0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku

Wielkość tekstu:

Podstawa prawna przyznania zasiłku dla bezrobotnych

Szczegóły związane z przyznaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych danej osobie zostały ujęte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 71. Natomiast wysokość kwot przynależnych w ramach omawianego świadczenia została w tym roku określona w drodze wejścia w życie art. 15 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 który wprowadził zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych - obowiązujące stawki

Świadczenie w postaci zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy oraz dodatkowo spełnia m.in. następujące warunki:

 1. Urząd nie zagwarantował jej propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,
 2. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku bezrobotny zarejestrowany m.in.:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy lub
  • świadczył pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, gdzie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca lub
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy takiej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota równa co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Kwota przyznanego zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od dwóch czynników: okresu za który jest pobierane świadczenie oraz stażu pracy osoby posiadającej prawo do pobierania tego świadczenia i wynosi:

 • 80% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (mniej niż 5 lat stażu pracy);
 • 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (od 5 lat do 20 lat stażu pracy);
 • 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (co najmniej 20 lat stażu pracy).

W związku z powyższym nie każda osoba bezrobotna otrzyma świadczenia w tej samej wysokości.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przedstawia poniższa tabela (podane kwoty są kwotami brutto):

 

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 rok

od  1.01.2020 do 31.05.2020

od  1.06.2020 do 31.08.2020

od 1.09.2020

80%

100%

120%

80%

100%

120%

80%

100%

120%

Przez pierwsze 90 dni

689,12 zł

861,40 zł

1 033,68 zł

705,04 zł

881,30 zł

1057,56 zł

960,00 zł

1 200,00 zł 

1 440,00 zł

W następnych okresach

541,12 zł

676,40 zł

811,68 zł

553,60 zł

692,00 zł

830,40 zł

753,90 zł

942,30 zł

1 130,80 zł

Aktualne stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązują od 1 września 2020 roku.

Kto wypłaca zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez Państwowy Urząd Pracy a termin jego wypłaty uzależniony jest od harmonogramu danego urzędu. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem maksymalny termin oczekiwania na świadczenie to do 14 dnia następnego miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów