0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice pomiędzy eksportem pośrednim a bezpośrednim

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Eksport towarów wiąże się z ich wywozem z Polski na terytorium państwa trzeciego. Podatnicy powinni zwrócić uwagę na różnice pomiędzy eksportem pośrednim a bezpośrednim. Wiąże się z tym bowiem zastosowanie stawki 0% VAT, w tym skompletowanie dokumementacji wywozu.

Mianem terytorium państw trzecich określa się kraje nie bądące członkami Unii Europejskiej. Aby eksport miał miejsce, musi nastąpić przemieszczenie towarów.

Definicja eksportu została zawarta w art. 2 pkt. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z brzmieniem ustawy od 1 kwietnia 2013 r przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub

  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz     turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu     służących do celów prywatnych (eksport pośredni)

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

 

Aby do transakcji eksportu towarów móc zastosować preferencyjną stawkę VAT 0%, konieczne jest skompletowanie dokumentacji, świadczącej o wywozie. Mówi o tym art. 41 ust. 11 ustawy o VAT. Dokumentami tymi są, w przypadku:

  • eksportu bezpośredniego - dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych (IE-599) lub zgłoszenie wywozowe w formie papierowej     (oryginał karty 3 dokumentu SAD),

  • eksportu pośredniego - potwierdzony przez urząd celny wydruk dokumentu z     systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń     wywozowych (kopia IE-599) lub kopia zgłoszenia wywozowego w formie papierowej, potwierdzona przez urząd celny (kopia karty 3 dokumentu SAD).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów