0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zerowy CIT-8 - czy można złożyć go w formie papierowej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zbliża się termin złożenia deklaracji rocznej CIT-8 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Kiedy należy sporządzić i złożyć zeznanie roczne i w jakiej formie? Czy nieosiągnięcie dochodu ma wpływ na obowiązek złożenia zeznania CIT-8 oraz czy zerowy CIT-8 można złożyć w formie papierowej?

Zeznanie podatkowe CIT-8

CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Druk CIT-8(33) stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2023 roku. Formularze elektroniczne są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Zeznanie roczne CIT-8 składają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, a mianowicie:

  • osoby prawne, m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju, jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Jaki jest termin złożenia zeznania CIT-8?

Zeznanie podatkowe CIT-8 należy sporządzić i złożyć po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie należy również wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku. W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia zeznania CIT-8 upływa 31 marca. Ze względu na przypadające 31 marca i 1 kwietnia 2024 roku Święta Wielkanocne zeznanie podatkowe CIT-8 za 2023 rok należy złożyć najpóźniej 2 kwietnia 2024 roku.

CIT-8 w formie elektronicznej

Zeznanie podatkowe CIT-8 należy złożyć wraz z załącznikami do właściwego urzędu skarbowego według adresu siedziby jednostki. Zgodnie z art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zeznanie składa się co do zasady za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Zeznanie roczne CIT-8 można podpisać tylko podpisem kwalifikowanym. Nie można go podpisać profilem zaufanym i nie można go wysłać przez platformę ePUAP.

Wyjątkowo, jak wynika z art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zeznanie CIT-8 może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zerowy CIT-8 - czy należy go składać?

Może się zdarzyć, że jednostka nie osiągnęła dochodu za dany rok podatkowy. Przypomnijmy, że dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Jeżeli w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodu są wyższe niż przychód, to mamy wówczas do czynienia ze stratą. Nieosiągnięcie dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie uprawnia do niezłożenia zeznania podatkowego CIT-8.

Przykład 1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowała działalność 1 września 2023 roku. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w związku z czym spółka z o.o. ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe CIT-8 za 2023 rok najpóźniej 2 kwietnia 2024 roku. Nie uzyskała ona jednak żadnych dochodów za 2023 rok, nie zatrudniała również pracowników ani zleceniobiorców.

Czy w związku z nieosiągnięciem dochodu za 2023 rok spółka z o.o. może nie składać zeznania podatkowego CIT-8?

Brak uzyskania jakichkolwiek dochodów przez podatnika nie uprawnia go do niezłożenia zeznania podatkowego CIT-8 za dany rok podatkowy.

Czy zerowy CIT-8 można złożyć w formie papierowej?

Nieosiągnięcie dochodu za dany rok podatkowy nie jest równoznaczne z tym, że podatnik uzyskuje wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, co w konsekwencji oznacza, że podatnik podatku dochodowego od osób prawnych nie ma wówczas prawa do złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej. Takie stanowisko potwierdzone zostało w interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.563.2023.1.KM) z 6 listopada 2023 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wnioskodawcą jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), który w roku podatkowym 2022 nie zrealizował żadnych obrotów (zero); nie uzyskał żadnych dochodów (zero); i nie zatrudniał żadnych pracowników ani zleceniobiorców. Spółka z o.o. od dnia założenia nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie notowała i nie notuje żadnych dochodów. Również w przyszłości nie podejmie działalności gospodarczej, ponieważ w przygotowaniu jest jej likwidacja. Zadano pytanie, czy w tym przypadku podatnik ma możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, stwierdzając, że jest on zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2022 rok w formie elektronicznej zgodnie z art. 27 ust. 1c w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT. Dyrektor KIS w uzasadnieniu interpretacji wyjaśnił, że z treści art. 27a ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że zeznanie podatkowe CIT-8 może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT i nie są obowiązani do sporządzania deklaracji i informacji wymienionych w art. 27a ustawy o CIT. Wskazać przy tym należy, że brak uzyskania dochodów nie oznacza, że podatnik uzyskuje wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że do składania deklaracji CIT-8 w formie papierowej uprawnieni są podatnicy, którzy osiągają wyłącznie dochody zwolnione z podatku dochodowego i nie składają deklaracji i informacji wymienionych w art. 27a ustawy o CIT. Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że dochód zero (0,00 złotych) należy rozumieć jako dochód zwolniony od podatku, w związku z czym podatnik ma możliwość złożenia rocznego zeznania CIT-8 w wersji papierowej na podstawie art. 27a ustawy o CIT. Nieuzyskanie żadnych dochodów przez podatnika nie uprawnia go do składania zeznania CIT-8 w formie papierowej. Nie można utożsamiać pojęcia dochodu zerowego z pojęciem dochodu zwolnionego od podatku dochodowego. Nie są to tożsame pojęcia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów