Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura uproszczona - kiedy można ją wystawić?

W ustawie o podatku od towarów i usług zostało dokładnie określone, jaki zakres danych powinna zawierać faktura VAT. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, kiedy może zostać wystawiona tzw. faktura uproszczona - może mieć to miejsce, kiedy wartość fakturowanej usługi lub towarów jest niewielka.

Faktura uproszczona - kiedy można ją wystawić, a kiedy nie?

Jak stanowi art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy:

 • kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro,
 • zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku,

podatnik może wystawić tak zwaną fakturę uproszczoną.

Przepisu tego jednak nie można stosować w przypadku:

 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • sprzedaży, dla której na fakturze nie jest podawany numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (numer NIP krajowy lub unijny), pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Czego nie musi zawierać faktura uproszczona?

W przypadku spełnienia wymienionych wcześniej wymagań, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną, czyli może na niej nie zamieszczać:

 • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów bądź usług oraz jego adresu;
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Co musi zawierać faktura uproszczona?

Co w takim razie powinna zawierać faktura uproszczona?

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty czy zaliczki przed wykonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • kwotę należności ogółem.

Jak widać, podatnik nie zawsze musi wystawiać “pełną” fakturę uwzględniającą wszystkie dane nabywcy, sprzedanych usług czy towarów. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy świadczą drobne usługi lub sprzedają niskocenne produkty, ponieważ skraca to czas, który muszą przeznaczyć na dopełnianie formalności księgowych.