0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot ulgi na zakup kasy po śmierci przedsiębiorcy - kogo obowiązuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po śmierci mojej mamy, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, zdecydowałam się nie kontynuować prowadzonej przez nią działalności. Jednakże mam pewną wątpliwość dotyczącą czynności dotyczących zakończenia przez nią użytkowania kasy fiskalnej online. Czy konieczny jest zwrot ulgi na zakup kasy online po śmierci przedsiębiorcy? Czy powinnam dokonać jakichś czynności, aby zlikwidować kasę fiskalną?

Marianna, Mirków

 

W przypadku gdy nastąpi zakończenie wykorzystywania kasy fiskalnej online w prowadzonej działalności gospodarczej, należy wykonać czynności wymienione w § 31. ust. 1 rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, którymi są:

  1. wystawienie raportu fiskalnego dobowego;

  2. niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu dokonuje, przy pomocy serwisanta, odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego oraz sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,

  3. złożenie protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego

  4. sporządzenie i złożenie, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Dodatkowo zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT: podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 omawianej ustawy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2.

Powyższe czynności dotyczą przedsiębiorcy, który zaprzestanie wykorzystywania kasy fiskalnej w działalności, lecz czy dotyczą one również jego spadkobiercy?

Otóż, jeśli spadkobierca nie będzie kontynuował prowadzenia działalności gospodarczej po zmarłym na własny rachunek, to wówczas zgodnie z art. 97 Ordynacji podatkowej nie będzie zobowiązany do przejęcia praw i obowiązków spadkodawcy.

Jak wynika z art. 96 ust. 7 ustawy o VAT, następca prawny w związku ze śmiercią przedsiębiorcy ma obowiązek złożenia druku VAT-Z, na którego podstawie urząd skarbowy wykreśli zmarłego z rejestru podatników VAT.
W związku z powyższym spadkobierca nie jest zobowiązany do wykonania czynności wymienionych w art. 15 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

W podobnej sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2015 r., nr ILPP2/4512-1-305/15-2/AD, wskazując, że: „ww. przepisy dotyczące kas rejestrujących także odwołują się wyłącznie do obowiązków podatnika, a jak wskazano powyżej, w przypadku śmierci podatnika, ustaje byt prawny podmiotu prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują natomiast aby obowiązki w powyższym zakresie spoczywały na następcy prawnym zmarłego podatnika”.

Dodatkowo wspomniany przepis oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, w którym wymienione zostały zdarzenia (jeśli miały miejsce w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania), które zobowiązują do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej. Wśród nich nie została wymieniona śmierć podatnika, więc można wywnioskować, że zwrot ulgi na zakup kasy po śmierci przedsiębiorcy przez spadkobiercę nie wystąpi.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 roku o sygn. 0111-KDIB3-2.4012.113.2018.2.MD, w której przeczytać możemy: „Wobec powyższego następca prawny nie jest obowiązany do zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zobowiązanie odnośnie zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w przedmiotowej sytuacji zaistniało po śmierci podatnika. Zatem powyższa regulacja nie ma w tym przypadku zastosowania wobec spadkobiercy, który nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania powstałe dopiero po śmierci spadkodawcy. Bowiem na mocy przepisów Ordynacji podatkowej spadkobierca nie jest obowiązany tego uczynić, gdyż przepisy te przewidują jedynie odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy, ale tylko tych powstałych za jego życia”.

Reasumując, zgodnie z obowiązującymi przepisami spadkobierczyni (w tym przypadku Pani), która nie będzie kontynuowała działalności po zmarłym przedsiębiorcy, nie jest zobowiązana do wykonania czynności związanych z zakończeniem wykorzystywania kasy fiskalnej w działalności. Dodatkowo nie obowiązuje Pani zwrot ulgi na zakup kasy po śmierci przedsiębiorcy do urzędu skarbowego. Jedyną czynnością, jaką zobowiązana jest Pani wykonać, jest złożenie VAT-Z w celu wyrejestrowania zmarłego z rejestru podatników VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów