0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odpisy amortyzacyjne od samochodu a koszty uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niemal każdy przedsiębiorca wykorzystuje samochody do prowadzenia swojej działalności. Ich posiadanie jest często nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy. W przypadku, gdy przedsiębiorca zakupi samochód osobowy do działalności, musi liczyć się z tym, że naliczone odpisy amortyzacyjne mogą być ograniczone. Jaki jest limit ujęcia odpisów amortyzujących samochodów osobowych w kosztach firmowych? Kiedy odpisy amortyzacyjne od samochodu będą mogły zostać ujęte w kosztach w pełnej wartości? Sprawdź!

Odpisy amortyzacyjne od samochodu – kiedy są naliczane?

Odpisy amortyzacyjne od samochodu mogą zostać naliczane w przypadku, gdy zakupiony pojazd będzie spełniał definicję środka trwałego. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, środkiem trwałym nazywamy te składniki majątku, które:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,

 • są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

 • są zdatne i kompletne do użytku,

 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

 • podatnik przewiduje użytkować dany składnik w działalności powyżej 1 roku.

Ponadto zgodnie z art. 22f ust. 3 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w przypadku, gdy wartość środka trwałego w dniu przyjęcia do użytkowania przekracza 10 000 zł netto u czynnych podatników VAT – lub brutto u nievatowców.

W celu naliczenia i ujęcia w koszty odpisów amortyzacyjnych od samochodu stanowiącego środek trwały, podatnik musi wybrać metodę oraz stawkę amortyzacji, jaką będzie chciał zastosować.

Wybór odpowiedniej metody amortyzacji przez podatnika jest bardzo ważny, ponieważ raz wybraną metodę amortyzacji należy stosować do pełnego zamortyzowania się środka trwałego lub jego sprzedaży czy wycofania. Zostało to określone w art. 22h ust. 2 ustawy o PIT.
Podatnik ma do wyboru następujące metody amortyzacji:

 • liniową,

 • indywidualną,

 • degresywną,

 • jednorazową.

Podstawowa stawka amortyzacji samochodów ciężarowych i osobowych wynosi 20%, przez co okres amortyzacji samochodów wynosi 5 lat. Jeśli pojazd jest wprowadzony do środków trwałych w danej działalności gospodarczej po raz pierwszy oraz można go uznać za używany bądź ulepszony, podatnik ma prawo przyspieszyć amortyzację:

 • stosując stawkę amortyzacyjną do 40% w przypadku samochodów osobowych (tym samym okres amortyzacji zostaje skrócony do 2,5 roku),

 • skracając okres amortyzacji do minimum 30 miesięcy (2,5 roku) – w przypadku samochodów ciężarowych.

Jak odpisy amortyzacyjne od samochodu wpływają na koszt uzyskania przychodu?

Odpisy amortyzacyjne od samochodu podatnik powinien naliczać od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji (mówi o tym art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).

Wyjątek od ogólnej reguły stanowi amortyzacja jednorazowa, gdyż zgodnie z art. 22d ust. 1 i 2 ustawy o PIT, odpis amortyzacyjny w tym przypadku zostanie ujęty w całości w kosztach firmowych w dacie wprowadzenia danego środka trwałego do działalności.
Co do zasady, odpisy amortyzacyjne od samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu, przez co mogą zostać ujęte w kosztach działalności. Jednak jest przy tym pewne zastrzeżenie, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się odpisów amortyzacyjnych od części wartości początkowej samochodu osobowego, która przewyższa wartość:

 • 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych innych niż elektryczne,

 • 225 000 zł w przypadku elektrycznych samochodów osobowych.

Oznacza to, że jeśli wartość samochodu osobowego przekracza 150 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców), to podatnik do kosztów firmowych zaliczy wartości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z proporcją, w jakiej limit 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu.

Limit amortyzacji nie dotyczy samochodów ciężarowych ani samochodów osobowych, których wartość początkowa nie przekracza 150 000 zł i elektrycznych samochodów osobowych, których wartość początkowa nie przekracza 225 000 zł.
Należy jednak podkreślić, że pomimo nałożonego limitu uznania odpisu amortyzacyjnego za koszt uzyskania przychodu, odpisy amortyzacyjne powinny być mimo wszystko liczone od pełnej wartości początkowej pojazdu.

Przykład 1.

Pan Adam jest zwolniony z podatku VAT i zakupił samochód osobowy o wartości 200 000 zł. Czy w związku z tym pan Adam może zaliczyć do kosztów pełną wartość odpisów amortyzacyjnych?

Nie. W tej sytuacji pan Adam powinien naliczyć odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości pojazdu, czyli:

Wartość początkowa: 200 000 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny: (200 000 zł x 20%) / 12 = 3 333,33 zł

Jednak do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł ująć tylko część odpisu przypadającą na wartość pojazdu do 150 000 zł, czyli: (150 000 zł / 200 000 zł) x 3 333,33 zł = 2 500 zł.

Przykład 2.

Pan Stefan jest czynnym podatnikiem VAT i zakupił do działalności samochód osobowy, który będzie użytkował w sposób mieszany (prywatnie i w działalności). Wartość pojazdu wynosiła 150 000 zł netto (34 500 zł VAT). Czy w tej sytuacji, gdy wartość zakupu środka trwałego nie przekracza 150 000 zł netto, pan Stefan ma prawo ująć odpis amortyzacyjny w koszty w pełnej wysokości?

Nie. W tej sytuacji wartość początkowa pojazdu będzie wynosić 167 250 zł (150 000 zł netto + 17 250 zł nieodliczonego podatku VAT). W związku z tym odpisy amortyzacyjne powinny zostać naliczane od kwoty 167 250 zł i będą wynosić: (167 250 x 20%) / 12 = 2 787,50 zł.

Jednak do kosztów firmowych pan Stefan będzie mógł ująć część odpisu przypadającą na wartość pojazdu nieprzekraczającą limitu 150 000 zł, czyli:  (150 000 zł / 167 250 zł) x 2 787,50 zł = 2 500 zł.

Odpisy amortyzacyjne w systemie wfirma.pl

W celu naliczenia odpisów amortyzacyjnych w systemie wfirma.pl, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. W oknie należy uzupełnić dane środka trwałego i zapisać.

odpisy amortyzacyjne od samochodu

Po zapisaniu system wfirma.pl obliczy automatycznie odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego i uwzględni do KUP jedynie część nieprzekraczającą 150 000 zł.

Odpisy amortyzacyjne od samochodu - plan amortyzacji

Podsumowując, odpisy amortyzacyjne od samochodu nie zawsze będą stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodu w pełnej wartości. Dlatego dla zachowania bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych warto korzystać z systemów księgowych, które posiadają wdrożone funkcje automatycznego rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi, dostosowane do zmieniających się przepisów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów