0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej - 2009

Wielkość tekstu:

Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Minister finansów na mocy rozporządzenia z 19 grudnia 2008 zwolnił z obowiązku stosowania kas rejestrujących wybrane grupy podatników oraz niektóre czynności.

Zwolnienia dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich. Ponadto zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Ważne!

Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku muszą ustalić indywidualnie limit zwolnienia z kasy fiskalnej za pomocą wzoru:

kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku /

liczba dni w roku podatkowym)

Zwolnienia z kasy fiskalnej obowiązujące w 2009 roku obejmują podatników:

których obroty wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie przekroczyły w 2008 r. kwoty 40.000 zł. Zwolnienie to jednak traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi w trakcie 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 rozporządzenia). Powyższe zwolnienie stosuje się również do podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż i w trakcie 2009 r. nie przekroczyli 20.000 zł z tytułu obrotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 5 rozporządzenia).

Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących pod pozycjami od 1 do 33, jeżeli w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 70% (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). W przypadku podatnika, który rozpoczął sprzedaż po 31 grudnia 2008 r., zwolnienie to przysługuje pod warunkiem, że będzie on wykonywał czynności wymienione w poz. 1-33 załącznika, a przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, planowanych do zrealizowania do końca 2009 r. – będzie wyższy niż 70%. W przypadku przekroczenia tych proporcji, zwolnienie traci moc w terminach określonych w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie karty podatkowej zwolnieni są z ewidencjonowania, pod warunkiem, że wykonują działalność wymienioną w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów