0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoba, która pobiera świadczenie przedemerytalne, ma możliwość zarobkowania. Jednak przychody podlegające oskładkowaniu muszą mieścić się w limitach ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie ZUS zmniejsza kwotę świadczenia lub je zawiesza. Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym - czy jest możliwe?

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek przedemerytalny jest przeznaczony dla osób, które osiągnęły wymagany wiek lub osób, które posiadają wymagany staż pracy, lecz nie są już zatrudnione. Przy czym rozwiązanie umowy o pracę musi wynikać ze strony pracodawcy, gdyż osoby, które zwolniły się same, nie mają prawa do korzystania ze świadczenia przedemerytalnego. Warunki dotyczące wieku oraz stażu pracy są wymienione w art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Zasiłek przedemerytalny jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, natomiast zadania związane z wypłatą zasiłków wykonuje ZUS.

Przyznanie świadczenia

Obok katalogu wymagań wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych świadczenie to może zostać przyznane osobie, która spełnia poniższe warunki:

 • przez minimum 180 dni otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych,
 • wciąż posiada status osoby bezrobotnej,
 • przez czas, kiedy otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych, nie odmówiła bez podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wydania przez PUP dokumentu zaświadczającego o 6-miesięcznym okresie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, złoży wniosek o przyznanie tego świadczenia,
 • w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, jeśli w czasie pobierania zasiłku wykonywała pracę zarobkową lub zatrudnienie albo była zatrudniona w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych, a wykonywanie jednej z tych prac zakończyło się po półrocznym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym miejscowo oddziale ZUS-u. Decyzję co do przyznania świadczenia wydaje organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania. Świadczenie jest wypłacane w systemie miesięcznym i od 1 marca 2022 roku wynosi 1 350,70 zł. Okres rozliczeniowy trwa od 1 marca do końca lutego następnego roku.

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym

Osoba otrzymująca zasiłek przedemerytalny ma prawo do podjęcia pracy w celu uzyskania dodatkowych przychodów. Musi jednak pamiętać, że istnieją określone limity, których przekroczenie może spowodować obniżenie świadczenia lub jego zawieszenie. Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym jest zatem możliwe, lecz należy mieć na uwadze, co następuje.

Zasiłek przedemerytalny może ulec obniżeniu lub zawieszeniu przy osiąganiu przychodu:

 • z tytułu działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
 • z tytułu czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, pełnionej w Polsce służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Biurze Ochrony Rządu,
 • w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, a także w przypadku podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej - zasiłek przedemerytalny ulega zawieszeniu.

Kiedy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne musi powiadomić ZUS o osiąganym przychodzie?

Osoba, która otrzymuje z ZUS-u zasiłek przedemerytalny, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia ZUS-u o fakcie osiągania przychodu, a po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie do końca maja, złożyć informację o uzyskanych przychodach w roku rozliczeniowym. Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym musi być zgłoszone do ZUS. Obowiązek ten spoczywa zarówno na pracowniku, jak i pracodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby, która pełni służbę -  na jednostce organizacyjnej.

ZUS powinien być poinformowany o przychodach osiąganych z tytułu:

1) pracy wykonywanej na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia,
 • umowy agencyjnej,
 • umowy o współpracy (w przypadku wykonywania umowy zlecenie lub agencyjnej),
 • umowy o pracę nakładczą,
 • umowy o świadczenie usług,

- jeśli wykonywana jest na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje się w stosunku pracy;

2) pracy wykonywanej w:

 • rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • spółdzielni kółek rolniczych;

3) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
4) pobierania stypendium sportowego;
5) pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych;
6) odpłatnego świadczenie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności albo tymczasowego aresztowania.

Limity przychodu

Świadczenie przedemerytalne może ulec zarówno zmniejszeniu, jak i zawieszeniu. Zmniejszeniu ulegnie, kiedy kwota przychodu będzie wyższa niż dopuszczalna kwota przychodu (25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji) i jednocześnie niższa niż graniczna kwota przychodu oraz kiedy łączna kwota świadczenia i przychodu przewyższy dopuszczalną kwotę przychodu. Wówczas świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia pomniejszoną o składki na ubezpieczenie społeczne.

Świadczenie przedemerytalne zostanie zawieszone, jeśli kwota przychodu będzie wyższa od kwoty granicznej (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji). Należy to mieć na uwadze decydując się na dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym.

Zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego

przychód > dopuszczalna kwota przychodu

i jednocześnie

przychód

przychód + świadczenie przedemerytalne > dopuszczalna kwota przychodu

Zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

przychód > graniczna kwota przychodu

Wypłata świadczenia przedemerytalnego może zostać zawieszona od miesiąca, w którym wydano decyzję bądź też od kolejnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń przedemerytalnych od 1 marca 2022 r.

Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, który kończy się z ostatnim dniem lutego. Można go dokonać w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, która forma jest korzystniejsza dla świadczeniobiorcy. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy osoba na zasiłku przedemerytalnym przez kilka miesięcy miała wysokie przychody, jednak w stosunku rocznym nie zostały przekroczone ustawowe limity, i dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym nie będzie skutkowało zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia.

Miesięczne/roczne rozliczenie przychodu

Kwota przychodu

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu

1 415,70 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu

3 963,80 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

16 988,40 zł

graniczna roczna kwota przychodu

47 565,60 zł

Warto pamiętać o pilnowaniu tych kwot, aby nie było konieczne zwracanie świadczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów