0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą a chorobowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Może zdarzyć się sytuacja, że z pracownikiem zostanie zawarta więcej niż jedna umowa o pracę. Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą są możliwe, o ile zostaną spełnione odpowiednie warunki. Jak należy wykazywać pracownika w deklaracjach przekazywanych comiesięcznie do ZUS-u? Co się stanie, jeśli pracownik z dwoma umowami pójdzie na chorobowe?

 

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą

Jeżeli pracodawca chciałby zatrudnić pracownika do wykonywania dwóch różnych prac, to jest to jak najbardziej możliwe. Może to nastąpić w wyniku:

 • zawarcia jednej umowy o pracę, w ramach której zostaną określone dwa stanowiska pracy - zatrudnienie nie może przekroczyć pełnego etatu;

 • zawarcia więcej niż jednej umowy o pracę - jeżeli praca na dwóch stanowiskach pracy będzie przekraczać pełen etat.

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dwie umowy o pracę.

Należy pamiętać, że zawierając z pracownikiem dwie umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy w ramach drugiego stosunku pracy musi być inny niż ten wykonywany w ramach podstawowej umowy. Poza tym wykonywanie pracy w ramach kolejnej umowy nie może w żaden sposób kolidować z podstawowym zatrudnieniem pracownika, tzn. z przepisami dotyczącymi czasu pracy (m.in. norm odpoczynku i maksymalnego czasu pracy) oraz wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy

W przypadku zawarcia dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem, pracodawca zobowiązany jest odrębnie ustalić wymiar czasu pracy dla każdej umowy i oddzielnie go rozliczać. Konieczne są zatem dwie ewidencje czasu pracy.

Urlop wypoczynkowy

Pracownik, który posiada podwójne zatrudnienie u tego samego pracodawcy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego z każdego stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia na część etatu, urlop przeliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 154 § 2 Kodeksu pracy).

Wynagrodzenie

Zatrudniając pracownika w ramach dwóch umów o pracę, należy pamiętać, że przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze z każdej z tych umów oraz inne świadczenia związane z pracą, jak premie, nagrody, dodatki czy odprawy i odszkodowania.

ZUS

W ramach stosunku pracy pracownik zgłaszany jest do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS-ie z kodem 01 10 X X. Zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę nie zobowiązuje pracodawcy do kolejnego zgłoszenia go do ZUS-u, o ile kod ubezpieczenia jest taki sam.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi przychód pracownika, a więc obliczając składki, należy zsumować wynagrodzenie pracownika z obydwu stosunków pracy. Raportu imiennego ZUS RCA również nie trzeba sporządzać dla każdej umowy z osobna, wszystko wykazywane jest łącznie w jednym raporcie (sumowany jest także wymiar czasu pracy).

Zwolnienie lekarskie

Jeżeli pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie, ma 7 dni na przekazanie go pracodawcy. W przypadku więcej niż jednego stosunku pracy, lekarz powinien wystawić L4 dla każdego pracodawcy.

Od 1 lipca 2018 r. będą obowiązywały jedynie elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Za czas zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane ze środków pracodawcy (pierwsze 33 dni w danym roku kalendarzowym lub 14 dni, jeżeli pracownik ukończył 50 lat). Po przekroczeniu limitu 33 lub odpowiednio 14 dni pracownik ma prawo do zasiłku, który wypłaca płatnik zasiłków (pracodawca lub ZUS).

Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą a L4

Pracownik posiadający dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą, w przypadku zwolnienia lekarskiego czy to na siebie, czy na członka rodziny, ma prawo do świadczeń z tytułu choroby w ramach obydwu umów o pracę.

Przykład 1.

Pani Monika jest zatrudniona w firmie X w ramach dwóch umów o pracę. W ramach podstawowego zatrudnienia jest księgową na pełny etat. W ramach drugiej umowy na ¼ etatu wykonuje obowiązki kasjera. W okresie od 5.03.2018 r. do 14.03.2018 r. pani Monika przebywała na swoim pierwszym zwolnieniu lekarskim w 2018 roku. Za czas L4 przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe z obydwu stosunków pracy.

Wysokość świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa ustalana jest w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Jeżeli pracownik posiada dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą i każda z nich obejmuje 12 miesięcy poprzedzających chorobę, przy obliczaniu podstawy wymiaru chorobowego wynagrodzenia z obydwu umów mogą zostać zsumowane. Jeżeli z kolei pracownik posiada dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, a jedna z umów trwa dłużej, podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego należy ustalić oddzielnie dla każdej z umów.

L4 po ustaniu jednego z zatrudnień

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa przysługują osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie to wygasa wraz z ustaniem zatrudnienia. Jednak po rozwiązaniu umowy były już pracownik może otrzymać świadczenie, jeżeli:

 • niezdolność do pracy powstanie podczas zatrudnienia i będzie kontynuowana po ustaniu stosunku pracy,

 • niezdolność do pracy powstanie po ustaniu zatrudnienia, przy czym wówczas niezdolność musi trwać co najmniej 30 dni i powstać nie później niż w ciągu:

  • 14 dni od zakończenia umowy,

  • 3 miesięcy od zakończenia umowy - choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub inna choroba, której objawy pojawiają się pod dłuższym czasie niż 14 dni.

Aby otrzymać z ZUS-u zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, nie można:

 • mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty;

 • mieć prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;

 • nie posiadać okresu wyczekiwania;

 • kontynuować lub podjąć pracy zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym;

 • posiadać wyczerpanego okresu zasiłkowego (182 dni).

Jednak jeżeli pracownik zatrudniony w ramach dwóch stosunków pracy z tym samym pracodawcą rozwiąże jedną z umów, a w trakcie istnienia jeszcze tego zatrudnienia będzie przebywał na L4, które będzie kontynuowane po zakończeniu umowy, pracownikowi będzie przysługiwało zarówno wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z obowiązującej umowy o pracę, jak i zasiłek chorobowy z umowy, która się zakończyła. To samo dotyczy sytuacji, w której pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie po ustaniu jednego z zatrudnień, o ile spełni wymienione powyżej warunki.

Niezdolność do pracy powstała po zakończeniu jednej z umów nie jest traktowana jako powstała po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, a więc w stosunku do niej nie stosuje się ograniczenia podstawy zasiłku chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia (4443,00 zł w 2018 roku).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów