Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód w firmie a prawo do odliczenia VAT

Samochód w firmie staje się coraz bardziej popularnym środkiem komunikacji. Przedsiębiorcy niejednokrotnie stają przed dylematem: czy zakupić do firmy samochód osobowy, czy ciężarowy. Sprawdź, w jaki sposób następuje odliczenie VAT!

Samochód ciężarowy a pełne odliczenie VAT

Przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą mieć wątpliwości związane z tym, czy od ich zakupu oraz eksploatacji odliczać podatek VAT i w jaki sposób to zrobić. Wszystko zależy od rodzaju posiadanego pojazdu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od pełne odliczenie VAT, bez konieczności udowadniania, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, przysługuje w odniesieniu do pojazdów:

 • o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,

 • konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,

 • samochodowych innych niż osobowe, które mają jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (potrzebne dodatkowo badania techniczne i adnotacja w dowodzie rejestracyjnym):

  • klasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym jako wielozadaniowy, van lub

  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

 • samochodowych innych niż samochody osobowe, posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (potrzebne dodatkowo badania techniczne i adnotacja w dowodzie rejestracyjnym).

Ponadto pełne odliczenie VAT przysługuje w odniesieniu do tzw. pojazdów specjalnych, takich jak:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • pojazd do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika zostały wprowadzone dwa rodzaje pojazdów samochodowych będące pojazdami specjalnymi, które po spełnieniu określonych wymogów mogą być uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalność gospodarczej. Są nimi:

 • samochód pogrzebowy,
 • bankowóz, ale wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

W przypadku samochodu pogrzebowego powinny zostać spełnione dodatkowe warunki stawiane przez § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, czyli

 • być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,

 • posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.

Natomiast w odniesieniu do bankowozów muszą spełniać dodatkowe wymogi określone w załączniku nr 3 albo załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (muszą posiadać m.in. system klimatyzacji w wentylacji wnętrza).