0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiana wykładziny w budynku - ulepszenie czy zwykły wydatek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności mogą w środkach trwałych firmy posiadać budynki. Wtedy też będą pojawiać się wydatki związane ze zmianą zużytych elementów na nowe. Czy wymiana wykładziny w budynku będzie kwalifikowana jako remont czy modernizacja środka trwałego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Definicja remontu

Definicję remontu zajdziemy w ustawie prawo budowlane. W art. 3 pkt 8 określono, że kiedy mowa o remoncie, należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zatem remontem jest podtrzymanie lub odtworzenie wartości użytkowej środka trwałego. Do tego typu prac można zaliczyć np. zaszpachlowanie ubytków oraz pomalowanie ścian w budynku.

Czym jest ulepszenie?

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności:

  • okresem używania,

  • zdolnością wytwórczą,

  • jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,

  • kosztami ich eksploatacji.

Kluczowe jest zatem wyjaśnienie, co należy rozumieć przez przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację i modernizację. W tym zakresie przyjęło się, że:

  • przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji,

  • rozbudowa to powiększenie środka trwałego, czyli zmiana np. powierzchni zabudowy czy liczby kondygnacji,

  • rekonstrukcja jest to odbudowa zużytego całkowicie lub częściowo środka trwałego,

  • adaptacja to prace związane z przeróbką środka trwałego w celu przystosowania go do wykorzystania w innym celu niż pierwotnie (np. pomieszczenie sklepowe przystosowane do otworzenia restauracji),

  • modernizacja stanowi unowocześnienie środka trwałego (np. montaż klimatyzacji w budynku, który wcześniej jej nie posiadał).

Wymiana wykładziny w budynku

Odpowiednia kwalifikacja wydatku jest niezwykle istotna ze względu na sposób księgowania. W przypadku remontu kwoty z otrzymanych faktur będą stanowić bezpośredni koszt. Natomiast modernizacja oznacza ulepszenie środka trwałego i tym samym wydatek będzie trafiał do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne rozłożone w czasie.

Podatek VAT w obydwu przypadkach odliczany jest jednorazowo, z tym że w samej deklaracji VAT jest wykazywany w różnych pozycjach.

W przypadku gdy w związku z utrzymaniem dobrego stanu dokonywana jest wymiana wykładziny w budynku firmowym, to wydatki na prace z tym związane będą mogły zostać ujęte bezpośrednio w kosztach. Dochodzi bowiem do zmiany zużytego elementu na nowy, czyli odtworzenia stanu pierwotnego, co wiąże się z remontem budynku, a nie jego modernizacją.

Niezależnie od wysokości kwoty poniesionego wydatku (nawet jeżeli będzie to powyżej 3500 zł) podatnicy prowadzący księgowość w oparciu o księgę przychodów i rozchodów ujmą koszt jednorazowo w kolumnie 13 - pozostałe wydatki. Datą księgowania będzie zwykle data wystawienia faktury za dokonane prace.

Interpretacje organów skarbowych a wymiana wykładziny w firmowym budynku

Podobne stanowisko przyjmują organy skarbowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25.05.2006 r. (sygn. IS.I/1-4151/8/06) zmierzył się z pytaniem, czy wymiana w części pomieszczeń wykładziny podłogowej może zostać zaliczona bezpośrednio w koszty prowadzonej działalności. Na podstawie opisu sprawy stwierdził, że:

“Remontem - w rozumieniu przepisów prawa budowlanego - jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się wykorzystanie postępu technicznego w pracach remontowych. Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. Wydatki na remont zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, zaś wydatki na ulepszenie środka trwałego są odnoszone w ciężar kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne od tych środków.

Wobec powyższego (...) wymiana w części budynku wykładziny podłogowej (...) stanowi remont, a co za tym idzie, wydatki poniesione na wykonanie tych prac mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów