Poradnik Przedsiębiorcy

Spółka cywilna - zmiany umowy i rozwiązanie spółki (cz.5)

Zmiana treści umowy spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej może zostać zmieniona za pomocą aneksów i uchwał, co do których, na podstawie art. 860 § 2 kodeksu cywilnego, wymaga się zachowania formy pisemnej. Jeśli jednak spółka cywilna została zawarta w formie umowa aktu notarialnego, do jej zmiany wymaga się zachowania tej samej formy. W przypadku innych zastrzeżeń umownych dokonanych przez wspólników, np. stanowiących, że dla zmiany treści umowy spółki wymagana jest forma pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami, dla skuteczności zmiany umowy należy dochować zastrzeżonej formy. Ponadto z treści dokumentu zmieniającego umowę spółki cywilnej powinno jasno wynikać, od jakiej daty obowiązują zmiany.

 

Uwaga!
Wprowadzenie zmian w umowie spółki cywilnej wymaga zgodnego działania wszystkich wspólników.

 

Umowa spółki cywilnej może być zmieniona poprzez:

  • sporządzenie aneksu zawierającego nowe postanowienia umowy,

  • sporządzenie nowej umowy z koniecznym zaznaczeniem celu jej sporządzenia - zastąpienia poprzedniej; brak takiego zastrzeżenia wywoła skutek zawiązania nowej spółki cywilnej,

  • podjęcie uchwały przez wspólników określającej  modyfikowane postanowienia.

 

Ważne!

Jeżeli zmiana umowy spółki cywilnej dotyczy proporcji udziału w zyskach i stratach, wówczas podlega ona zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego.

 

Wynika to z faktu wpływu wielkości proporcji udziału w zyskach i stratach na rozliczenia w podatku dochodowym. Zasadą jest, że przychód wspólnika w spółce cywilnej jest ustalany proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku spółki. Tak samo rozliczane są koszty uzyskania przychodu oraz odliczane straty.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego może być dokonane przez przesłanie odpisu - w zależności od zastosowanej formy -  aneksu do umowy spółki lub uchwały wraz z pismem przewodnim zawierającym NIP spółki.

Zmiana umowy spółki cywilnej może wynikać również z faktu zmiany przedmiotu działalności. Taki stan faktyczny oprócz zmiany umowy spółki wymaga również dokonania czynności wobec urzędów. W przypadku, gdy zmiana umowy spółki w zakresie jej działalności skutkuje znaczną zmianę rodzaju działalności spółki, powinna zostać zgłoszona zarówno do urzędu skarbowego, jak i urzędu statystycznego.

Konieczne może okazać się również zgłoszenie zmiany do CEIDG. Sytuacja taka wystąpi, gdy w ujawnionym w rejestrze przedmiocie działalności wspólników będących osobami fizycznymi, nie mieści się zmodyfikowany przedmiot.