0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca zatrudniający pracownika może spotkać się z różnymi sytuacjami. Częstą i dość skomplikowaną kwestią są zajęcia komornicze wynagrodzeń pracowniczych. Jak to prawidłowo rozliczyć? Czy obowiązują jakieś limity? Co zrobić w przypadku zbiegu kilku tytułów egzekucyjnych? Kwestie te zostaną wyjaśnione w tym oto artykule.

Żeby dokonać potrąceń nie trzeba mieć zgody pracownika

Pracodawca, który otrzyma informację od komornika o zajęciu części wynagrodzenia pracownika, jest zobowiązany się do niego dostosować pod groźbą kary.

W przypadku, gdy są to świadczenia alimentacyjne, wówczas pracodawca nie musi uzyskiwać pozwolenia zatrudnionego na dokonanie potrąceń. Jedyną rzeczą, o której w tej sytuacji pracodawca musi pamiętać jest fakt, że potrącenia alimentacyjne nie mogą przekroczyć ⅗ wynagrodzenia.

W przeciwnym wypadku (potrącenia niealimentacyjne) pracodawca również nie potrzebuje zgody pracownika na dokonanie potrąceń i również musi pamiętać o obowiązującym limicie. Wówczas egzekucja należności niealimentacyjnych  odbywa się do wysokości połowy wynagrodzenia.

Należy również pamiętać, że z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniach składkowo - podatkowych - ulegają potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika, należności według następującej kolejności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej przewidziane w art. 108 K.p.

Kwota wolna od potrąceń

Jak wynika z Kodeksu Pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wynagrodzenia minimalnego - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wynagrodzenia minimalnego - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zbieg należności komorniczych

W razie zbiegu potrąceń z różnych tytułów, egzekucja należności niealimentacyjnych i potrącenie zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekroczyć połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami alimentacyjnymi - 3/5 wynagrodzenia. Kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej potrąca się w granicach określonych w art. 108 Kodeksu Pracy.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

W przypadku, gdy do tego samego wynagrodzenia została skierowana kolejna egzekucja niealimentacyjna, przez innego komornika sądowego, pracodawca zawiadamia każdego z komorników o tym fakcie, nie zaprzestając przy tym potrąceń i przekazywania należności na poczet pierwszego z zajęć.

Powyższe wynika z aktualnie obowiązujących przepisów, które nakładają na pracodawcę obowiązki informacyjne, polegające na zawiadamianiu komornika:

  • czy inne osoby roszczą sobie prawa,
  • czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie,
  • czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Pracodawca musi poinformować komornika o tym, że wynagrodzenie jest już zajęte w ciągu tygodnia od otrzymania pisma w sprawie zajęcia wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów