Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym

Osoba, która pobiera świadczenie przedemerytalne, ma możliwość zarobkowania. Jednak przychody podlegające oskładkowaniu muszą mieścić się w limitach ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie ZUS zmniejsza kwotę świadczenia lub je zawiesza.

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne

Zasiłek przedemerytalny jest przeznaczony dla osób, które osiągnęły wymagany wiek, lub osób, które posiadają wymagany staż pracy, lecz nie są już zatrudnione. Przy czym rozwiązanie umowy o pracę musi wynikać ze strony pracodawcy, gdyż osoby, które zwolniły się same, nie mają prawa do korzystania ze świadczenia przedemerytalnego. Warunki dotyczące wieku oraz stażu pracy są wymienione w artykule 2 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Zasiłek przedemerytalny jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, natomiast zadania związane z wypłatą zasiłków wykonuje ZUS.

Przyznanie świadczenia

Obok katalogu wymagań wymienionych w art. 2 ust. 1 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych świadczenie to może zostać przyznane osobie, która spełnia poniższe warunki:

  • przez co najmniej pół roku pobierała zasiłek dla bezrobotnych,

  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,

  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu potwierdzającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek przedemerytalny jest przyznawany na wniosek złożony we właściwym miejscowo oddziale ZUS. Świadczenie jest wypłacane w systemie miesięcznym i od 1 marca 2014 roku wynosi 991,39 zł. Okres rozliczeniowy trwa od 1 marca do końca lutego następnego roku.

Podjęcie pracy zarobkowej na świadczeniu przedemerytalnym

Osoba otrzymująca zasiłek przedemerytalny ma prawo do podjęcia pracy w celu uzyskania dodatkowych przychodów. Musi jednak pamiętać, że istnieją określone limity, których przekroczenie może spowodować obniżenie świadczenia lub jego zawieszenie.

Do limitu brane są pod uwagę tylko te formy zatrudnienia, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czyli na przykład umowa o pracę, zlecenia czy umowa agencyjna. Wynika z tego, że osoba osiągająca przychody na podstawie umowy o dzieło czy z wynajmu mieszkania nie podlega kwocie limitu ustalonego w przepisach, gdyż wspomniane przychody nie podlegają oskładkowaniu w ZUS.

Zasiłek przedemerytalny ulega obniżeniu lub zawieszeniu przy osiąganiu przychodu:

  • z tytułu działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,

  • z tytułu czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, pełnionej w Polsce służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Biurze Ochrony Rządu.

  • w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, a także w przypadku podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej - zasiłek przedemerytalny ulega zawieszeniu.

Limity przychodu

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, kiedy kwota przychodu przekroczy miesięcznie 25 % przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych - nie może jednak przekroczyć 70 % tej kwoty. Jeśli przychód przekracza dopuszczalną kwotę, świadczenie zostaje zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie może być niższe niż 495,69 zł. Natomiast jeżeli zostaje przekroczona graniczna kwota 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie ulega zawieszeniu.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2014r. do 28 lutego 2015r.

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2013 roku

912,60 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2013 roku

2 555,10 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

10 951,20 zł

graniczna roczna kwota przychodu

30 661,20 zł

gwarantowana kota świadczenia przysługujące osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

495,69 zł

Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, który kończy się z ostatnim dniem lutego. Można go dokonać w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności, która forma jest korzystniejsza dla świadczeniobiorcy. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy osoba na zasiłku przedemerytalnym przez kilka miesięcy miała wysokie przychody, jednak w stosunku rocznym, nie zostały przekroczone ustawowe limity.

Powiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Osoba, która otrzymuje z ZUS zasiłek przedemerytalny, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia ZUS-u o fakcie osiągania przychodu, a po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie do końca maja, złożyć informację o uzyskanych przychodach w roku rozliczeniowym. Obowiązek ten spoczywa zarówno na pracowniku, jak i pracodawcy lub innym płatniku składek, a w przypadku osoby, która pełni służbę -  na jednostce organizacyjnej.