0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady ustalania zaliczek podatkowych dla rolników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Program zmian w szeroko pojętym systemie podatkowym, określany mianem Polski Ład, wprowadził wiele korekt legislacyjnych odnoszących się do różnych grup obywateli, zarówno w kontekście prowadzonej działalności, jak i rodzaju ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to również rolników podlegających ubezpieczeniom społecznym w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jakie są zasady ustalania zaliczek podatkowych dla rolników? Piszemy na ten temat poniżej w artykule.

Nowe zasady ustalania zaliczek podatkowych dla rolników 

Zmiany, jakimi zostali objęci podatnicy, w tym rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zostały zawarte w odrębnym akcie prawnym rangi ustawowej. Korekty prawne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez rolników ujęto w Ustawie z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wspomniane przepisy weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.

Przepisy wprowadzają istotne zmiany dla rolników objętych ubezpieczeniem w KRUS w zakresie zasad ustalania zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że korekcie ulega wysokość: kwoty wolnej od podatku, rocznej kwoty zmniejszającej podatek oraz I progu podatkowego. W konsekwencji dokonanych modyfikacji – począwszy od 1 stycznia 2022 roku – nastąpił wzrost:

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS nie są co do zasady objęci obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jeżeli prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne i z tego tytułu uzyskują przychód – wówczas są obowiązani odprowadzać podatek rolny. W pewnych okolicznościach po stronie rolnika może jednak powstać konieczność uiszczenia PIT – w takich przypadkach wspomniane limity kwoty wolnej od podatku, rocznej kwoty zmniejszającej podatek oraz wysokość I progu podatkowego będą miały zastosowanie.

Rolnik będzie zobowiązany do złożenia rocznego zeznania PIT, jeśli:

  • otrzymuje świadczenia emerytalne i rentowe,
  • prowadził stanowiska z produktami rolnymi lub przetworami z własnego gospodarstwa,
  • pozostawał w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub wykonywał określone czynności na rzecz innego podmiotu na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • prowadził 1 z działów specjalnych produkcji rolnej.

W odniesieniu do osób pobierających emeryturę z KRUS i jednocześnie drugie świadczenie emerytalne z ZUS w łącznej wysokości przekraczającej 2500 zł (od których ZUS i KRUS ustalą zaliczkę na PIT, pomniejszoną o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek) nastąpi, po rocznym rozliczeniu podatku, niedopłata za 2022 rok. Aby temu zapobiec, należy w jednym z podmiotów wypłacających świadczenia złożyć wniosek w sprawie niedokonywania zmniejszania zaliczki podatkowej o kwotę zmniejszającą.

Rolnicy osiągający przychody podlegające opodatkowaniu PIT (świadczenia emerytalno-rentowe, wynagrodzenia z tytułu umów różnego rodzaju) w kwocie nie wyższej niż 2500 zł miesięcznie będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek, co wynika z zastosowania kwoty wolnej od podatku.

Składka zdrowotna – ta sama wysokość stopy procentowej i brak możliwości odliczenia

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie zmieni się w stosunku do stopy procentowej obowiązującej w ubiegłym roku, co oznacza, że w dalszym ciągu będzie wynosić 9% wysokości świadczenia. Zmiana polega na tym, że w 2022 roku wspomniana składka zostanie potrącona z kwoty brutto należności przysługującej podatnikowi. Nie będzie już istniała możliwość odliczenia 7,75% składki zdrowotnej od zaliczki podatkowej.

Przyjęto jednocześnie zasadę, że w przypadkach, gdy kwota składki zdrowotnej przekroczy wysokość zaliczki na podatek dochodowy ustalonej według przepisów prawa podatkowego obowiązującego do końca 2021 roku, będzie podlegać obniżeniu – do wysokości odpowiadającej wysokości zaliczki na PIT.

Podsumowując, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany podatkowe dot. osób objętych ubezpieczeniem w KRUS można uznać za korzystne dla rolników. Ustalenie kwoty wolnej od podatku, rocznej kwoty zmniejszającej podatek czy I progu podatkowego na poziomie do 120 000 zł nadaje rolnikom uprawnienia w zakresie PIT podobne do tych, jakie przysługują pozostałym podatnikom. Po korektach prawnych nie będzie już możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów