0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna w najbliższej rodzinie bez podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Darowizna dokonana w tzw. zerowej grupie podatkowej jest zwolniona z podatku. Ważne jest jednak zgłoszenie jej w urzędzie skarbowym w odpowiednim terminie. Przeczytaj więcej na temat tego, jak rozliczana jest darowizna w najbliższej rodzinie.

Podatek od darowizny - grupy podatkowe

Do zapłaty podatku od darowizny obowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze darowizny, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Jak wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi nie podlega nabycie majątku o wartości nieprzekraczającej:

 • 10 434 zł (od 13 października 2022 roku) / 36 120 zł (od 1 lipca 2023 roku) - dla osób należących do I grupy podatkowej,

 • 7 878 zł (od 13 października 2022 roku) / 27 090 zł (od 1 lipca 2023 roku) - dla osób należących do II grupy podatkowej,

 • 5 308 zł (od 13 października 2022 roku) / 5 733 zł (od 1 lipca 2023 roku) - dla osób należących do III grupy podatkowej.

Natomiast w poszczególnych grupach podatkowych znajdują się:

 • grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, teściowie;

 • grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);

 • grupa III: pozostali nabywcy.

Darowizna w najbliższej rodzinie zwolniona z podatku

Darowizna w najbliższej rodzinie korzysta z przywileju jakim jest bez wątpienia zwolnienie z podatku. Należy przy tym pamiętać, że warunkiem koniecznym w tej sytuacji będzie dopełnienie pewnych formalnych obowiązków w tym zakresie.

Po pierwsze - darowizna dokonana w zerowej grupie podatkowej

Przede wszystkim należy pamiętać, że aby darowizna w najbliższej rodzinie korzystała ze zwolnienia z podatku bez limitów, powinna zostać dokonana w tzw. zerowej grupie podatkowej. W celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji należałoby w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, który członek rodziny zaliczany jest do tej preferencyjnej grupy.

Jak wynika z ustawy o spadkach i darowiznach do zerowej grupy podatkowej należą:

 • małżonek,
 • zstępni (np. dzieci),
 • wstępni (np. rodzice czy dziadkowie),
 • pasierb,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha.

Należy podkreślić, że do tej grupy nie zaliczymy teściów, zięcia czy synowej.

Po drugie - złożenie w terminie odpowiedniego zawiadomienia

Kolejnym istotnym warunkiem, który podatnik powinien spełnić, jeżeli chciałaby skorzystać ze zwolnienia z podatku gdy przedmiotem jest darowizna w najbliższej rodzinie, jest poinformowanie właściwego urzędu skarbowego o nabywanym majątku. Należałoby tego dokonać na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od momentu gdy powstał obowiązek podatkowy (najczęściej jest to dzień zawarcia umowy darowizny). Formularze w wersji elektronicznej można przeważnie znaleźć na stronach urzędów, a także w formie papierowej w ich siedzibach. W przypadku darowizn obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania darowizny.

Natomiast gdyby podatnik dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów przewidzianych na złożenie zeznania, zwolnienie podatkowe stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu. W takim przypadku musi jednak udowodnić fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu majątku.

Należy mieć na uwadze, że przekroczenie terminu na złożenie deklaracji SD-Z2 skutkuje brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku od darowizny. Przed niezachowaniem terminu nie uchroni również obdarowanego instytucja czynnego żalu, bowiem w przypadku darowizn nie ma ona zastosowania.

Jednakże obdarowany nie musi zawiadamiać urzędu, jeżeli wartość nabytego majątku od tej samej osoby w okresie kolejnych pięciu lat nie przekroczyła kwoty 10 434 zł (od 13 października 2022 roku) / 36 120 zł (od 1 lipca 2023 roku). Ponadto zawiadomienie nie jest wymagane, o ile nabycie majątku w formie darowizny nastąpiło za pomocą aktu notarialnego. W tym przypadku obowiązek będzie spoczywał na notariuszu. Dotyczy to przede wszystkim darowizny nieruchomości. Bowiem każda czynność dotycząca własności nieruchomości powinna być dokonana w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

A co z darowizną gotówkową?

W przypadku darowizny gotówkowej należy mieć na uwadze, że aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, darowizna w najbliższej rodzinie powinna zostać dokonana na konto bankowe, przelewem pocztowym lub za pomocą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK). W związku z tym nie może być dokonana w formie gotówkowej.

Co powinno zawierać zgłoszenie nabycia spadku?

Zgłoszenia o nabyciu majątku w przypadku darowizny w najbliższej rodzinie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2. Zawiadomienie to powinno zawierać:

 • datę powstania obowiązku podatkowego,
 • miejsce i cel składania zgłoszenia,
 • dane identyfikujące podatnika zobowiązanego do złożenia zgłoszenia i jego adres zamieszkania,
 • tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych,
 • dane dotyczące rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych,
 • dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych,
 • dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której została nabyta własność rzeczy lub praw majątkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów