0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Właściwy urząd skarbowy do rozliczenia ze współmałżonkiem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam pytanie odnośnie do rozliczenia PIT wspólnie z małżonką. Czy ma znaczenie różny adres zameldowania? Jakie warunki muszę spełniać i w którym US mogę się rozliczyć?

Adam, Warszawa

 

Miejsce właściwe do składania rocznego zeznania podatkowego PIT reguluje art. 45 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.).

art. 45

(...) 1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1–1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Artykuł ten informuje nas, że dla rozliczenia PIT z urzędem skarbowym ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Miejscem zamieszkania według Kodeksu cywilnego, art. 25 jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, a nie adres podany np. na dowodzie osobistym. Liczy się miejsce zamieszkania, czyli miejscowość, w której stale przebywamy. W przypadku dużych miast ważna może być jeszcze dzielnica, dla której właściwy jest urząd skarbowy.

Art. 25 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Kwestię rozliczenia małżonków, którzy mają inne miejsce zamieszkania, a chcą złożyć wspólną deklarację podatkową PIT, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1371) w sprawie właściwości organów podatkowych § 4 ust. 1: właściwość miejscową do rozliczenia się z PIT ustala się według miejsca zamieszkania, § 4 ust. 2 mówi, że w przypadku małżonków, którzy chcą się rozliczyć razem, a mają inne miejsca zamieszkania, właściwy urząd skarbowy wybiera się na wniosek poprzez wskazanie we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym.

Na miejsce złożenia wspólnego rozliczenia jest zazwyczaj wybierany urząd skarbowy tego małżonka, który w zeznaniu figuruje jako podatnik.

Do drugiego z urzędów można wysłać zawiadomienie o złożeniu wspólnego zeznania w urzędzie skarbowym małżonka. Takie postępowanie nie jest jednak obowiązkowe, gdyż zgodnie z przepisami urząd, który otrzymał PIT, powinien sam przekazać taką informację.

Deklarację podatkową PIT, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), należy złożyć według ustawowego wzoru w odpowiednim terminie, w wybranym US.

Powinno się dodatkowo pamiętać, że aby móc rozliczyć się ze współmałżonkiem, należy spełnić szereg warunków, które reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności mogą tego dokonać:

  • małżonkowie, których w ostatnim roku podatkowym łączyła wspólność majątkowa i jednocześnie pozostawali w związku małżeńskim przez cały ten okres. Możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków jest więc możliwa dopiero po skończonym pełnym roku małżeństwa;

  • małżonkowie, których stałe miejsce zamieszkania jest w Polsce;

  • małżonkowie, którzy złożyli oświadczenie o wspólnym rozliczeniu podatkowym, (zaznaczyli odpowiednią rubrykę);

  • małżonkowie, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

  • jak wyżej - jednak jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów