0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody ze świadczeń z ZUS w zeznaniu rocznym z działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W poprzednim roku pobierałem rentę i emeryturę ZUS. We wrześniu rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Jako formę opodatkowania wybrałem podatek liniowy. W poprzednich latach osiągałem dochody wyłącznie z tytułu świadczeń, w związku z czym rozliczenia dokonywał za mnie ZUS, przesyłając do urzędu skarbowego PIT-40A. W tym roku również dostałem taką informację. Czy powinienem wykazać przychody ze świadczeń z ZUS w zeznaniu rocznym z działalności?

Artur, Rewal

Deklaracja PIT-36L

Z tytułu prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem liniowym przedsiębiorca zobowiązany jest obliczać podatek od uzyskanych dochodów stałą stawką podatkową w wysokości 19%. Stawka ta jest niezmienna – niezależna od wysokości uzyskiwanych przez przedsiębiorcę dochodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 30c 1.
Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Opodatkowanie stawką podatku 19% wiąże się z niemożliwością skorzystania z:

 • części ulg, 
 • rozliczenia wspólnego z małżonkiem,
 • odliczeń podatkowych,
 • pomniejszeń z wykorzystaniem kwoty zmniejszającej podatek.

Przedsiębiorca-podatnik rozliczający się opodatkowaniem w formie liniowej zobowiązany jest do złożenia do US deklaracji PIT-36L. Na deklaracji PIT-36L nie ma możliwości wykazania innych przychodów niż:

 • przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo,
 • opodatkowane liniowo przychody z działów specjalnej produkcji rolnej.

W takim zeznaniu należy ująć składki opłacone w danym roku podatkowym z tytułu działalności gospodarczej.

Warto wspomnieć, że deklarację PIT-36L należy dostarczyć do US obowiązkowo do końca kwietnia, jednak w związku z pandemią termin ten został w 2020 r. wydłużony do 31 maja.

Deklaracja PIT-37

Deklaracja PIT-37 przeznaczona jest do rozliczenia podatku od osób fizycznych naliczonego na wg skali podatkowej (zasady ogólne). Rozliczenie to bazuje na dwóch stawkach podatkowych:

 • 17%, gdy dochód jest niższy niż 85 528 zł;
 • 32%, gdy dochód jest wyższy niż 85 528 zł.

W tym przypadku, co do zasady, kwotę podatku można pomniejszyć o przewidziane w przepisach ulgi podatkowe i inne odliczenia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 27
Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
przychody ze świadczeń z zus w zeznaniu rocznym

W deklaracji PIT-37 wykazuje się przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników. To oznacza, że wypełniają ją osoby:

 • zatrudnione z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, kontraktów menedżerskich (działalność wykonywana osobiście);
 • pobierające świadczenia przedemerytalne, emerytury lub renty, stypendia, zasiłki;
 • działające w radach nadzorczych;
 • prowadzące działalność sportową, pełniące obowiązki społeczne;
 • uzyskujące dochody z tytułu praw autorskich, z tytułu umowy aktywizacyjnej, za pracę wykonywaną w areszcie;
 • korzystające ze świadczeń z FP lub z FGŚP.

Deklarację tę należy dostarczyć do US do końca kwietnia danego roku, jednak wyjątkowo w 2020 r. termin został wydłużony do końca maja.

Osoby prowadzące działalność, które jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne, rozliczają się po zakończeniu roku na deklaracji PIT-36.

Deklaracja PIT-40A

Wypłacane przez organy rentowe ubezpieczonym różnego rodzaju renty, emerytury, zasiłki czy inne świadczenia są automatycznie pomniejszane przez te instytucje o zaliczkę na podatek dochodowy ustaloną na zasadach ogólnych. Z tego też tytułu dany organ rentowy staje się podatnikiem zobligowanym do składania zeznań rocznych informujących o dochodach podatników. Obowiązek ten zostaje spełniony poprzez złożenie do US przez daną instytucję deklaracji PIT-40A. W przypadku wystawienia oraz wysłania do US PIT-40A przez organ rentowy co do zasady dochodzi do zwolnienia ubezpieczonego z obowiązku składania deklaracji rocznych uwzględniających wypłaty tych należności.

Deklaracja PIT-28  

Deklarację PIT-28 wypełniają przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym uzyskiwali przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje ona przychody uzyskane z tytułu:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej lub
 • umowy:
  • najmu,
  • podnajmu,
  • dzierżawy,
  • poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny).

Deklarację za 2019 r. należało dostarczyć do US do 2 marca 2020 r.

Przychody ze świadczeń z ZUS w zeznaniu rocznym

Jeżeli chodzi o przychody ze świadczeń z ZUS w zeznaniu rocznym, to podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a co za tym idzie – nie można ich ująć w deklaracji PIT-36L i należy je wykazać w deklaracji PIT-37. Należy jednak pamiętać o tym, że wystawienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PIT-40A oznacza, że informacje o uzyskanych środkach z emerytury i renty zostały już przekazane do US i automatycznie rozliczone. W związku z tym w takiej sytuacji same przychody ze świadczeń z ZUS nie wymagają dodatkowego generowania we własnym zakresie PIT-37. Dopiero w przypadku, gdy ZUS wystawił PIT-11A, przedsiębiorca musi obowiązkowo rozliczyć się samodzielnie na druku PIT-37.

Gdyby podatnik chciał skorzystać z ulg podatkowych przysługujących przy rozliczaniu się z dochodów objętych skalą podatkową, wówczas konieczne byłoby samodzielne złożenie PIT-37 na podstawie otrzymanego PIT-40A.

Świadczeń otrzymanych z ZUS nie można również rozliczyć na jednej deklaracji w przypadku opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przy tej formie opodatkowania należy złożyć PIT-28, w którym wykazuje się dochody, od których naliczono podatek zryczałtowany przy zastosowaniu odpowiedniej stawki. Tu również konieczne byłoby sporządzenie dodatkowej deklaracji PIT-37. Inaczej jest natomiast, gdy przedsiębiorca opłaca podatek według skali podatkowej. Wówczas wszystkie dochody – z działalności, świadczeń z ZUS oraz inne opodatkowane na zasadach ogólnych – podaje się w zeznaniu PIT-36.

Deklaracje roczne w systemie wFirma.pl

Użytkownicy korzystający z programu wFirma.pl mogą wygenerować zeznania roczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dostępne są one w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ.

przychody ze świadczeń z zus w zeznaniu rocznym

W oknie, które się pojawiło, należy wskazać, jaki rodzaj deklaracji powinien zostać wygenerowany przez system, który następnie na podstawie podanych wcześniej informacji automatycznie uzupełni potrzebne dane.

przychody ze świadczeń z zus w zeznaniu rocznym 

Na etapie wypełniania deklaracji można wpisać dodatkowo osiągnięte przychody z zasiłku w deklaracji (PIT-36). Po wygenerowaniu zeznania można wysłać je bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów