Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa o pracę - zmiany w przepisach od 2016

W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy zostały wprowadzone zmiany, które mają ograniczyć nadużywanie zawierania na długi okres umów o pracę na czas określony. Umowa o pracę na czas określony nie może być dłuższa niż 33 miesiące. Zmiany dotyczą nie tylko okresu zatrudnienia, ale także wprowadzają takie same okresy wypowiedzenia zarówno dla umów o pracę na czas nieokreślony i na czas określony. O szczegółach dotyczących zmian można przeczytać w dalszej części artykułu.

Umowa o pracę na czas określony - limit czasu trwania oraz ilość umów 

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba umów nie może przekraczać trzech. Do limitu nie zostaną wliczone umowy zawarte na okres próbny. Znaczenie będzie miał łączny okres czasu pracy u jednego pracodawcy i nie będą miały znaczenia przerwy pomiędzy umowami.

W przypadku przekroczenia jednego z ustalonych limitów dotyczących zarówno okresu trwania umowy czy liczby zawartych umów o pracę na czas określony, nawiązanie umowy po przekroczeniu limitu 33 miesięcy lub zawarcie czwartej umowy na czas określony skutkuje tym, że umowa o pracę  zostanie potraktowana jako umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony.

Powyższych limitów nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony w celu:

  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • wykonywania pracy przez okres kadencji.

W okolicznościach, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy, po przekroczeniu określonych limitów, będzie mógł podpisać kolejną umowę na czas określony. Pracodawca będzie miał obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy, wskazując jednocześnie przyczynę jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej podpisania.

Obecne regulacje prawne nie wskazują żadnych ograniczeń co do czasu trwania umowy o pracę na czas określony, obowiązuje jedynie ograniczenie co do liczby takich umów.

Okres wypowiedzenia zależy od długości umowy o pracę

W nowym projekcie nowelizacji Kodeksu pracy nie ma zróżnicowania okresu wypowiedzenia od rodzaju umowy o pracę, niezależnie czy będzie to umowa o pracę na czas określony czy nieokreślony. Przewidziana długość okresu wypowiedzenia w obu przypadkach jest taka sama     oraz będzie zależała od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i  ma wynosić :

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przestanie obowiązywać przepis, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł bowiem, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia dla umów terminowych bez względu na długość zatrudnienia jest nierównym traktowaniem w zatrudnieniu.

W nowych regulacjach umowa o pracę na czas określony będzie miała takie same okresy wypowiedzenia, co umowa o pracę na czas nieokreślony, jednak dalej nie będzie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umów na czas określony oraz ich konsultowania ze związkami zawodowymi.

Powyższe okresy wypowiedzenia będą miały zastosowanie, także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.