0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o wydanie WIS – darmowy wzór ze szczegółowym omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ma na celu ułatwienie podatnikom stosowania przepisów dotyczących stawek VAT dla towarów, usług czy świadczeń kompleksowych. Dodatkowo dzięki niej podatnik będzie miał zapewnioną odpowiednią ochronę w trakcie kontroli podatkowej. Dowiedz się więcej na temat wiążącej informacji stawkowej oraz tego, jak prawidłowo wypełnić wniosek o wydanie WIS.

Kto może złożyć wniosek o wydanie WIS?

Wniosek WIS-W mogą złożyć podmioty (w tym również przedsiębiorcy), którzy mają wątpliwości związane z prawidłowym ustaleniem stawki podatku VAT. Wśród nich wyróżnić należy: 

 • podatników posiadających NIP;

 • inne podmioty, które dokonują dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy świadczenia usług lub zamierzają tego dokonywać;

 • zamawiających w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie WIS - wzór.pdf

Wniosek o wydanie WIS – jak się przygotować?

Poniżej wskazujemy korki, jakie należy przejść w związku z wystąpieniem o wiążącą informację stawkową:

 1. Przed złożeniem wniosku WIS-W należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad opisem towaru/usługi/kompleksowego świadczenia wraz z przygotowaniem dokumentacji, która pomoże prawidłowo zakwalifikować stawkę VAT.

 2. Przygotowujemy wniosek WIS-W (zgodnie ze wskazówkami z akapitu „Jak wypełnić wniosek WIS-W?”).

 3. Uiszczamy opłatę za wydatnie WIS – zwykle 40 zł – na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. W tytule należy wpisać „za wydanie WIS” oraz wskazać dane identyfikacyjne wnioskodawcy, np. NIP/PESEL.

 4. Kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu za wydanie WIS dołączamy do wniosku.

 5. Jeśli podatnik działa przez pełnomocnika, przygotować należy pełnomocnictwo (bądź jego odpis lub kserokopię potwierdzone przez notariusza, doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata). Przygotować również należy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł. Trzeba uiścić ją do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,43-300 Bielsko-Biała na konto nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555. W tytule wpłaty wskazać należy, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

 6. W dowolnym terminie podatnik może złożyć wniosek WIS-W osobiście w Krajowej Informacji Skarbowej lub za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała bądź przez internet za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

 7. KIS ma na wydanie WIS 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Termin liczy się od następnego dnia po dniu jego wpływu. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień wolny, przesuwa się on na najbliższy dzień roboczy. Należy mieć na uwadze, że termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli KIS wezwie podatnika do uzupełnienia wniosku (np. do dostarczenia próbki towaru) lub gdy konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań lub analiz.

 8. W sytuacji gdy podatnik po otrzymaniu decyzji nie zgadza się z WIS, ma prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni kalendarzowych. Zażalenie sporządza się na piśmie i składa w KIS na wyżej wskazany adres.

  Więcej w temacie WIS pisaliśmy w artykule: Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – już od listopada 2019 roku!

Jak wypełnić wniosek o wydanie WIS?

Wniosek WIS-W zawiera 5 stron i dołączony jest do niego załącznik WIS-WA. Poniżej przedstawiamy, jak uzupełnić wniosek WIS-W.

W pozycji 1. wnioskodawca ma obowiązek wskazania NIP-u, jeśli go posiada lub w przypadku braku NIP-u – innego numeru umożliwiającego identyfikację wnioskodawcy, tj. numeru PESEL. Pozycji tej nie wypełnia się w przypadku, gdy wnioskodawcą jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego 

 

Część A. Cel składania wniosku

W pozycji 3. wnioskodawca oznacza:

 • poz. 1., jeśli pierwszy raz składa wniosek WIS-W w danej sprawie lub

 • poz. 2., jeśli podatnik wcześniej złożył wniosek i był on niekompletny. Dotyczy to sytuacji, gdy organ podatkowy wezwał podatnika, aby w terminie 7 dni (z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia) uzupełnił wniosek, np. gdy konieczne jest dostarczenie próbki towaru czy też uiszczenie opłaty za badania lub analizy.

Wniosek o wydanie WIS

Część B. Dane wnioskodawcy

Punkt B.1. Dane identyfikacyjne

W pozycji 4. należy wskazać rodzaj wnioskodawcy poprzez zaznaczenie właściwego pola:

 1. osoba fizyczna 

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

 4. inny.

W pozycji 5. należy wskazać nazwę pełną (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną) lub nazwisko (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną).

W pozycji 6. należy wskazać nazwę skróconą (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną) lub pierwsze imię (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną).

Pozycję od 7. do 10. wypełnia się tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/ numer PESEL).

Pozycji 8. i 9. nie wypełnia się w przypadku podania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub celnych w innych krajach, np. EORI w pozycji 7. 

wniosek o wydanie wis

Punkt B.2. Status wnioskodawcy

W pozycji 11. należy wskazać status wnioskodawcy:

 • poz. 1. wybieramy, gdy podatnik posiada NIP,

 • poz. 2. wybieramy, gdy podatnik dokonuje lub zamierza dokonywać czynności z art. 42a ustawy o VAT.

 • poz. 3 wybieramy, gdy podatnik występuje jako zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Wniosek o wydanie WIS

Punkt B.3 Adres siedziby/adres zamieszkania i 4 adres korespondencyjny wnioskodawcy

W pozycji od 12. do 20. należy uzupełnić:

 • adres siedziby – w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną,

 • adres zamieszkania – w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. 

W pozycji 21. do 29. należy uzupełnić adres korespondencyjny, w przypadku gdy adres ten jest inny niż adres zamieszkania/siedziby.

Wniosek o wydanie WIS 

Punkt B.5. Wniosek o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W pozycji 30. należy uzupełnić adres elektroniczny do doręczeń – adres na portalu podatkowym lub adres w systemie ePUAP. Pole nie jest obowiązkowe do uzupełnienia.

Wniosek o wydanie WIS 

Część C. Pełnomocnik lub przedstawiciel wnioskodawcy

Pozycje od 31. do 51. należy wypełnić tylko wtedy, gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego lub do doręczeń bądź działa przez przedstawiciela zgodnie z art. 145 Ordynacji podatkowej. W przypadku gdy podatnik posiada pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa (z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego) oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Jeżeli wnioskodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika szczególnego właściwego dla składanego wniosku WIS, należy wypełnić załącznik do wniosku WIS-W/A.

Wniosek o wydanie WIS 

Część D. Zakres wniosku

Punkt D.1. Przedmiot wniosku

W pozycji 52. należy wskazać przedmiot wniosku:

 1. towar lub

 2. usługa, lub

 3. towar/y i/lub usługa/i – które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (tzw. świadczenie kompleksowe). 

W pozycji 53. należy wskazać liczbę towarów lub usług, których dotyczy wniosek. Przy czym pozycję tę wypełnia się, jeśli w pozycji 52. wskazany został punkt 3. 

W pozycji 54. należy wskazać kwalifikację, według której mają zostać zaklasyfikowane towar lub usługa:

 1. Nomenklatura scalona (CN) 

 2. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) 

 3. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Kody CN i kwalifikacje (PKOB lub PKWiU) można wyszukać na stronie Głównego Urzędu Statystycznego – https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
W pozycji 55. można (nie jest to obowiązkowe) wskazać proponowaną przez wnioskodawcę kwalifikację.

W pozycji 56. podatnik może wskazać przepis ustawy lub aktów wykonawczych do ustawy, wobec których wnioskodawca chce, aby urząd dokonał dodatkowego zaklasyfikowania towaru albo usługi, np. przepis dotyczący mechanizmu podzielonej płatności (czy towar/usługa pod niego podlega).

Wniosek o wydanie WIS 

W pozycji 57. należy podać wszelkie informacje, które będą potrzebne do prawidłowej klasyfikacji towaru/usługi w przypadku:

 • towaru, m.in. budowa, przeznaczenie, skład towaru, przedstawienie metod badań lub analiz stosowanych do określenia składu, przeznaczenie towaru i opis technologiczny;

 • usługi, m.in. wyczerpujący opis usługi w tym czynności składających się na tę usługę;

 • świadczenia kompleksowego, m.in. wyczerpujący opis świadczenia w tym opis wszystkich elementów – towarów lub/i usług składających się na nie wraz ze wskazaniem towaru/usługi głównej.

W pozycji 58. można (nie jest to obowiązkowe) wskazać nazwę handlową / nazwy handlowe oraz informacje dodatkowe, w tym poufne, np. znak towarowy czy numer modelu towaru. Podane informacje w tej pozycji nie będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

W pozycji 59. należy wskazać opis załączników do wniosku, które chce załączyć wnioskodawca, np. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta i inne. Aby urząd skarbowy nie miał wątpliwości co do sklasyfikowania towaru/usługi, konieczne jest poparcie danych wskazanych w pozycjach 57 i 58 stosownymi załącznikami.

Gdy podatnikowi na opis nie wystarczy miejsca w pozycji 57. i 58., pozostałe informacje można zawrzeć w załączniku WIS-W/A.

Wniosek o wydanie WIS 

W pozycji 60. wskazać należy liczbę załączników, które wymienił wnioskodawca w pozycji 59.

Wniosek o wydanie WIS

Punkt D.3. nie jest obowiązkowy do wypełnienia i dotyczy informacji o Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) i interpretacji indywidualnej dla zakresu objętego wnioskiem

Wniosek o wydanie WIS

Część E. Wysokość, uiszczenie i sposób zwrotu opłaty

W pozycji 73. należy wskazać wysokość opłaty. Standardowo wynosi ona 40 zł. Natomiast w przypadku świadczenia kompleksowego jest ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów oraz usług składających się w ocenie wnioskodawcy razem na jedną czynność. Przykładowo, jeśli w skład usługi kompleksowej wchodzi jedna dostawa towaru oraz jedna usługa, to opłata wyniesie 80 zł (40 zł x 2). 

W pozycji 74. urząd oznacza, że do wniosku załączony został dowód uiszczenia opłaty.

W pozycji 75. wskazać należy sposób zwrotu (jeden z poniższych) nienależnej opłaty:

 1. zwrot na rachunek wskazany w pozycji 77.,

 2. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.4.,

 3. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.3.,

 4. zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika lub przedstawiciela wskazany w części C.3.,

 5. zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika lub przedstawiciela wskazany w części C.2.,

 6. zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika szczególnego wskazany w pełnomocnictwie,

 7. zwrot przekazem pocztowym na adres pełnomocnika ogólnego wskazany w pełnomocnictwie.

W pozycji 76. wskazać należy kraj siedziby banku (oddziału) w przypadku, gdy wskazany został rachunek zagraniczny. W przypadku rachunku krajowego pozycji się nie uzupełnia.

W pozycji 77. wskazać należy pełny numer rachunku:

 • w poz. 1. numer IBAN,

 • w poz. 2. kod SWIFT (dodatkowo w przypadku rachunku zagranicznego).

Wniosek o wydanie WIS

Część F. Informacja o załącznikach

W pozycji 78. należy wskazać liczbę załączników WIS-W/A.

Wniosek o wydanie WIS

Część G. Oświadczenie

W pozycji 79. wskazana jest treść oświadczenia, którą akceptuje się poprzez samo złożenie wniosku. Podatnik musi mieć na uwadze, że w razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana WIS nie wiąże organów podatkowych wobec wnioskodawcy w trakcie kontroli podatkowej.

Wniosek o wydanie WIS

Część H. Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej (osób upoważnionych)

W pozycji 80. należy wprowadzić imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej (osób upoważnionych).

W pozycji 81. należy złożyć podpis/podpisy wnioskodawcy lub osoby upoważnionej (osób upoważnionych).

W pozycji 82. należy wskazać datę, w której sporządzono wniosek.

W pozycji 83. podatnik może wskazać (nie jest to obowiązkowe) inne informacje ułatwiające kontakt z wnioskodawcą lub osobą upoważnioną (osobami upoważnionymi) np. numer telefonu, faks lub adres e-mail.

Przez osobę upoważnioną należy rozumieć osobę pełnomocnika lub inną osobę umocowaną do reprezentowania wnioskodawcy.
 

Wniosek o wydanie WIS

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów