0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS zwróci nadpłacone składki przedsiębiorcom objętym umorzeniem!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Większa część przedsiębiorców mogła skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek w okresie od marca do maja. Niestety firmy, które posiadały na swoich kontach nadpłaty, nie otrzymały takiego wsparcia. Umorzenie było bowiem pomniejszone o wartość składek widniejących na koncie płatnika jako opłacone (w tym także opłacone nienależnie). Po interwencji społecznej zmieniono jednak zapisy ustawy, w związku z czym ZUS zwróci nadpłacone składki za okres umorzenia!

Potraktowanie nadpłat jako składek opłaconych

Tarcza antykryzysowa zapewniła przedsiębiorcom pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące. Jednym z warunków umorzenia było nieopłacenie składek – dokonanie wpłaty powodowało brak możliwości skorzystania z umorzenia. Jednakże nikt nie był świadomy, że w przypadku osób posiadających na koncie nadpłatę, zostanie ona potraktowana w taki sam sposób jak terminowe uregulowanie zobowiązań względem ZUS. ZUS na swoich stronach zamieszczał informacje, że o zwrot nienależnie opłaconych składek można starać się wyłącznie przed upływem terminu płatności składek za kwiecień.

Wielu przedsiębiorców, którzy nie wiedzieli o nadwyżce składek, otrzymało mniejsze wsparcie – nadpłata w całości zmniejszyła wartość umorzenia.

Dzięki nowym regulacjom ZUS zwróci nadpłacone składki 

24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu unormowanie sytuacji firm poszkodowanych ze względu na posiadane na koncie nadwyżki. W art. 10 czytamy, że płatnicy uzyskają zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj również w sytuacji, gdy opłacili składki lub ZUS zaliczył na poczet umorzenia nienależnie opłacone składki. Przywrócenie nadpłaty będzie przysługiwało jedynie przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski o umorzenie do 30 czerwca.

Art. 10 ustawyo zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

  1. W przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).
  2. Zwolnieniu z obowiązku opłacenia, o którym mowa w ust. 1, podlegają należne składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek.

Przepis ten ma wejść w życie po 30 dniach od uchwalenia ustawy.

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali  z umorzenia lub skorzystali z niego częściowo z powodu nadwyżek na swoich kontach, mogą czuć się spokojnie. Zwolnienie zostanie przyznane na kwoty wynikające z deklaracji rozliczeniowych przesłanych za okresy od marca do maja. Jak zapewnia MRPiPS, ZUS zwróci nadpłacone składki przedsiębiorcom.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów