0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czarny PR wobec konkurencji - czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu nabywców swoje decyzje konsumenckie opiera na ogólnodostępnych opiniach o danym towarze lub usłudze. Nie wszystkie jednak tego typu oceny są rzetelne i prawdzie. Co więcej są sytuacje, gdy konkurencyjna firma chcąc poprawić swoje notowania zamieszcza wprowadzające w błąd informacje na temat działalności konkurenta. Nie są to jednak działania bezkarne.

Praktyka polegająca na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim konkurencie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia mu szkody stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

Wiadomościami noszącymi znamiona „wprowadzających w błąd” są zapisy nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w szczególności o:

  1. osobach kierujących przedsiębiorstwem;

  2. wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;

  3. stosowanych cenach;

  4. sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Jest to otwarty katalog i ma jedynie poglądowe znacznie.

„Przez rozpowszechnianie na gruncie art. 14 u.z.n.k. należy przy tym rozumieć nie tylko udostępnianie informacji publicznie do nieoznaczonej grupy odbiorców, ale także jakiekolwiek przekazanie go innym osobom, nawet, jeśli jest to grupa zamknięta, składająca się z indywidualnie oznaczonych osób - a to z uwagi na specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej, dla której rozpowszechnienie informacji nawet wśród wąskiej grupy odbiorców może mieć istotne znaczenie.

W zakresie tego czynu nieuczciwej konkurencji nieprawdziwa jest nie tylko informacja obejmująca fakty obiektywnie niezgodne z rzeczywistością, ale także informacja wprowadzająca w błąd klienta lub inną osobę.

O wiadomości wprowadzającej w błąd może być mowa wówczas, gdy jej treść nie odnosi się wprost do rzeczywistości, a jedynie w jakiś sposób sugeruje klientowi wyobrażenie o niej, wpływa na postrzeganie przez klienta rzeczywistych cech produktu czy przedsiębiorcy. W błąd wprowadza taka wiadomość, która zawiera informacje dwuznaczne, nie zawiera pewnych informacji koniecznych do zbudowania przez odbiorcę prawidłowego obrazu rzeczywistości.”

Przykład: Informowanie potencjalnych klientów, że dana pizzeria jest jedyną w mieście, która wykonuje pizzę ze świeżych ekologicznych warzyw i na cienkim cieście, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji - w sytuacji, gdy inne pizzerie w mieście do produkcji pizzy wykorzystują takie same świeże składniki, a ciasto jest równie cienkie. Inne pizzerie, zatem mogą uznać, że działanie reklamowe pierwszej pizzerii, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji polegający na nieuczciwej reklamie oraz działaniu sprzecznym z dobrymi obyczajami i naruszającemu interes pozostałych pizzerii a także rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, które wprowadzają w błąd, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzeniu szkody poprzez sugerowanie, że inne pizzerie nie używają świeżych składników. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami, wprowadzającą klienta w błąd i mogącą wpłynąć na jego decyzję, co do wyboru towaru lub usługi, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianiem wiadomości nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jest również posługiwanie się:

  1. nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;

  2. nieprawdziwymi atestami;

  3. nierzetelnymi wynikami badań;

  4. nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług.

Sankcje dla podmiotów stosujących nieuczciwe praktyki

Czyn nieuczciwej konkurencji został zagrożony sankcją karną. Zgodnie z art. 26 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto, tej samej karze podlega, kto w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

Ściganie przewidzianych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Pomówienie przedsiębiorcy

Osoba dokonująca wygłaszania nieprawdziwych informacji na temat konkretnego przedsiębiorcy powinna liczyć się także z odpowiedzialnością stricte przewidzianą a kodeksie karnym. Otóż przedsiębiorcę, jako osobę prawną również można pomówić a to stanowi czyn karalny określony w art. 212 kk. Zatem, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności

Jeśli do wykonania czynu, sprawca posłużył się Internetem, wykorzystał portale społecznościowe, fora internetowe, wówczas zagrożenie karne jest wyższe.

Sprawca powinien się liczyć z zagrożeniem karnym w postaci kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Również i w tym przypadku, aby wszcząć postępowanie karne przeciwko sprawcy czyny, przedsiębiorca powinien złożyć odpowiedni wniosek do organów postępowania karnego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2019.1010 t.j.

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U.2019.1950 t.j.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów