0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi transportowe - jaka stawka ryczałtu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Branża transportowa to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki Polski. W naszym kraju działają zarówno firmy transportowe, spedycyjne, jak i logistyczne. Małe przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, mogą wybrać jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany.

Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania działalności gospodarczej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze, albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą, uważa się działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;

  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;

  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych;

  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, opiera się między innymi na trzech przesłankach:

  1. Zarobkowym celu działalności;

  2. Wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły;

  3. Prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Ponadto wymaga by był to jeden z rodzajów działalności wymienionych w punktach 1-3 ww. przepisu.

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania swojej działalności gospodarczej, na podstawie złożonego oświadczenia w formie wniosku CEIDG-1, natomiast zmiana jest możliwa odpowiednio do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym. W przypadku, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego, zmiany można dokonać do końca roku podatkowego. Obok KPiR ryczałt ewidencjonowany należy do uproszczonych form opodatkowania.

Kwalifikacja statystyczna a ryczałt

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dalej ustawa o ryczałcie, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU, dokonuje sam podatnik. Czyli sami musimy odpowiednio zakwalifikować świadczone usługi.

Usługi transportowe a stawka ryczałtu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i pkt 6 lit. a) ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8;

  • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie definiują pojęcia tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton. Należy jednak zauważyć, że w języku potocznym pojęcie tabor samochodowy, w kontekście omawianego przypadku – oznacza zespół wszelkich środków samochodowych, które mogą służyć różnym celom np. tabor autobusowy, tabor maszyn drogowych. Nie ulega tym samym wątpliwości, że w pojęciu tabor samochodowy mieszczą się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

W piśmie z dnia 31 maja 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o sygn. 0115-KDIT1.4011.179.2021.2.AS można przeczytać, że:

"(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.:

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a tej ustawy),

* 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia "tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton". Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym pojęcie "tabor samochodowy" - w kontekście omawianego przypadku - oznacza zespół wszelkich środków samochodowych, które mogą służyć różnym celom, np. tabor autobusowy, tabor maszyn drogowych. Nie ulega tym samym wątpliwości, że w pojęciu "tabor samochodowy" mieszczą się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

Dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów istotna jest techniczna możliwość przewiezienia ładunku o określonym tonażu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług transportowych w zakresie przewozów ładunków samochodami o ładowności przekraczającej 2 tony podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychody ze świadczenia usług transportowych samochodami o ładowności nie przekraczającej 2 ton podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych."

Przykład 1

Przedsiębiorca planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podatnik będzie świadczył usługi transportowe. Usługi transportu drogowego towarów, będą wykonywane pojazdami o ładowności powyżej 2 ton. Podatnik jako formę opodatkowania przyszłych usług, planuje ryczałt ewidencjonowany.

W przypadku zaprezentowanym powyżej, usługi transportowe wykonywane przez przedsiębiorcę, będą podlegać opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu.

Przykład 2

Przedsiębiorca planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podatnik będzie świadczył usługi transportu drogowego towarów pojazdami osobowymi. Samochody będą miały ładowność poniżej 2 ton. Podatnik jako formę opodatkowania przyszłych usług, planuje ryczałt ewidencjonowany.

W takim przypadku uzyskiwane przychody z tytułu wykonywania pozostałych usług transportu drogowego towarów (tj. przychody z przewozów przy wykorzystaniu innych pojazdów niż tabor samochodowy lub pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż 2 tony), podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5%. Powyższe przychody należy zakwalifikować do przychodów z działalności usługowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów