Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej jest środkiem trwałym

Pojazdy, które są wykorzystywane dłużej niż rok do celów prowadzenia działalności podstawowej i socjalnej należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy. Trzeba pamiętać, aby tego typu aktywa były zgodne z definicją środków trwałych zawartych w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej treścią są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zaliczyć do nich można maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. W momencie zakwalifikowania pojazdu do środków trwałych jego wartość początkowa zostanie powiększona o wartość podatku VAT, który nie będzie podlegał odliczeniu.

Przytoczona definicja środków trwałych określa, że powinny być one zdatne do użytku i kompletne. Oznacza to, że pojazd musi być sprawny technicznie oraz spełniać wymogi ruchu drogowego (posiadać dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne). Należy pamiętać, że pojazd musi być przeznaczony do celów związanych z działalnością gospodarczą. Dodatkowo do środków trwałych można również zaliczyć te składniki majątku, które zostały przyjęte do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zakwalifikowanie samochodu do ewidencji środków trwałych wymaga jego wyceny, czyli ustalenia ceny zakupu powiększonej o inne koszty związane z zakupem (koszty rejestracji, dodatkowego wyposażenia itp.), a także o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia pojazdu (różnice kursowe, odsetki, prowizje itp.). Wartość początkowa pomniejszą udzielone przez sprzedawców upusty, rabaty i inne tego typu składniki zmniejszające cenę. Nie wpłyną natomiast na wartość początkową wydatki poniesione z tytułu ubezpieczenia samochodu, gdyż zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym OC i AC nie jest wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania pojazdu jako dopuszczonego do ruchu.

W przypadku nabycia samochodów osobowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę podatku VAT naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej na fakturze (nie więcej jednak niż 6tys. zł). Kwota ta będzie stanowiła część wartości początkowej pojazdu ujętej w księgach rachunkowych i niepodlegającej odliczeniu. Ustawa ta ogranicza również odliczenie VAT od zakupu paliwa do tego typu pojazdu.