0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwrotne obciążenie i inna stawka VAT na jednej fakturze?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca w ramach jednej transakcji może sprzedać towary/usługi opodatkowane i objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Jak w takiej sytuacji wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, w której występuje odwrotne obciążenie i inna stawka VAT? Sprawdzamy.

Faktura – co powinna zawierać?

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz innej firmy zobowiązani są do wystawienia faktury, czyli dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji sprzedaży.

Na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

 • datę wystawienia;

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje;

 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy;

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

 • stawkę podatku;

 • odwrotne obciążenie i inna stawka vatsumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem;
 • w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Faktura może być wystawiona i przekazana kontrahentowi zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Odpowiednie udokumentowanie zawartych transakcji sprzedaży jest jednym z nadrzędnych obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że w przypadku niezastosowania przepisów w praktyce możemy ponieść konsekwencje w razie kontroli podatkowej

Sprzedaż opodatkowana i objęta procedurą odwrotnego obciążenia może wystąpić np. w odniesieniu do usług budowlanych, czyli wtedy, kiedy część usług sprzedawanych w ramach jednej transakcji została wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (odwrotne obciążenie), a inne nie (sprzedaż opodatkowana).

Odwrotne obciążenie i inna stawka VAT – jakie jest stanowisko organów podatkowych?

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży opodatkowanej i rozliczanej według zasady odwrotnego obciążenia powinni zadbać o odpowiednie udokumentowanie transakcji. Czy taka sprzedaż powinna zostać ujęta na jednej fakturze? W jaki sposób ją wystawić? Odpowiedzi znajdziemy w interpretacji indywidualnej.

Spółka zajmująca się głównie obrotem stalą i planująca rozszerzenie swojej oferty handlowej o wyroby stalowe wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2017 roku (sygn. 1462-IPPP3.4512.954.2016.2.JŻ) poruszyła temat dokumentowania na jednej fakturze zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo na jednej fakturze udokumentować zarówno sprzedaż opodatkowaną VAT, jak również sprzedaż rozliczaną wg zasady „odwrotnego obciążenia” – podając odpowiednio stawki VAT lub określenie „odwrotne obciążenie” przy poszczególnych pozycjach?"

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Spółki w zakresie możliwości dokumentowania na jednej fakturze zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Zastrzeżenia pojawiły się jednak w odniesieniu do zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska dotyczącego stawki podatku, a mianowicie, aby w miejsce stawki podatku przy pozycjach faktury objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia użyć skrótu oo" lub np". Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej takie działanie uznał za nieprawidłowe, ponieważ na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca towaru lub usługi – faktura powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”. W związku z tym przy pozycjach faktury dokumentujących sprzedaż rozliczaną według zasady odwrotnego obciążenia Spółka powinna umieścić wyrazy odwrotne obciążenie" i w ogóle nie zawierać danych dotyczących stawki podatku.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2014 roku (sygn. IBPP1/443-91/14/AW).

Art. 106e ust. 10 ustawy o VAT
Podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku."

Odwrotne obciążenie i inna stawka VAT – czy mogą znaleźć się na jednej fakturze?

Podsumowując, możemy stwierdzić, że nie ma przeciwwskazań, aby na jednej fakturze widniało odwrotne obciążenie i inna stawka VAT, tj. sprzedaż podlegającą różnym zasadom opodatkowania. W przypadku, gdy transakcja sprzedaży obejmuje towary/usługi opodatkowane oraz towary/usługi rozliczane według zasady odwrotnego obciążenia, podatnik ma prawo wystawić jedną fakturę zawierającą dwie pozycje, z których jedna dotyczy sprzedaży opodatkowanej, a druga sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia. W takim wypadku przedsiębiorca powinien uwzględnić na fakturze stawki VAT właściwe dla danego rodzaju towarów/usług lub wpisać „odwrotne obciążenie” przy poszczególnych pozycjach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów