0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Strata podatkowa z lat ubiegłych a CIT Estoński

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozliczenie roczne to czas, w którym podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu strat z lata ubiegłych. W poniższym artykule przyjrzymy się jak wygląda strata podatkowa z lat ubiegłych a CIT.

Strata podatkowa i źródło przychodu

Zaczynając od kwestii elementarnych, wyjaśnijmy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. 

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Z przywołanych regulacji płyną bardzo ważne wnioski. Po pierwsze w przypadku podatku CIT ustawa wyróżnia nie jedno, ale dwa źródła przychodów, tj. zyski kapitałowe i inne źródła przychodów.

Po drugie należy wyraźnie podkreślić, że strata może być odliczona wyłącznie od dochodu z danego źródła. W konsekwencji, jeżeli spółka osiągnęła stratę z kapitałów pieniężnych, to nie jest możliwe odliczenie jej od dochodów z innych źródeł.

Zatem jeżeli w następstwie prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z nich poniesie stratę, to opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną z drugiego źródła przychodów. 

Ustawa o CIT daje podatnikom możliwość wyboru sposobu rozliczenia straty podatkowej, tj.:

  • odliczenie straty w ciągu pięciu następujących po sobie lat podatkowych i bez przekroczenia w jednym roku 50% jej kwoty;
  • odliczenie straty w jednym z pięciu kolejnych następujących po sobie lat podatkowych jednorazowo – maksymalnie do wysokości 5 000 000 zł.

Jeżeli natomiast strata będzie wyższa niż wskazany limit 5 000 000 zł, to nieodliczona w ten sposób kwota (nadwyżka) będzie mogła zostać rozliczona na ogólnych zasadach, tj. w pozostałych latach z tego pięcioletniego okresu, ale z zastosowaniem limitu 50% odliczenia w 1 roku.

W tym miejscu warto jednak zauważyć, że powyższy dualizm w zakresie sposobu odliczania straty ma zastosowanie do strat powstałych, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 roku.

Co istotne, limit w wysokości 5 000 000 zł dotyczy odliczenia od dochodu podatkowego straty danego roku i limit ten należy przyporządkować osobno do każdej ze strat. Przepis odwołuje się do straty podatkowej „poniesionej w roku podatkowym”. Zatem limit 5 000 000 zł dotyczy rozliczenia straty podatkowej każdego roku podatkowego z osobna. 

To oznacza, że podatnik może obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o kwotę przekraczającą 5 000 000 zł, przy czym limit ten należy odnieść odrębnie do straty każdego roku podatkowego.

Stwierdził tak np. Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 13 kwietnia 2023 roku (nr 0111-KDIB1-3.4010.116.2023.1.AN).

Przykład 1.

W jaki sposób rozliczyć straty z kilku lat podatkowych, biorąc pod uwagę limit 5 000 000 zł? Spółka z o.o. osiągnęła w 2020 roku stratę w wysokości 4 000 000 zł. W 2021 roku strata wyniosła 2 000 000 zł. W rozliczeniu rocznym CIT-8 za 2022 rok spółka może odliczyć w ramach tego samego źródła dochodu stratę w wysokości 6 000 000 zł, ponieważ jednostkowo wartość każdej z rozliczanych strat podatkowych dotyczących danego roku podatkowego nie może przekroczyć granicy 5 000 000 zł. Spółka może w jednym roku podatkowym rozliczyć wszystkie opisane straty, gdyż strata za każdy rok z osobna jest niższa niż 5 000 000 zł.

Podatnik CIT może obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z danego źródła w jednym z najbliższych następujących po sobie pięciu latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, co oznacza to, że limit ten należy odnieść osobno do straty każdego roku podatkowego. Trzeba przy tym pamiętać, że strata podatkowa może być rozliczona tylko do wysokości osiągniętego w danym roku dochodu. 

Możliwość odliczania straty w zaliczkach na podatek

Choć nie wynika to wprost z przepisów prawa, to jednak okazuje się, że podatnicy CIT nie muszą czekać z odliczaniem straty do momentu składania zeznania rocznego CIT-8. Można tego dokonać już na etapie opłacania zaliczek w trakcie roku.

Jak możemy przeczytać w interpretacji Dyrektora KIS z 20 marca 2023 roku (nr 0111-KDIB1-2.4010.69.2023.1.EJ), podatnik może odliczyć stratę podatkową wówczas, gdy osiągnie dochód podatkowy. Nie ma natomiast możliwości rozliczenia straty podatkowej w roku podatkowym, w którym nie osiągnął dochodu.

Jeżeli zatem podatnik osiąga dochód w trakcie trwania roku podatkowego, tj. stwierdza w trakcie roku podatkowego, że obowiązany jest do wykazania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, to zasadne jest uznanie, że osiągnął on dochód, który może obniżyć o kwotę straty w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że nie musi on czekać do momentu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże dochód z całego roku podatkowego i dopiero wówczas obniży jego wysokość o odpowiednią kwotę straty.

Należy także podkreślić, że złożenie zeznania CIT-8 za ubiegły rok nie jest warunkiem koniecznym, który pozwala obniżyć dochód uzyskany w kolejnym roku o wysokość poniesionej w poprzednim roku straty. Wymogiem niezbędnym jest natomiast wiedza podatnika o wysokości poniesionej straty.

Zatem podatnik może – przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej wysokości odliczenia i wystąpieniu dochodu pozwalającego na dokonanie tego odliczenia w określonej wysokości – odliczyć poniesioną w 2022 roku stratę na etapie zaliczek w trakcie trwania 2023 roku.

Za dopuszczalne uznaje się odliczenie straty w zaliczkach na podatek CIT opłacanych w trakcie roku podatkowego. 

Czy strata podatkowa ulega przedawnieniu?

Na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że po upływie określonego czasu – od momentu powstania zobowiązania podatkowego – zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy po upływie terminu przedawnienia nie może domagać się uregulowania (nie ma możliwości wyegzekwowania) należnego świadczenia.

Z kolei z faktu, że podatnik ma możliwość obniżenia o wysokość straty dochodu w pięciu najbliższych następujących po sobie latach podatkowych, wypływa wniosek, że dopóki nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego i tym samym możliwość określenia jego wysokości w kwocie innej niż zadeklarowana, dopóty organ podatkowy ma obowiązek wyjaśniać i ustalać wszystkie elementy konstrukcyjne zobowiązania, w tym wysokość straty obniżającą podstawę opodatkowania.

To oznacza, że do przedawnienia straty stosuje się ogólną regułę wynikającą z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Podobnie też uznał NSA w Uchwale z dnia 6 listopada 2017 roku (II FPS 3/17), wskazując, że organ podatkowy nie może określić wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok powstania straty.

Przykład 2.

Kiedy strata podatkowa ulega przedawnieniu? Jeżeli podatnik CIT osiągnął stratę podatkową w 2016 roku, to zgodnie ze stosowanym na zasadzie analogii art. 70 Ordynacji podatkowej uległa ona przedawnieniu 31 grudnia 2022 roku.

Ordynacja podatkowa nie przewiduje reguły określającej zasady przedawnienia straty podatkowej. Przyjmuje się, że strata przedawnia się w tym samym terminie co zobowiązanie podatkowe za dany rok.

Podatnicy podatku CIT mają możliwość odliczania strat w ramach tego samego źródła, stosując jedną z dwóch dopuszczalnych metod. Warto również pamiętać, że odliczenie straty może mieć miejsce już w trakcie roku podatkowego w zakresie ustalania zaliczek na podatek dochodowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów