Poradnik Przedsiębiorcy

Czy odpisy amortyzacyjne od samochodu stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

Nabywając samochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oczywiście pod warunkiem, że jego przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, jest kompletny i zdatny do użytku oraz gdy jego wartość początkowa przekracza kwotę 3.500 zł. Ujęcie pojazdu w ewidencji jest konieczne, aby podatnik mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku, gdy zakupiono samochód osobowy którego wartość przekracza kwotę 20.000 euro należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Wśród nich może nadmienić amortyzację, gdyż jak wynika z aktualnie obowiązujących przepisów do kosztów uzyskania przychodów nie są zaliczane odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania

Ważne! Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 47 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;

Co istotne powyższe ograniczenia nie dotyczą samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych o wartości niższej niż 20.000 euro.