Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty kredytu na zakup środków trwałych

Przedsiębiorcy dokonujący zakupu środków trwałych często korzystają z obcego źródła finansowania, jakim jest kredyt. Wprowadzając taki zakup do ewidencji środków trwałych, należy prawidłowo ustalić wartość początkową. Jest to ważne, gdyż stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Czy przy jej ustalaniu należy wziąć pod uwagę koszt kredytu na zakup środków trwałych?

Wartość początkowa środków trwałych

W związku z zakupem środków trwałych, ich wartością początkową, zgodnie z art. 22g ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest cena nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w tym:

  • koszty transportu, załadunku i wyładunku,

  • ubezpieczenia w drodze,

  • montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,

  • opłat notarialnych, skarbowych i innych,

  • odsetek, prowizji,

pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Mówi o tym art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty kredytu a wartość początkowa środków trwałych

Ustalając, co wchodzi w cenę nabycia środków trwałych, można stwierdzić, że koszty kredytu na zakup środków trwałych będą ich częścią składową. W związku z tym, koszty prowizji bankowych, ubezpieczenia oraz odsetek związanych z udzieleniem kredytu i naliczonych do dnia przyjęcia środków trwałych do użytkowania będą powiększać ich wartość początkową. Przedsiębiorca nie może wówczas zaliczyć kosztów kredytu na zakup środków trwałych bezpośrednio w koszty podatkowe jeśli nie są one jeszcze przyjęte do ewidencji środków trwałych.

Wątpliwości dotyczy kwestia, które odsetki powiększą wartość początkową - czy faktycznie zapłacone, czy odsetki naliczone do dnia przekazania środków trwałych do używania. Przepisy odnoszące się do określenia wartości początkowej mówią, iż należy również uwzględnić odsetki od kredytu, które zostały naliczone do dnia przyjęcia ich do używania. Nie ma tutaj znaczenia, czy zostały one zapłacone w momencie przyjęcia środków trwałych do ewidencji.

 

Ważne!

Zgodnie z interpretacją Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2014 r. IPPB5/423-343/14-2/AM “(..) odsetki od środków pochodzących z zewnętrznych źródeł zaciągniętych na finansowanie inwestycji mogą być alokowane do wartości środka trwałego, czyli mogą wpływać odpowiednio na jego cenę nabycia lub na jego koszt wytworzenia. Zauważyć należy, że użyte w przepisach art. 16g ust. 3-4 updop (art. 22g ust. 3-4 updof) określenie „naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania” w przypadku odsetek dotyczy zarówno odsetek zapłaconych przed tym dniem, jak i odsetek jedynie naliczonych do tego dnia, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie zapłacone”.

 

Po przekazaniu do używania i wprowadzeniu zakupionych środków trwałych finansowanych z kredytu bankowego do ewidencji, koszty odsetek naliczonych i zapłaconych będzie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca nie określił, jak ustalić wartość początkową w przypadku zakupu kilku środków trwałych finansowanych jednym kredytem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają tylko, że ich wartość należy ustalić według ceny nabycia powiększoną o koszty kredytu na zakup środków trwałych. W związku z tym, koszty kredytu należy podzielić proporcjonalnie na środki trwałe, uwzględniając, jaka kwota kredytu przypadła na dany środek trwały.