0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty kredytu na zakup środków trwałych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący zakupu środków trwałych często korzystają z obcego źródła finansowania, jakim jest kredyt. Wprowadzając taki zakup do ewidencji środków trwałych, należy prawidłowo ustalić jego wartość początkową. Jest to o tyle ważne, że wartość taka stanowi podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych. Czy przy jej ustalaniu trzeba wziąć pod uwagę koszt kredytu na zakup środków trwałych? Jak ujmować odsetki za koszty kredytu na zakup środków trwałych? Wyjaśniamy w artykule.

Wartość początkowa środków trwałych

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia, za którą uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w tym:

  • koszty transportu, załadunku i wyładunku;

  • ubezpieczenia w drodze;

  • montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych;

  • opłat notarialnych, skarbowych i innych;

  • odsetek, prowizji

– pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego lub też podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Przykład 1.

Pan Piotr kupił maszynę produkcyjną o wartości 12 000 zł. Na fakturze zakupu ujęto koszty transportu w kwocie 600 zł oraz montażu 900 zł. Od jakiej kwoty będą naliczane odpisy amortyzacyjne?

Ponieważ poniesiono koszty związane z zakupem środka trwałego przed przekazaniem go do użytkowania, opłaty te będą zwiększać wartość początkową, która wyniesie 13 500 zł (12 000 + 600 + 900).

Koszty kredytu na zakup środków trwałych a wartość początkowa

Ustalając, co wchodzi w cenę nabycia środków trwałych, można stwierdzić, że koszty kredytu na zakup środków trwałych będą ich częścią składową. W związku z tym koszty prowizji bankowych, ubezpieczenia oraz odsetek związanych z udzieleniem kredytu i naliczonych do dnia przyjęcia środków trwałych do użytkowania będą powiększać ich wartość początkową. Przedsiębiorca nie może wówczas zaliczyć kosztów kredytu na zakup środków trwałych bezpośrednio w koszty podatkowe, jeśli nie są one jeszcze przyjęte do ewidencji środków trwałych.

Wątpliwości wzbudza kwestia, które odsetki powiększą wartość początkową – czy faktycznie zapłacone, czy te naliczone do dnia przekazania środków trwałych do używania. Co do zasady należy również uwzględnić odsetki od kredytu, które naliczono do dnia przyjęcia ich do używania. Nie ma tutaj znaczenia, czy zostały zapłacone w momencie przyjęcia środków trwałych do ewidencji.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2014 roku o sygnaturze akt IPPB5/423-343/14-2/AM, w której przeczytać można:

„(...) odsetki od środków pochodzących z zewnętrznych źródeł zaciągniętych na finansowanie inwestycji mogą być alokowane do wartości środka trwałego, czyli mogą wpływać odpowiednio na jego cenę nabycia lub na jego koszt wytworzenia. Zauważyć należy, że użyte w przepisach art. 16g ust. 3–4 u.p.d.o.p. określenie «naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania» w przypadku odsetek dotyczy zarówno odsetek zapłaconych przed tym dniem, jak i odsetek jedynie naliczonych do tego dnia, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie zapłacone.

W związku z powyższym Wnioskodawca winien uwzględnić w wartości początkowej środków trwałych naliczone do dnia oddania danego środka trwałego do używania odsetki, które można przypisać do kosztów jego zakupu lub wytworzenia, niezależnie od tego, czy zostały one faktycznie zapłacone”.

Ponadto stanowisko takie potwierdza również interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lipca 2017 roku o sygnaturze akt 0111-KDIB1-1.4011.46.2017.1.BS, w której przeczytać można:

„Reasumując, jeżeli kredyt został zaciągnięty w związku z prowadzoną inwestycją, wówczas odsetki naliczone w okresie realizacji inwestycji zwiększają wartość początkową środka trwałego (bez względu na to, kiedy zostaną zapłacone) i nie podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei odsetki od kredytu naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty”.

Odsetki od kredytów i pożyczek naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania powiększają wartość początkową tego środka bez względu na to, czy zostały opłacone, czy też nie.

Po przekazaniu do używania i wprowadzeniu zakupionych środków trwałych finansowanych z kredytu bankowego do ewidencji koszty odsetek naliczonych i zapłaconych będzie można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Ustawodawca nie określił, jak ustalić wartość początkową w przypadku zakupu kilku środków trwałych finansowanych jednym kredytem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują tylko, że ich wartość należy ustalić według ceny nabycia powiększoną o koszty kredytu na zakup środków trwałych. W związku z tym koszty kredytu trzeba podzielić proporcjonalnie na środki trwałe, uwzględniając kwotę kredytu, jaka przypadła na dany środek trwały.

Przykład 2.

Firma X zaciągnęła kredyt na zakup 2 środków trwałych w kwocie 200 000 zł. Bank pobrał kwoty prowizji 3000 zł i 2000 zł za ubezpieczenie. Bank pobiera odsetki zgodnie z umową kredytową od miesiąca następnego, w którym przedsiębiorca je otrzymał.

Zanim jednak środki te zostały wprowadzone do ewidencji, bank zdążył naliczyć odsetki za pierwszy miesiąc w kwocie 1300 zł. Koszty środków trwałych:

„A” – 80 000 zł – udział w kredycie wynosi 40%;

„B” – 120 000 zł – udział w kredycie wynosi 60%.

Ustalenie wartości początkowej środków trwałych:

  • wartość środka trwałego „A” wynosi 82 520 zł, co stanowi:

cena nabycia – 80 000 zł;

ubezpieczenie – 2000 zł x 40% = 800 zł;

prowizja – 3000 zł x 40% = 1200 zł;

odsetki – 1300 zł x 40% = 520 zł;

  • wartość środka trwałego „B” wynosi 123 780 zł, co stanowi:

cena nabycia – 120 000 zł;

ubezpieczenie – 2000 zł x 60% = 1200 zł;

prowizja – 3000 zł x 60% = 1800 zł;

odsetki – 1300 zł x 60% = 780 zł.

Koszty kredytu po przyjęciu środka trwałego do ewidencji

Inaczej należy rozliczać koszty kredytu na zakup środków trwałych, jeżeli zostanie on przyjęty do majątku firmowego. W przypadku odsetek za okres od przekazania środka trwałego do używania są one zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów już na typowych zasadach, czyli w dacie ich faktycznej zapłaty.

Powyższe tezy dotyczące naliczonych odsetek wynikają bezpośrednio z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT, jak również interpretacji organów podatkowych. Jak można przeczytać w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 24 lutego 2015 roku o sygnaturze akt I SA/Gd 1348/14: „odsetki od kredytów (...) mogą być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodu dopiero gdy naliczenie ich następuje po oddaniu środka trwałego do używania, nie ma już bowiem możliwości zwiększenia wartości tego środka”.

Przykład 3.

Pan Dariusz w styczniu zaciągnął kredyt na zakup środka trwałego o wartości 16 000 zł. Miesięczne odsetki od kredytu wynoszą 300 zł. Sprzęt przyjął do ewidencji środków trwałych w maju. Jak ustalić wartość początkową oraz ujmować koszty kredytu na zakup środków trwałych?

Na wartość początkową składać się będzie kwota główna środka trwałego, czyli 16 000 zł, plus naliczone odsetki od stycznia do kwietnia, czyli 4 x 300 zł = 1200 zł. Wartość początkowa będzie zatem wynosić 16 000 + 1200 = 17 200 zł.

Natomiast po przyjęciu środka trwałego do ewidencji zapłacone odsetki będą mogły być ujmowane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Prywatny kredyt na zakup środków trwałych a koszty firmowe

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Warunkiem zaliczenia prywatnych kosztów kredytu na zakup środków trwałych jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy przychodem a wydatkiem. Za koszty uzyskania przychodu uznaje się racjonalne i uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością w celu osiągnięcia przychodów. Co ważne, to na podatniku ciąży obowiązek wykazania zależności między ponoszonymi kosztami a osiąganymi przychodami.

Przedsiębiorca, który weźmie prywatny kredyt i zechce sfinansować z niego zakup środków trwałych, związane z nim koszty kredytowe będzie mógł zaliczyć do kosztów firmowych. W tym wypadku również wszelkie opłaty wiążące się z kredytem powiększą wartość początkową środka trwałego do dnia przekazania do używania. Następnie naliczone i zapłacone odsetki będą ujmowane bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu.

W związku z powyższym koszty kredytu na zakup środków trwałych (w tym naliczone odsetki) powiększają ich wartość początkową, jeśli zostały poniesione przed oddaniem ich do używania. Nie ma przy tym znaczenia, czy odsetki zostały zapłacone. Nie jest również istotne, czy kredyt jest wzięty na firmę, czy prywatnie. Jeśli prywatnie, to w takiej sytuacji na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że zakup środków trwałych był sfinansowany z tego właśnie kredytu.

Koszty kredytu na zakup środków trwałych – księgowanie w systemie wFirma.pl

Fakturę za zakup środków trwałych w systemie wFirma.pl księguje się przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, gdzie należy uzupełnić dane podstawowe z dokumentu zakupu, a następnie dane dotyczące środka trwałego.

W przypadku gdy poniesiono dodatkowe koszty związane z jego zakupem i zwiększające wartość początkową środka trwałego, należy je wpisać w polu WART. POCZĄTKOWA +.

koszty kredytu na zakup

Natomiast księgowania zapłaconych odsetek za koszty kredytu na zakup środków trwałych należy dokonać na podstawie DW schematem WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, gdzie jako DATĘ WYSTAWIENIA trzeba wpisać datę dokonania zapłaty odsetek.

koszty kredytu na zakup

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów