0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Częstotliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaliczki do zapłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą wystąpić u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową czy podatkiem liniowym mają do wyboru kilka narzędzi wspomagających dobór najlepszego okresu rozliczania zaliczek czy możliwość opłacania ich w obniżonej wysokości. Jaka może być częstotliwość opłacania zaliczek z tytułu podatku dochodowego? Odpowiedź poniżej.

Częstotliwość opłacania zaliczek - trzy możliwości

Podatnicy, u których działalność jest opodatkowana skalą podatkową bądź podatkiem liniowym, mają do wyboru możliwość uiszczania zaliczek na podatek dochodowy:

  • miesięcznie,
  • za okres kwartalny,
  • w sposób uproszczony

Miesięczna częstotliwość opłacania zaliczek

Ustawodawca pozostawił podatnikom jedynie miesięczną częstotliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy jako standardową (jeżeli podatnik nie wybierze innej możliwości, to zarówno po rozpoczęciu działalności, jak i po zmianie formy opodatkowania miesięczne opłacanie zaliczek jest przypisane do podatnika jako domyślne) oraz dostępny bez żadnych uwarunkowań dla wszystkich typów podatników.

Częstotliwość opłacania zaliczek a mały podatnik

W 2018 r. przez małego podatnika PIT (opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych) rozumie się osobę prowadzącą działalność gospodarczą, u której wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro, czyli 5 176 000 zł. W przypadku roku ubiegłego, czyli 2017 r., jeżeli łączna sprzedaż brutto u podatnika prowadzącego działalność nie przekroczyła kwoty 5 176 000 zł, wówczas w 2018 r. będzie nadal posiadał status małego podatnika, a co za tym idzie, będzie mógł wybrać możliwość opłacania w danym roku podatkowym raz na kwartał zaliczek PIT.

Kwartalna częstotliwość opłacania zaliczek

Przywilej wpłacania ewentualnej zaliczki na podatek dochodowy raz na kwartał posiadają wyłącznie mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność gospodarczą. Podatnik, który zdecydował się na kwartalną częstotliwość opłacania zaliczek, jest zobligowany do przekazania zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego ze względu na adres zamieszkania w formie:

  • zmiany elektronicznego formularza CEIDG-1,
  • papierowego oświadczenia o wyborze kwartalnej metody opłacania zaliczki,
  • elektronicznego oświadczenia za pośrednictwem platformy EPUAP.

Podatnicy prowadzący już działalność i dokonujący zmiany opłacanych dotąd miesięcznych zaliczek PIT na kwartalną częstotliwość opłacania zaliczek muszą złożyć ww. zawiadomienia w terminie do 20 lutego roku, w którym chcą opłacać zaliczki według zmienionego okresu rozliczeniowego.

Z kolei podatnicy, którzy mają zamiar dopiero zarejestrować działalność, są zobligowani przekazać ww. zawiadomienie w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności, najdalej w dniu uzyskania pierwszego przychodu z działalności. Oczywiście w przypadku tych podatników wystarczy, że na elektronicznym formularzu CEIDG-1 przy rejestracji działalności zaznaczą kwartalne opłacanie zaliczek. Jeżeli natomiast zrobią to potem, wówczas zmian dokonają tak jak podatnicy kontynuujący działalność.

Opłacanie zaliczek co kwartał polega na zapłaceniu zaliczki na podatek dochodowy do 20. dnia następnego miesiąca po kwartale, czyli do 20 kwietnia za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r. itd. Warto także podkreślić, iż wybrana kwartalna metoda opłacania zaliczek obowiązuje w roku, w którym ją wybrano, ale także w latach następnych. Jeżeli podatnik chciałby zrezygnować z kwartalnego trybu uiszczania zaliczek, wówczas musi ponownie złożyć zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego ze względu na adres zamieszkania o rezygnacji z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Częstotliwość opłacania zaliczek a zaliczka uproszczona

Podatnicy, którzy osiągnęli w roku poprzednim oraz 2 lata temu dochód z działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej 3089 zł, będą mieli możliwość skorzystania z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Z kolei podatnicy, którzy w roku poprzednim oraz 2 lata temu nie przekroczyli wykazanego w zeznaniu rocznym dochodu w wysokości 3089 zł nie będą mogli skorzystać z możliwości opłacania zaliczek w trybie uproszczonym.

Zatem zaliczki uproszczonej nie mogą opłacać:

  • podatnicy, którzy w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej,

  • podatnicy, którzy rozpoczęli działalność 2 lata temu, ale nie wykazali w poprzednim roku rocznego dochodu przekraczającego kwotę 3089 zł bądź osiągnęli stratę podatkową,

  • podatnicy, którzy rozpoczęli działalność 3 lub więcej lat temu, ale nie wykazali w dwóch ostatnich latach rocznego dochodu przekraczającego kwotę 3089 zł bądź osiągnęli stratę podatkową.

Zaliczki w trybie uproszczonym opłaca się wyłącznie za okresy miesięczne przez kolejne lata, chyba że podatnik będzie chciał zrezygnować z tej formy opłacania zaliczek. Taka rezygnacja może nastąpić dopiero w kolejnym roku, do 20 lutego. Zaliczki uproszczone opłacane są w stałej wysokości przez cały rok, a ustalane w oparciu o dochód z dwóch ostatnich lat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów