0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja sklepu internetowego - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z rozwojem technologi coraz większą popularnością cieszą się zakupy bez wychodzenia z domu. W związku z tym wielu przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie sprzedaży w sieci. Założenie własnego sklepu internetowego wiąże się jednak często z niemałymi nakładami finansowymi.  Czy wydatki na utworzenie strony sklepu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? Czy możliwa jest amortyzacja sklepu internetowego?

Sklep internetowy a prawa autorskie i licencje

W przypadku zlecenia wykonania sklepu internetowego firmie zewnętrznej kluczowe znaczenie mają zapisy podpisanej przez strony umowy. Wiele zależy od tego, czy nabycie sklepu internetowego wiąże się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz licencji na nabywcę.

Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe podlegają bowiem amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • zostały nabyte,

  • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,

  • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,

  • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane przez podatnika do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub leasingu.

Ważne!

Wytworzenie praw majątkowych we własnym zakresie wyklucza możliwość zakwalifikowania ich jako wartości niematerialne i prawne  podlegające amortyzacji.

Przykład 1.

Spółka zleciła wykonawcy zewnętrznemu stworzenie strony sklepu internetowego. Koszty zakupu sklepu internetowego wynoszą 8 000 zł - na co nabywcy zostanie wystawiona faktura VAT. W podpisanej przez strony umowie znajduje się adnotacja o przeniesieniu na nabywcę praw autorskich do szaty graficznej strony oraz oprogramowania sklepu (zgodnie z licencją udzieloną na oprogramowanie). W związku z tym sklep internetowy należy uznać za wartości niematerialne i prawne oraz poddać amortyzacji.

Amortyzacja sklepu internetowego

Sklep internetowy uznany za wartość niematerialną i prawną należy ująć w majątku firmy jako wartość niematerialną i prawną najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania, a od miesiąca następnego należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  okres amortyzacji licencji programów komputerowych oraz majątkowych praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Roczna stawka amortyzacji sklepu internetowego nie może zatem przekraczać 50% - w przeliczeniu miesięcznym 4,16 %.

Wartość początkowa sklepu internetowego

Wartością początkową nabytego sklepu internetowego jest cena nabycia (kwota należna zbywcy) powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania sklepu internetowego do użytkowania. Kwota ta podlega pomniejszeniu o wartość podatku VAT pod warunkiem, że nabywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Sklep internetowy o wartości początkowej mniejszej niż 3500 zł

Jeśli wartość początkowa sklepu internetowego (przekazanych praw autorskich i licencji) byłaby równa lub mniejsza niż 3.500, podatnik ma trzy wyjścia:

  • dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami,

  • dokonać jednorazowego odpisu amortyzującego  w miesiącu oddania sklepu internetowego do używania,

  • wydatek na nabycie sklepu internetowego zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych w miesiącu oddania go do używania (nie uznając go za wartość niematerialną i prawną).

Sklep internetowy bezpośrednio w kosztach

Jeśli natomiast nabycie sklepu internetowego nie wiąże się z udzieleniem licencji ani przekazaniem przedsiębiorcy praw autorskich, co do zasady wydatek na zakup sklepu należy rozliczyć w kosztach jednorazowo w dacie poniesienia.

Wartość usług polegających na tworzeniu stron internetowych, wykonywaniu projektów graficznych czy opracowywaniu zawartości stron, które nie wiążą się z przekazaniem praw autorskich lub udzieleniem licencji, nie podlega bowiem amortyzacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów