0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypadek zleceniobiorcy, za którego nie opłacono składek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zleceniobiorcy, mimo że nie mają statusu pracownika, podlegają obowiązkowi ubezpieczeń, jeżeli są spełnione ku temu ustawowe warunki. Osoba wykonująca określone czynności w ramach zlecenia może ulec wypadkowi w czasie realizacji tych zadań. Jak traktować wypadek zleceniobiorcy, gdy nie opłacono za niego składek? Kiedy opłacenie składek nie jest wymagalne? Piszemy na ten temat poniżej w artykule.

Składki na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – podstawa prawna

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym w odniesieniu do zleceniobiorców, regulują przepisy Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „sus”.

Wypadki podczas wykonywania zlecenia – regulacje prawne

Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku podczas wykonywania umowy zlecenia zostały określone w Ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „ustawą wypadkową”.

Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorcy

Co do zasady zleceniobiorcy są objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 sus

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, z ustawowymi zastrzeżeniami.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, nie każdy zleceniobiorca zostanie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. Będzie to dotyczyć m.in. następujących osób:

  • zleceniobiorcy, który ma inny tytuł ubezpieczeniowy, np. pozostaje w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy;

  • uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów wykonujących zlecenie – do ukończenia 26 lat.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z osobą pozostającą w zatrudnieniu pracowniczym w innym zakładzie pracy. Osoba ta osiąga z tytułu umowy o pracę kwotę przekraczającą minimalne wynagrodzenie za pracę. W takim przypadku nie ma obowiązku zgłaszania zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, w tym także do ubezpieczenia wypadkowego. Przedsiębiorca zgłasza jedynie taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zleceniobiorca wskazany w pytaniu może być objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi na zasadzie dobrowolności. Jeżeli osoba ta wyrazi chęć przystąpienia do wspomnianych ubezpieczeń, to zleceniodawca – na wniosek zainteresowanego – zgłasza go do ubezpieczenia wypadkowego.

Co natomiast należy zrobić, jeśli zleceniobiorca jest zatrudniony w innej firmie na podstawie stosunku pracy, przy czym przychód z tego tytułu jest mniejszy niż minimalne wynagrodzenie? W porównaniu do poprzednio opisanego przykładu sytuacja zdecydowanie się zmienia.

Przykład 2.

Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie i osiągający wynagrodzenie za pracę poniżej minimalnej płacy zawarł umowę zlecenia z innym podmiotem. W takich okolicznościach zleceniodawca powinien zgłosić taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń społecznych, w tym także do ubezpieczenia wypadkowego. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku przychód pracowniczy poniżej minimalnego wynagrodzenia. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2a sus za pracownika dla celów ubezpieczeniowych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Jakie to niesie konsekwencje w zakresie obowiązku zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych?

Przykład 3.

Osoba fizyczna, która zawarła umowę zlecenia z własnym pracodawcą, jest traktowana, dla celów ubezpieczeniowych, jak pracownik, co wynika z przepisów sus. Oznacza to, że płatnik składek nie zgłasza dodatkowo zleceniobiorcy będącego jednocześnie jego pracownikiem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Fakt objęcia zleceniobiorcy obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi ma doniosłe znaczenie w kontekście podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, co zostało uregulowane w art. 12 ust. 1 sus.

Art. 12 ust. 1 sus

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Nie ma zatem wątpliwości, że ubezpieczenie wypadkowe ma obligatoryjny charakter w przypadku zleceniobiorcy podlegającemu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

Zleceniobiorcy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Kwalifikacja prawna wypadku, któremu uległ zleceniobiorca, oraz należne świadczenia

W kwestii kwalifikacji prawnej wypadku, jakiemu uległa osoba wykonująca zlecenie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy wypadkowej.

Art. 3 ust. 3 pkt 6 ustawy wypadkowej

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Oznacza to więc, że w odniesieniu do zleceniobiorcy, który uległ nieszczęśliwemu zdarzeniu w trakcie realizacji zlecenia, należy także podjąć określone działania w ramach postępowania powypadkowego. Ustalenia w tym zakresie należą do zleceniodawcy, co również wynika z postanowień ustawy wypadkowej.

Art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy wypadkowej

Ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku, jakiemu uległ zleceniobiorca, dokonuje w karcie wypadku podmiot, na którego rzecz była wykonywana praca na podstawie umowy zlecenia.

Z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorca może liczyć, zależnie od okoliczności, na następujące świadczenia:

  • zasiłek chorobowy,

  • świadczenie rehabilitacyjne,

  • renta wypadkowa,

  • jednorazowe odszkodowanie.

Nieopłacenie składek na ubezpieczenie wypadkowe a prawo zleceniobiorcy do świadczeń

Podmiot powierzający danej osobie pracę na podstawie umowy zlecenia powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli okoliczności nie wskazują na brak tego obowiązku (pisaliśmy o tym wcześniej w tym artykule). Oznacza to, że odpowiedzialność za opłacanie składek, m.in. na ubezpieczenie wypadkowe, ciąży na zleceniodawcy będącym płatnikiem składek. Zleceniobiorca powinien oczywiście powiadomić właściwą jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w razie, gdy podejrzewa, że zleceniodawca nie wywiązuje się ze swych obowiązków.

Art. 16 ust. 3 sus

Składki na ubezpieczenie wypadkowe w odniesieniu do zleceniobiorców finansują w całości, z własnych środków, płatnicy składek.

Zleceniobiorca nie ma zatem wpływu na fakt opłacania składek – jest to zadanie płatnika, czyli zleceniodawcy. Skutki niedopełnienia tego obowiązku obciążają zleceniodawcę, nie mogą natomiast powodować negatywnych konsekwencji dla zleceniobiorcy.

Wypadek zleceniobiorcy, za którego nie opłacono składek – podsumowanie

Zleceniobiorca spełniający określone warunki ustawowe, nieobjęty jednocześnie prawnymi wyłączeniami, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. To z kolei rodzi skutek w postaci objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Jeżeli zleceniobiorca ulegnie zdarzeniu, które zostanie zakwalifikowane jako wypadek, przysługują mu określone świadczenia. Składki na ubezpieczenie wypadkowe od zleceniobiorców finansują i opłacają w całości płatnicy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów