0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zatrudnienie studenta z Ukrainy na umowę zlecenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z rozwojem naszej firmy i poszukiwaniem nowych zasobów ludzkich planujemy zatrudnić studentów z Ukrainy. Proszę o informację, jakich formalności muszę dopełnić, aby zatrudnienie studenta z Ukrainy odbyło się zgodnie z prawem. Czy muszę go zgłosić do ZUS-u? Jak opłacić za niego podatek?

Dominik, Poznań

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 21 kwietnia 2015 roku obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy wykonujący pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.

Zatrudnienie studenta z Ukrainy na umowę zlecenie podlega regulacjom polskich przepisów ubezpieczeniowych, a mówi o tym Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym. W związku z powyższym zleceniobiorca, który jest studentem, nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że posiada status studenta przez cały czas trwania umowy zlecenia i nie ukończył 26. roku życia.

W momencie ukończenia 26. roku życia lub utracenia statusu studenta zleceniodawca powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, od dnia zaistnienia wydarzenia skutkującego utratą zwolnienia z opłacania składek.

Kwestia opodatkowania umowy zlecenia zawartej ze studentem pochodzącym z Ukrainy zależy od jego deklarowanego miejsca zamieszkania. Jeżeli student oświadcza, że mieszka w Polsce, wówczas odprowadza Pan zaliczkę na podatek zgodnie z ogólnymi zasadami, do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.

Ważne!
Jeśli chcesz wyliczyć kwotę wynagrodzenia na umowie zleceniu warto skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Inaczej ma się sytuacja, jeśli zleceniobiorca deklaruje miejsce zamieszkania w swoim rodzimym kraju. Wówczas zobowiązany jest Pan potrącać od przychodu 20% podatek ryczałtowy i przekazywać do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano podatek, do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika.

Jeżeli natomiast zleceniobiorca przed wypłatą wynagrodzenia przedstawi Panu certyfikat rezydencji, zgodnie z polsko-ukraińską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu z wolnego zawodu, do którego zaliczana jest umowa cywilnoprawna, jaką jest umowa zlecenie, nie pobiera Pan, a co za tym idzie nie płaci, podatku od tej umowy.

Proszę pamiętać, że minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2017 roku przy zawieraniu umów zleceń to 13,00 zł brutto za godzinę, czego potwierdzeniem powinna być ewidencja czasu świadczenia usług w ramach umowy zlecenia, prowadzona przez zleceniodawcę i dołączona do umowy. Zatrudnienie studenta z Ukrainy czy innego kraju nie zwalnia zleceniodawcy z tego obowiązku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów