Poradnik Przedsiębiorcy

Abolicja składek ZUS - kto może skorzystać?

Abolicja składek ZUS

Abolicja składek ZUS od dawna była oczekiwana przez przedsiębiorców, którzy w okresie między rokiem 1999 a 2009 nie opłacali składek ZUS w przypadku zawieszenia działalności. W dniu 15 stycznia 2013 r. mogli oni odetchnąć z ulgą - od tej daty obowiązuje bowiem ustawa o umorzeniu należności pozostałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Wprowadzenie ww. ustawy pozwoli przedsiębiorcom umorzyć długi, powstałe z tytułu nieopłacania obowiązkowych składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych, zdrowotnych i na Fundusz Pracy. Co ważne, jako że nie da się w praktyce ustalić, kto rzeczywiście padł ofiarą niejednoznacznych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a kto nie opłacał składek celowo, także nie do końca uczciwi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z umorzenia długów.

Natomiast podatnicy, którzy do chwili wejścia ustawy o abolicji zdążyli już uiścić kwotę swojego zadłużenia, nie będą mieli możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Jak można skorzystać z abolicji

W jaki sposób można skorzystać z abolicji? Przede wszystkim należy rozpocząć od złożenia do ZUS-u dokumentacji. W zależności od tego, czy podatnik w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu składania wniosku prowadzi działalność, czy nie, dokumentacja ta będzie wyglądała nieco inaczej. Przy zamkniętej działalności wystarczy przedłożyć w zakładzie wniosek o umorzenie długu. Natomiast, jeśli w którymś z ww. momentów podatnik nadal prowadzi swoją firmę, będzie musiał - obok wniosku - złożyć także:

  • wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”,
  • wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”,
  • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
  • zaświadczenie/oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Na złożenie wymienionych wyżej dokumentów podatnik ma czas do 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy - czyli w praktyce, od 15 stycznia 2013 r. Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku przedsiębiorców, którym ZUS już po wejściu w życie ustawy wydał decyzję o :

  • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
  • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
  • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią.

W takiej sytuacji czas na złożenie wniosku wynosi co do zasady 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, chyba, że ogólny termin 24 miesięcy będzie dłuższy.