólnie ten sam towar, nie stoi na przeszkodzie obniżeniu przez każdego z nich należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru. Wobec powyższego, w przypadku transakcji, w której po stronie nabywcy występuje kilku współwłaścicieli, faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży na ich rzecz może być wystawiona na wszystkich współwłaścicieli jako osobnych nabywców, z których każdy identyfikowany jest oprócz imienia i nazwiska, odrębnym numerem identyfikacji podatkowej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów